Regionens kostym behöver krympas med närmare 200 000 000

Landstingets kostym behöver enligt uppgifter krympas med närmare 200 miljoner kronor  och detta skall som vanligt ske på den redan hårt bantade och hårt ansatta vården i Västernorrland, och man frågar sig varför det aldrig talas om att det skall sparas på politiker,tjänstemeän ,komsulter och stafetetr  ,där tycks det finnas hur mycket pengar som helst,  nog blir frågan om Landstingets existens allt mera befogad, när man ser och hör hur det skärs i verksamheter som drabbar medborgarna och skattebetalarna rent praktiskt , medan vi måste vara med och betala alla kostnader som, uppstår för stafetter,direktörer, konsulter och en mass verksamhet som inte har ett dyft med vården att göra, det brådskar att avveckla region Västernorrland och se till att Staten eler annan mer ansvarskännande hu´vudmann övertar ansvaret för vården.

Landstinget i Västernorrland läcker som ett soll

Landstinget skall spara 14 miljoner på vård

Enligt uppgifter till media skall landstinget spara 14 miljoner på vården i Västernorrland. Detta kan inte anses rimligt eller relivant eftersom miljontals kronor  har gott till konsulkter, chefer och stafetter, det sista en klar följf av Landstingets nedrustning i vården.vilket fått till följd att vårdpersonalen flyr Västernorrlands läns Landsting, och kloset i vården blir bara värre och värre och drabbar såvälk patienter som vårdpersonal, man frågar soig när skall Landstinget börja spara på sådant som inte har med Landstingsverksamhet att göra , och när skall Landstinget inse att fortsatt nedrustning i vården kommer att innebära Västernorrlands Läns död?

Sppara rätt skär från topopen och sluta gräva från botten

Landstingsrådet Glen Nordlund

Trafikverkets tillfart i Härnösand

Trafikverkets tillfart i Härnösand är en mycket trafikfarlig tillfart,eftersom den går genom ett bostadsområde som till största del bebos av äldre och funktionshindrade,många beroende av hjälpmedel, och frågan är hur detta överrensstämmer med trafikverkets säkerhetstänkande och frågan är när Trafikvettet kommer igång med projektering och byggande av en säkrare tillfart till sitt huvudkontor på Nattviksgatan i Härnösand .Man måste verkligen ifrågasätta Trafikverkets säkerhetstänkande när man låter tunga fordon däna genom bostadsområde.

Trafikverkets tillfart i Härnösand en ren trafikfara

 

Utvecklingen avPrimärvården i Västernorrland bromsas av regionstyrelsen

https://www.st.nu/artikel/debatt/debatt-bakslag-for-primarvarden-vardigt-liv-for-aldre-riskerar-forsvinna-nar-regionstyrelsen-bromsar-satsning?fbclid=IwAR0ZNR0PFVHa52ujp2FQ0C5vdGWCvTtkQd5qOxemKzi2VYK

Regionstyrelsen skall inte bromsa en utveckling utökning av primärvåeden,utam skall se till att städa Landstingstrappan från toppen och använda pengarna rätt eftersom all anna vård snart är ett minne blott och primärvården snart inte klarar sitt uppdrag öängre, ett uppdrag som har blivit allt mer komplicerat eftersom Landstinget hela tiden nedrustar vården i Västernoorland

Landstinget Västernorrland går back

https://etidning.allehanda.se/369/Tidningen-Angermanland/222343/2019-04-09/7633821/Har-gatt-tva-miljarder-back-de-senaste-13-aren

Klart man går back, när allt skall centraliseras till Sundsvall och när vårdpersonal flyr Västernorrlands Läns Landsting,vilket får till följd att man måste hyra in dyra stafetter, men kanske det största problemet ändå måste anses vara Landstingsledningens okunskap och inkompetens vad man skall spara på, och ayy man måste skära från toppen för att klara verksamheten , och då givetvis den viktiigaste verksamheten ur medborgarsynpunkt vården,, det är alltså foprtfarande mycket brådskande att sopa Landstingstraooan från topppen om inte det viktigase man har som uppgift vården skall kolappsa, vilket den väl egentligen redan måste anses ha gjort för lä’änge sedan.
Alltså uppmaningen är kort och gott Gör om gör rätt skäör från toppen sluta gräva från botten, och frfamförallth se till att någongång besitta ett uns kompetems ,o,kunskap och förståelse i att ni handhar skattemedel och att ni därmed har hela Västernorrlands befolkning i era händer , viljet även innebär att ni enöligt lagen är skyöldiga att upprätta konsekvensbeskribningar och kostnadsanalyser om ni överhuvudtaget skall fortsäyta mederan osthyverprincip i vården.

Det är dags för Staten att överta ansvaret för vården och lägga kolossen på lerfötter Landstinget i malpåse3 en gång för all, ni har sbikit och öjugit folket alldeles för länge.

Landstingsrådet Glen Nordlund

Ökad trygghet i Härnösand

Diskussion med våra politiker och polisen om tryggheten i Härnösand

På Onsags eftermidagen anordnades en information och diskussion om hur vi skall äka tryggheten i Härnösand,närvarande var polisen,och representanter för Härnösands Kommun som var arrangörer, men var var Härnösandsborna? Hade kanske varit bättre att göra detta som ett kvällsevenemang, med bättre anonsering eftersom frågan är viktig.

 

Är Landstinget rätt huvudman för sjukvården?

I Tidningen Sjukhusläkaren ställs frågan om Landstinget är rätt huvudman för sjukvården? Svaret är rakt och enkelt nej, de har i flera decenier misskött sin huvuduppogift vården genom att nedrusta vbården i Sverige , detta har i flera fall fått mycket allvarliga konsekvenser, blandannat beroende på allt för långa transportsträckor med mycket svårt sjuka patienter, även om ambuanserna i dag är rena rullande akutmottagningarna med i de allra flesta fallen mycket kompetent och erfarna ambulanssjukvårdare, men man kan ju ochså ställa sig frågan om ambulanssjukvården verkligen skall överta ett ökat läkaransvar, vilket blir konsekvensern a av Landstingets/Landstingens nedrustning i vården.

Vi vet ju vidare att nedrustningen i vården i vart fall i Västernorrland inte handlar om pengar utan om prestige från beslutsfattarhåll, man tror att ett Länssjukhus kan överta ansvaret av ett Universitetssjukhus, men så kan det ju knappast vara, utan ett bLänssjukhus är ett ÖLänssjukhus och ett Universitetssjukhusn är och skall förbli ett Universitetssjukhus, och man skall inte behöva drista sig till att komma exempelvis till Umeå om man vet vad en sjukdom eller skada beror på , vilket tyvärtr blivit lite av faallet med Länssjukhuset ui Sundsvall .

Våra beslutsfattare i Landstinget måste äntligen inse att tiden för Landstinget som huvudman för vården är förbio och det är dags att ge Staten eller privat vårdgivare i uppdrag att visa att man kan bättre,d etta för alla innvånares bästa och för Sveriges och Västernorrlands bästa .

https://www.sjukhuslakaren.se/debatt/ar-landstingen-ratt-huvudman-for-sjukvarden/?fbclid=IwAR0uCVhaAXHN74z0Hc9A_Q1avW4f4J575oONqo9SSUBsK6Yx0QiAGBMTCdM

Svar till Ann-Cristin Munter gällande Sambiblioteket plan 4

Svar till Ann-Christin Munter Chef för Serviceenheten Härnösands Kommun Tack för ditt svar på min  insändare.

Jag vill klargöra upphovet till min insändare gälllande Sambibliotekets plan 4       Denna insändare har sitt ursprung i en händelse under senhösten ,vintern 2018 -2019, då det hade anordnats  en mässa på plan 4 mrf flera olika uytställare, och redan då påpekade undertecknad för ansvariga utställare att man borde ha kollat tillgänligheten innan man sade ja till plan 4 i sambiblioteke, som vid tiden för denna mässa inte var tillgänglig på annat sätt än från utsidan d.v.s via universitetsbacken och övre ingången, vad jag des värre inte visste var att medan miin insändare goick in för publicering, å han det hänfda att hissen åter gick till  plan 4, vilket jag och många med mig tackar för,men jag hoppas även på din förståelse för påpekande  och inte ser mitt påpekande som gnäll, utan bara ett sätt att få saken ändrad, det var kanske just mitt påpekande som gjorde att man åter gjprde ålan 4 fullt tillgängligt, trots att denna del av biblioteket som tillhörde högskoolan och Mittuniversitetet numrera inte inryms i lokalerna och lokalerna numera används för andra ändamål detta framkom vid ett samtal med infocentrets personal för en tid sedan .

Landstinget säger sig ta ansvar om psykisk ohälsa ?????

Ett samlat grepp om avveckling av allt vad vård heter,det är det ända sanna greppet Landstinget har allt annat är tomt prat.
Greppert om avveckling har de haft allt sedan de ladfe Sjukhus 90 utredningen,där det framgoick att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus,men där man kort efter utredningens framläggande startade avvecklingsprocessen, man har gån efter annan svikity och ljugit i medborgarna snart sagt oavsett röd ,grön eller blå,de har aldrig haft vare sig kunskap eller kompetrens som säger ayt innan man gör så stora strfutuella förändringar som det så vackert jheter , så skatt det göras riktiga konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, de har heller aldrig begrfipit att allt skall protokollföras och hållas tiölgänglit för oss medborgare skatrtebetalare, de har inte fattat att vad vi medborgare har rätt att lkräva är nära,god sjuk och hälsovård, vilket hade kunnat förhindra mycket irritation jhos oss medborgare och skattebetalare, de har inte fattat att lögner och blå dunstedr inte går hem hoss oss skatebetalare och medborgare, dehar inte fattat att nedrustning medför utsliten personal som i allt större utsträckning flyrf Västernorrlands Läns Landsting,märk väl jag använder inte uttrycket region,viliket vore som att svära i kyrkan,.Nej det är dags för enn annan vård som det talas om så ofta, en vårf där vo medborgare,skattebetalare,patienter och vårdpersonal kan känna oss trygga och uppskattade, vi behöver uinte en massa konsulter chefer och för den delen politiker dom inte heller tycks förstå att Västernorrlands Läns Landsting ä en skandal ett junkandeskepp likTitanik .