Skolutveckling

Det händer en hel del i Örebros skolor vilket har beskrivits i en rad artiklar i NA de senaste dagarna. Det är riktigt bra med positiva beskrivningar om vad som händer i skolan. Jag uppskattar speciellt artiklarna om Mellringeskolans två-lärarsystem och om matteläraren Yasha.

Att sedan oppositionen inte kommer till tals när kommunledningens strategi topp-25-2025 beskrivs tycker jag är olyckligt. Facken är kritiska och jag delar deras åsikt att det blir konstigt att kalla detta för en satsning samtidigt som varenda skola är pressad under sparbeting.
Visst är det bra att satsa på skolutveckling men att avsätta så mycket pengar till centrala satsningar medan skolorna sliter i sin vardag med att klara sin verksamhet blir inte bra. Speciellt anmärkningsvärt är att en så stor del av pengarna går till att finansiera forskning på universitetet.

Jag är övertygad om att skolorna bättre skulle klara sitt kunskapsuppdrag om det fanns mer resurser ute på varje skola att bedriva skolutveckling. De rektorer som jag träffar verkar ha full koll på vad som behövs på den egna skolan. Det kan vara specialpedagoger, mer tid för kompetensutveckling eller resurser för att klara elever med särskilda behov.

Varje skola måste gräva där de står, hitta sina utmaningar och sedan ha möjlighet att utveckla sin verksamhet. Detta är jag övertygad om att våra rektorer tillsammans med sina lärare klarar av!

Förstärk SYV

Moderaterna i Örebro har under flera år påpekat vikten av en bra Studie- och yrkesvägledning på våra skolor. Att eleverna får kloka råd av kompetenta SYV:ar är viktigt för att skolarbetet ska flyta på. Att stödet kommer tidigt och återkommer under grundskolan är något som vi har med Moderaternas budget för Örebro i år, liksom tidigare år.

I Lärarnas Riksförbunds rapport från juni 2017 beskrivs SYV-verksamheten och vilken utmaning det är ute i skolan. Många SYV:ar har en ohanterlig arbetssituation med allt för många elever att hantera och rektorer som inte förstår eller stöttar.

Jag tycker att politiken har ett stort ansvar. När besparingar på skolan görs så är det främst dessa kringresurser som dras ner på först. Vilket gör att skolor har minimalt med SYV:ar, vaktmästare, bibliotekarier, skolsjuksköterskor mm. Vad detta resulterar i är att lärarnas arbetssituation blir ohanterlig och i slutändan är det så klart eleverna som drabbas…

Jag har lyssnat på kompetenta studie- och yrkesvägledare som beskrivit sitt uppdrag och blivit alldeles lyrisk över hur bra det låter och vilket stöd det skulle innebära för elever i vår grundskola. Tänk om varje elev fick tillgång till detta stöd genom flera garanterade samtal under sin tid i skolan. Jag inser vilken avlastning det skulle vara för lärare som skulle få mer motiverade elever och hur många felval till gymnasiet vi skulle kunna undvika. Allt detta sparar kraft och pengar vilket bör tilltala de flesta.

Mycket kan göras lokalt i detta men det är också viktigt att frågan om mer satsning på SYV lyfts nationellt. Det måste finnas utbildning, vidareutbildning och krav på kvalité.

På Moderaternas arbetsstämma som börjar imorgon kommer jag att föreslå att förslaget om förstärkt studierådgivningen i gymnasiet ska utvidgas så att vi Moderater även jobbar för förstärkt vägledning i grundskolan.

Skolan kräver ansträngning

På torsdag börjar Moderaternas arbetsstämma här i Örebro och jag har förmånen att sitta med i den grupp som ska förbereda stämman för beslut i utbildningsfrågor. Ett gediget och bra programförslag har kommit från partistyrelsen. Det bådar gott för svensk skola när Alliansen är tillbaka vid rodret nästa mandatperiod!

En punkt som jag har fastnat för är att kunskap kräver ansträngning. Skolan har ansvar för att stimulera varje elev att utvecklas till sin fulla potential men för att klara det måste eleven vara med och ta sin del i det ansvaret. Om detta står det ingenting i läroplanen vilket lärare har påpekat för mig flera gånger.

Lärare har uttryck sin frustration över föräldrar som ger skolan hela skulden när deras barn inte klarar av att få de betyg som förväntas. Det råder i vissa fall en avsaknad av förståelse över att skolarbetet är jobbigt och svårt. Att det krävs engagemang från eleven och stöttning från föräldrar för att eleven ska lyckas.

Därför välkomnar jag förslaget att förväntningarna på eleven ska förtydligas i läroplanen.

Sedan måste skolan sköta sin del bättre än idag. Varje elev har rätt att mötas av skickliga lärare som har höga förväntningar på dem. Studiemiljön ska präglas av lugn och ro och viktigt är att varje elev känner sig trygg i sin skola.

Inför aktivt skolval i Örebro

Moderaterna i Örebro har sedan länge drivit på i frågan om ett fritt skolval. För oss är det viktigt att alla elever har möjlighet att välja skola och att vi utvecklar detta till ett aktivt skolval vilket innebär att alla elever ska välja skola.

Om detta strider vi med socialdemokraterna i Örebro. De anser, trots uttalanden om att det bästa vore att begränsa möjligheten att välja skola då de menar att det segregerar elever, att socialdemokraterna visst är för i denna valfrihet. Vi är skeptiska till trovärdigheten i resonemanget då det lyser igenom att deras åsikt egentligen är att det bästa för människor är om S fördelar eleverna på våra skolor.

Elever och föräldrar gillar att själva få bestämma i vilken skola de ska gå. Denna valfrihet är det oklokt att ta bort, vilket de flesta inser. Problemet är dock att alla inte väljer. De som väljer är nöjda och har en mer positiv inställning till skolarbetet. De som inte väljer halkar efter.

Min stora invändning mot det förslag som nu ligger på bordet är att det är inbyggt en stor orättvisa i systemet. De som inte väljer skola hamnar per automatik sist i kön när skolplatserna fördelas och riskerar att hamna på en skola långt från hemmet.

När vi förändrar systemet i Örebro för hur skolplatserna ska fördelas vill jag samtidigt införa aktivt skolval. Jag vill att det tydligt ska framgå att alla ska välja skola och allt ska göras för att föräldrar och elever förstår detta och väljer skola. Jag vill att vårdnadshavare och elever ska få relevant information om kommunens skolor och om så behövs vid flera tillfällen uppmanas att välja.

Idag har vi möte och behandlar denna fråga. Jag kommer då lägga fram förslag på justeringar i riktlinjerna så att den inbyggda orättvisan mildras och elever i Örebro får aktivt skolval.

 

Kunskap först!

Att skolorna i Örebro misslyckas med sitt uppdrag är välkänt för många. När så många elever lämnar grundskolan utan att klara kunskapsmålen är detta ett faktum. Men att säga (eller skriva) det rent ut är inte populärt. Det irriterar skolförvaltning, rektorer och lärare som sliter och stretar för att göra ett bra jobb. Och visst förstår jag det.

Grundproblemet är, som jag ständigt skriver om, förutsättningar och målbild. Det handlar om tydligt ledarskap och vad som förväntas. Det handlar om att det vi mäter och pratar om blir gjort.

I Örebro måste vi prata och efterfråga mer kunskap. Det är i kunskapsbranschen skolan verkar och det är kunskap som hela tiden ska vara i fokus. Allt som görs inom skolans hägn ska vara en del i kunskapsuppdraget. Sånt som inte ger eleven mer kunskap ska vi inte hålla på med!

Vi skolpolitiker bör hela tiden fråga om hur beslut vi fattar påverkar skolans kunskapsuppdrag. Om det är i linje med att varje elev ska få möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt. Vi bör också mer än vad som hörs idag fråga vad skolledarna gör för att varje elev ska ta sig vidare i sin kunskapsresa.

Dessa tankar fick jag när jag läste om Karin Stenlunds forskning som säger att eleverna måste lära sig läsa! Den handlar om hur viktigt det är att skolan hela tiden jobbar med att utveckla elevernas läsförståelse och att lärare inte tar för givet att eleverna hänger med i läsningen. Detta är ett bra exempel på hur viktigt det är att se varje elev och fokusera på kunskap!

Lita på rektorerna

Idag är det skolans dag och tidningarna fylls av kloka inlägg om vad som bör göras i svensk skola.

Jag håller med Lärarnas Riksförbund som på NA debatt skriver om hur viktigt det är med en bra SYV-verksamhet. Att ha studie- och yrkesvägledare som kan stötta och leda eleverna till genomtänkta val i skola är något som vi Örebromoderater har framhållit länge.

Att som Karolina Wallström (L) påpekar styra mer pengar till den enskilda skolan istället för att lita på att centrala insatser i Örebro ska veta vad som behövs på varje skola eller i varje klassrum är även det moderat politik.

Det jag vill lyfta fram denna dag är ledarskapet i skolan och att vi måste ge varje rektor mandat och förutsättningar att skapa en bättre skola. Här skriver Alf Solander bra i Dagens Samhälle. Jag håller dock inte med om att detta inte kan kombineras med målstyrning från politiken. Om vi ger skolan några få konkreta mål så anser jag att det är full förenligt med att rektorn styr sin verksamhet. Det handlar om att ha höga förväntningar och lita på att professionen klarar sitt uppdrag.

Jag anser att vi i Örebro ska styra skolan med följande mål: alla elever ska klara minst godkända betyg, alla elever ska vara trygga i skolan, elevernas meritvärden ska höjas varje år. Dessa mål ska vi nogsamt följa upp och ha förtroende för att varje rektor och lärare klarar.

 

Klokt beslut för elever i Örebro?

Man pratar mycket om att skolan ska vara skola, att lärare ska fokusera på att vara lärare och få koncentrera sin tid till undervisning och mötet med elever. Vi brukar prata om att tiden som lärare lägger på administration måste minska och att andra personalgrupper på skolan ska göra sånt som lärare inte måste göra. I detta är vi politiskt rätt eniga även om det i praktisk politik inte alltid slår igenom.

Debatten handlar också mer och mer om kunskap och att mer måste göras för att varje elev ska klara skolan. Även detta är vi politiskt rätt eniga om och även här slår det inte alltid igenom i praktisk politik.

Som skolpolitiker är det enkelt att prata på ett sätt som låter bra. Att genomföra det man säger är svårare. Att vara tydlig och se till att lärare får vara lärare och att varje elev får det varje elev har rätt till är svårt. Eller kanske egentligen inte.

Om man har en grundfast förtroende för professionen är det inte så svårt. Jag tror varje skolledare och lärare vet vad som måste göras i varje skola och i varje klassrum. Tänk om vi kunde släppa loss detta, skapa förutsättningarna och ge professionen handlingsutrymme!

Ett exempel på tankefel är socialdemokraternas projekt ”topp 25-2025” vilket lanseras som lösningen på alla skolproblem i Örebro. De har lagt 28 miljoner i en pott som skolor ska kunna söka från. Detta görs istället för att dela ut pengarna direkt och utan att tala om efter vilka kriterier som ansökningarna väljs ut.

Imorgon har vi möte med Programnämnd Barn och utbildning i Örebro och beslut om tilldelning av ansökningar på totalt 4,5 miljoner inom ”topp 25-2025” ska tas. Under våren togs beslut om 3,3 miljoner.

Tänk om Örebros skolor slapp lägga ner administrativ kraft på att söka pengar internt. Tänk om alla Örebros skolor skulle få ta del av dessa 28 miljoner under året istället för som nu att några delar på totalt 8 miljoner. Tänk om Örebros skolor fick koncentrera sig på att vara skola.

Trygg skolstart

Nu har skolorna börjat för läsåret och min förhoppning är att alla elever är på plats och känner sig välkomna till ett nytt läsår.

Att eleven känner sig välkommen, trygg och hemma i skolans värld är ett ansvar som vi vuxna har. Det är rektor, lärare och övrig personal på skolan och självklart vi politiker men också föräldrar och vuxna som står eleven nära.

Jag har mött en hel del elever denna vecka. Först på Stureskolans skolgård där det var full fart i måndags eftermiddag. Massor av vuxna på plats, eleverna var fulla av energi i sin lek och det syntes på dem att de trivdes.
Idag tog jag emot en klass trevliga och vetgiriga åttondeklassare från Odenskolan på Rådhuset. Jag visade dem runt och försökte beskriva hur det går till när kommunfullmäktige sammanträder. Även dessa elever verkade vara fulla av energi och trygga i sin grupp.

Men en ögonblicksbild som den en utomstående får av en grupp elever säger inte så mycket.

Det viktiga är att läraren har förutsättningar att se varje elev och de signaler som en otrygg elev sänder. Det krävs engagerade lärare och kloka vuxna på varje skola som kan fånga upp elever som inte får vara med i gruppen, som behandlas illa eller på andra sätt mår dåligt.
Hela tiden måste värdegrundsfrågor stå högt på skolans agenda och elever måste lära sig att ta hand om varandra.

Trygga elever presterar bättre i skola – därför är det viktigt med nolltolerans mot kränkningar i Örebros skolor.

Personalbrist

Örebros socialdemokrater har idag haft gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström på besök. Det är bra att Statsråden är ute i verkligheten men synd att hon inte kom när skolan har elever på plats…

Dock var media på plats och ett uttalande om lärarbristen gjordes. Det är bra att Ekström säger, i inslaget i Rapport, att vi måste satsa på kringpersonal som gör att lärare kan koncentrera sig på sitt uppdrag att vara lärare. Detta är moderat politik i Örebro!

Frågan är om hon vet i vilken verklighet som skolorna i Örebro verkar i? Att ständigt ha besparingskraven hängande över sig gör att det är just på kringpersonalen som skolorna drar ner.

Jag vill ha studie- och yrkesvägledare som kan ha samtal med eleverna om vilka val de ska göra. Tillräckligt med special- lärare o pedagoger och en elevhälsa som stöttar upp. Sekreterare som hjälper till med administrationen och vaktmästare som håller ordning i lokalerna.

Frågan är om Anna Ekström är medveten om att det inte bara är lärare som vi har brist på i Örebro?

Prioritera skolan

Lärarfacken i Örebro rasar över nedskärningarna i skolan. Idag skriver Lärarnas Riksförbund, LR, om den brist på självkritik som råder bland styrande skolpolitiker. S/C/KD sitter nöjda med sin satsning på ”25-2025” (år 2025 ska Örebros rankning som skolstad vara bland de 25 bästa i landet) medan skolresultaten sjunker och nedskärningarna gör att skolorna sliter för att få vardagen att gå ihop.

Jag håller LR med om att för lite görs för dagens elever. De styrande har ett långsiktigt mål, vilket i sig är på tok för lågt, och tar inte dagens situation på allvar. Det duger inte att dra ner på skolors anslag för att istället satsa på lokal forskning!

Det är fel att dagens elever har för få lärare och för lite studie- och yrkesvägledning. Jag anser också det vara ett svek mot eleverna när resurser inte finns för att stötta elever med särskilda behov. Det gäller både de som halkar efter och de som vill vidare i skolarbetet. Örebros skolor måste ha förmåga att se och utveckla varje elev!

Vi moderater har år efter år sagt nej till de neddragningar som S/C/KD gjort och fortsätter att göra på skolorna i Örebro. Vi anser att skolan ska prioriteras i den kommunala budgeten och det känns bra att vi har lärarfacken med oss i detta!