Personalbrist

Örebros socialdemokrater har idag haft gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström på besök. Det är bra att Statsråden är ute i verkligheten men synd att hon inte kom när skolan har elever på plats…

Dock var media på plats och ett uttalande om lärarbristen gjordes. Det är bra att Ekström säger, i inslaget i Rapport, att vi måste satsa på kringpersonal som gör att lärare kan koncentrera sig på sitt uppdrag att vara lärare. Detta är moderat politik i Örebro!

Frågan är om hon vet i vilken verklighet som skolorna i Örebro verkar i? Att ständigt ha besparingskraven hängande över sig gör att det är just på kringpersonalen som skolorna drar ner.

Jag vill ha studie- och yrkesvägledare som kan ha samtal med eleverna om vilka val de ska göra. Tillräckligt med special- lärare o pedagoger och en elevhälsa som stöttar upp. Sekreterare som hjälper till med administrationen och vaktmästare som håller ordning i lokalerna.

Frågan är om Anna Ekström är medveten om att det inte bara är lärare som vi har brist på i Örebro?

Prioritera skolan

Lärarfacken i Örebro rasar över nedskärningarna i skolan. Idag skriver Lärarnas Riksförbund, LR, om den brist på självkritik som råder bland styrande skolpolitiker. S/C/KD sitter nöjda med sin satsning på ”25-2025” (år 2025 ska Örebros rankning som skolstad vara bland de 25 bästa i landet) medan skolresultaten sjunker och nedskärningarna gör att skolorna sliter för att få vardagen att gå ihop.

Jag håller LR med om att för lite görs för dagens elever. De styrande har ett långsiktigt mål, vilket i sig är på tok för lågt, och tar inte dagens situation på allvar. Det duger inte att dra ner på skolors anslag för att istället satsa på lokal forskning!

Det är fel att dagens elever har för få lärare och för lite studie- och yrkesvägledning. Jag anser också det vara ett svek mot eleverna när resurser inte finns för att stötta elever med särskilda behov. Det gäller både de som halkar efter och de som vill vidare i skolarbetet. Örebros skolor måste ha förmåga att se och utveckla varje elev!

Vi moderater har år efter år sagt nej till de neddragningar som S/C/KD gjort och fortsätter att göra på skolorna i Örebro. Vi anser att skolan ska prioriteras i den kommunala budgeten och det känns bra att vi har lärarfacken med oss i detta!

 

 

 

Världens bästa yrke

Jag brinner som politiker för skolfrågor. En skola som skapar möjligheter för varje elev att utvecklas till sin fulla potential är för mig målet och jag tror ärligt att det går. För det finns så många lärare och skolledare inom svensk skola som vill just detta. Det gäller ”bara” för oss politiker att skapa rätt förutsättningar.

Jag möter vid mina skolbesök många seriösa och duktiga lärare som har elevens bästa i fokus och som är beredda att flytta berg för att lyckas med sitt uppdrag. Det finns massor av lärare som i sina arbetslag diskuterar olika angreppssätt för att möta eleverna på bästa sätt. Jag möter lärare som jobbar långa dagar för att göra lektioner intressanta, fånga elevernas intresse och ge dem kunskaper.

Allt detta är fantastiskt och viktigt att vi lyfter fram i skoldebatten. För läraryrket är ett svårt hantverk vilket Sara Bruun på ett bra sätt beskriver i sin artikel i Skolvärlden.  För att fler ska klara av att möta eleverna som Sara Bruun gör måste lärarutbildningen vara bra och kompetensutveckling kontinuerligt ges till lärare.

Jag tror också att det måste finnas utrymme, det vill säga tid, för kollegiala diskussioner på varje skola. Varje skola är unik, varje klass unik och utmaningar i undervisningssituationen många. Får lärare möjlighet att diskutera, lära av varandra och lösa problemen tillsammans så tror jag att vi får fler elever som klara kunskapskraven. 

Läraryrket är nog ett av världens bästa yrken – speciellt om tid och förutsättningar ges för att på rätt sätt möta varje elev.

Varje elev ska mötas av en skicklig lärare

Lärarförbundet skrev igår på NA debatt om lärarbristen och befarar att det inte kommer finnas lärare i Örebros klassrum i höst. Självklart kommer det att finnas ”lärare” till alla elever men frågan huruvida de är behöriga att undervisa är berättigad.

Mer måste göras för att varje elev ska mötas av en skicklig lärare. Lönerna måste locka människor att välja yrket och att stanna kvar. Kontinuerlig kompetensutveckling måste ges, arbetsmiljön ska vara bra, arbetsbelastningen rimlig och det ska vara möjligt att göra karriär.

Som lokal politiker kan man göra en hel del för att vi ska klara detta. Det första vi kan göra är att prata väl om skolan. Vi ska dock vara tydliga med vad skolan har för uppdrag och ha höga förväntningar på att detta ska klaras.

Förutsättningarna för det är att resurser finns, att pengarna finns ute i verksamheten och att varje skolledare har förtroendet att sköta sin verksamhet.

Jag anser att vi lokala politiker kan ställa kravet att lärare ska vara lärare och att arbetsuppgifter som lärare inte behöver göra ska fördelas till andra personalgrupper. En hel del av det som lärare gör idag, exempelvis att vara rastvakt och många administrativa uppgifter, kan annan skolpersonal göra.

Sedan måste vi ge våra skolor förutsättningar att koncentrera sig på sitt kunskapsuppdrag och att jobba systematiskt med kvalitetsutveckling. Vi politiker ska hålla fingrarna borta från hur verksamheten ska skötas och undvika lokala målsättningar.

Jag anser att vi i Örebro ska mäta skolans verksamhet efter tre mål: alla elever ska klara som lägst godkända betyg, alla elever ska vara trygga i skolan och elevernas meritvärden ska öka.

Jag är övertygad om att det som vi pratar om, mäter och följer upp är det som blir gjort. Jag är också övertygad om att en skola som klarar sitt utdrag lockar fler att välja läraryrke.

En skola för alla?

Örebros elever är värda så mycket mer. De är värda politiker som har höga ambitioner med skolan. De är värda lärare som har tid att se var och en av dem, som har höga förväntningar på varje elev och som skickligt kan förmedla kunskaper.

Tyvärr sker detta i allt för liten utsträckning i dagens Örebro. S/KD/C-styret har låg målsättning med kunskapsresultaten och tillräckligt med resurser fördelas inte till skolan.

Troligen är det den låga ambitionsnivån som gör att de styrande politikerna är nöjda med de resultat som den kommunala skolan presterade under läsåret 16/17. Jag håller med Lärarnas Riksförbund i deras kritik, NA-debatt den 6/7. Betygsresultaten blir sämre och socialdemokraterna jublar – det är absurt!

Efter läsåret 2016/17 har den kommunala skolan misslyckats att ge 233 elever (vilket är 19,9% av alla elever) behörighet till gymnasiet och så många som 318 elever kommer inte upp i nivån godkända betyg i alla ämnen. Detta är inget annat än ett misslyckande och det krävs politiker med insikt om allvaret i siffrorna för att vi ska få ordning på detta!

I mitt Örebro är ingen styrande politiker nöjd förrän alla elever har klarat skolans mål. Det är 100% som ska ha betyg så de kommer in på ett gymnasieprogram och hela tiden ska elever sporras till att nå sin fulla potential.

I mitt Örebro prioriteras tillräckligt med resurser till skolan i den kommunala budgeten.

Våra barn är vår framtid och de är värda en skola som klarar sitt uppdrag!

 

 

 

 

Alla skolor ska vara bra

Varje barn är unikt, är bra på olika saker och har olika intressen. Därför är det viktigt att alla skolor inte är stöpta i samma form, har samma pedagogik eller profil.

Vad som dock ska genomsyra allt är att varje skola ska vara en bra skola. Att grunduppdraget enligt läroplanen sköts och att målet för skolans verksamhet är att varje elev stöttas för att utvecklas till sin fulla potential. I diskussionen kring aktivt skolval tycker jag att vi glömmer bort den aspekten. Det verkar som om det per automatik finns dåliga skolor och att detta beror på att resursstarka elever väljer bort dem.

I mitt Örebro ser vi till att varje skola har de resurser som behövs för att klara sitt uppdrag. Vi skyller inte på eleven utan går tillbaka till skolans grunduppdrag och ser till att resurser i form av skickliga lärare och tillräckligt med stöd finns.

Aktivt skolval innebär att eleven, i många fall med hjälp av sina föräldrar, ska välja den skola som hen tycker passar bäst. Den oro som många debattörer uttrycker för att, vad de kallar, ’resurssvaga elever’ inte skulle klara detta speglar en konstig människosyn. Jag vänder mig också skarpt emot att vi i någon sorts solidaritet ska tvinga elever att gå på skolor som de inte vill gå i!

Alla föräldrar vill det bästa för sina barn och med stöd i form av information och en bra organisation kring studie- och yrkesvägledning klarar alla av att välja skola.

Konsten att prioritera

Idag har vi i Kommunfullmäktige diskuterat kommunens ekonomi. Den ser på totalen minst sagt bra ut och prognosen som görs efter årets första fyra månader är ett plus på 290 miljoner om man tar bort jämförelse-störande poster. Detta faktum ska vi glädjas åt även om det beror på högkonjunktur, mer skatteintäkter än vi trodde och realisationsvinster.

Det som örebroarna dock bör oroas för är att driften, vilket är det som vi märker av i det dagliga, går med underskott. Skolor och omsorg klarar sig inte på de pengar som de fått!

Detta är allvarligt och tre frågor bör ställas: Har välfärden i Örebro tillräckligt med pengar? Får varje elev och varje örebroare i behov av omsorg det hen har rätt till? Klarar kommunens verksamheter sitt uppdrag?

Inom grundskola finns det många skolor som hävdar att underskotten beror på kostnader för elever som har stora behov. Är det då klokt att hävda att de ska fortsätta att spara? Jag har besökt skolor där var tredje elev i förskoleklass har språkstörning men som inte har pengar för att anställa de specialpedagoger som behövs. Jag blir bedrövad när jag tänker på vad som hända med dessa elever! Hur ska skolan klara sitt uppdrag?

Likaså går äldreomsorgens hemvård med stora underskott. Är det endast ett organisationsproblem eller kan det vara så att verksamheten har prioriterats ner till förmån för annat?

Jag anser att kommunal verksamhet ska klara sin budget. Men det förutsätter att de i utgångsläget fått tillräckligt med resurser för att utföra sitt uppdrag.

Politik är att prioritera – I Örebro behöver mer pengar gå till skolan, vården och omsorgen så att kommunen klarar sitt välfärdsuppdrag!

 

Man ska kunna lita på kommunen

Örebro är en stor och välmående kommun. De flesta av oss har ett jobb att gå till, människor flyttar hit, företag likaså och byggandet pågår för fullt. Detta är positivt och genererar massor med skatteintäkter. Den kommunala förvaltningen är stor och har mängder av kompetenta medarbetare. Förutsättningarna för att kommunen ska generera den välfärd som vi Örebroare efterfrågar måste anses goda.

Oavsett politiskt styre tror jag att människor förväntar sig just detta – Att kommunen ska skötas bra. Skolan ska fungera, omsorgen om våra äldre lika så och det ska finnas hjälp att få när livet trasslar till sig. Det är ju liksom till allt detta som vi betalar en ansenlig summa skatt. Kort och gott – man ska kunna lita på kommunen!

Men vad tycker då Örebroarna? Är de nöjda? En fråga som jag funderat mycket på är om folk egentligen vet vad de kan eller borde kräva? 

Ett exempel är skolan. Här borde, enligt min mening, föräldrar och elever i Örebro göra uppror. Förra läsåret var det endast 74% av eleverna i de kommunala skolorna som slutade 9:an med minst godkända betyg i alla ämnen. I min värld borde skolan klara betydligt fler än så. Vad är det som gör att Örebroarna accepterar att 300 elever lämnas efter?

Ett annat exempel är äldreomsorgen och då speciellt det som skett på Elgströmska. Att kommunen misslyckas med att ge omsorg till äldre människor på ett värdigt sätt är en stor skandal. Men var är protesterna utanför Rådhuset?

För mig är det viktigt att i mitt politiska uppdrag varje dag jobba för att allas våra skattepengar förvaltas på ett klokt och effektivt sätt. De pengar som kommunen har ska främst gå till vård, skola och omsorg och det som görs ska göras med kvalité.

Jag anser vidare att vi politiker ska sätta tydliga mål för verksamheten och sedan nogsamt följa upp hur professionen klarar sitt uppdrag. Klarar verksamheten inte sitt uppdrag är det politikens ansvar att agera!

 

Moderat rikspolitik är bra för Örebro

Igår presenterade Moderaterna sin vårmotion för 2017 som innehåller fullt finansierade förslag för jobb och trygghet. Den innehåller bl.a. sänkt skatt för alla som jobbar, skärpta krav på människor som lever på bidrag och mer resurser till polisen. Detta är en politik som är bra för Sverige och självklart då också för Örebro.

Jag läser med stort intresse förslagen inom skolområdet och blir extra glad över den satsning som görs på förskolan.

Barn i familjer som lever på försörjningsstöd ska få avgiftsfri förskola 30 timmar i veckan. Detta är mycket bra och ligger helt i linje med den politik som vi Örebromoderater har drivit under flera år. Vi vet att förskola är bra för barn. De som går i förskolan är i regel betydligt bättre förberedda för skolan och detta gäller speciellt för barn som kommer från studieovana hem.

Det finns också bra förslag om mer undervisningstid. Internationella studier visar att elevers kunskapsresultat ökar om de får mer tid i exempelvis matte. Därför är en timma mer matte i veckan i högstadiet och ökad undervisningstid med en timme per dag i lågstadiet mycket bra besked.

Det som gör mest skillnad i skolan är det som sker i klassrummet, det är där jobbet måste göras och det är skickliga lärare som gör skillnad. Därför är det viktigt att skickliga lärare får bra betalt och att det är möjligt att göra karriär.

Ingen elev ska behöva gå i en dålig skola. Alla skolor ska vara bra och inga kompromisser ska göras med kvalité, kunskapskrav eller ambitioner. Det är viktigt att staten får ett ökat ansvar för detta och faktiskt kan ta över driften om en skola inte levererar det den ska!

Vi kommunpolitiker kan göra mycket men för att få en skola som på riktigt är en kunskapsskolan krävs bra rikspolitik vilket en moderatledd Alliansregering är garanten för.

 

Värna valfriheten

Att själv få välja vilken skola man ska gå på är något som svenska elever har vant sig vid. Att kunna välja till men också ifrån är bra och ger mer motiverade elever. Jag hör det när jag är ute på på mina skolbesök – eleverna är nöjda och mer positiva till sitt skolarbete när de har valt skola.

Det finns dock oroande signaler från styrande socialdemokrater i Örebro om att begränsa möjligheten att välja skola. Det finns även de som vill styra vissa elever vill vissa skolor i syfte att få en blandad elevgrupp på alla skolor.

Ska vi politiker verkligen bestämma vilken skola som är bäst för den enskilda eleven? För mig är det verkligen att sätta sig på höga hästar och tro att man vet mer än andra!

Är det inte bättre att se till att alla skolor är bra och är skolor som eleverna frivilligt väljer? För oss moderater är detta fokus. Vi måste sluta lägga sparkrav på Örebros skolor och se till att rätt resurser finns för varje skola, rektor och lärare att klara sitt uppdrag.

Det handlar om tillräckligt små klasser så att lärare har möjlighet att se varje elevs behov. Det handlar om att från politiken vara tydlig med att varje elev ska klara minst godkända betyg och det handlar om att skolan ska vara skola och inget annat. Jag tycker också att vi på ett bättre sätt ska styra skickliga skolledare och pedagoger till skolor som har de största utmaningarna.

För mig är det fria skolvalet en viktig och central rättighet som vi ska utveckla. Jag vill att varje elev ska välja skola och att vi politiker ska göra allt för att varje elev ska får gå i den skola de väljer.

Läs också vår debattartikel i NA den 8/4