Svar till Elisabet Strömquist och Susanne Ebersten angående artikeln om vprden i Västernorrland

I dagens tidning kan vi se hur Elisabets Strömqvist och Susanne Ebbersten går ut med vilseledande information gällande vården i Sverige och Västernorrland. För det första ter det sig märkligt att belastningarna inom vården först skulle ha blivit kända i dag för Landstinget. Såväl Susanne Eberstein som Elisabet Strömqvist som vid byggandet av kolossen Sundsvalls Sjukhus var tonåringar dock borde känna till vid det här laget vilka som satt vid makten då, jo det var Socialdemokraterna, som idag säger att de vill göra allt för att tillhandahålla en god, säker och trygg vård, man kan ju fråga sig varför de som då satt i den socialdemokratiska Landstingsledningen inte tog chansen och verkade för den så självklara säkra och goda vården med en hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö för vårdpersonalen. Istället  talar man om krympande resurser och beskyller därmed den sittande regeringen. Nej Kolossen Sundsvalls sjukhus byggdes i tron att Sundsvall skulle få universitet. NU blev det inte så utan universitetet kom att hamna i Umeå, men för den skull skall vi i Västernorrland inte straffas med en allt jämt pågående avrustning inom vården. Tyvärr kan man bara konstatera att vem som än sitter i maktens korridorer så lovar man runt och håller tunt vilket alltid drabbar den lilla medborgaren.

Landstinget slår på de sjuka ,svaga och handikappade

Landsinget slår på de sjuka och svaga genom att avrusta och minska vårdplatser minska möjligheter tider i rehab bassäng på grund av mindre personal, minskat antal platser i slutenvården minska möjligheter för sjuka att få besök genom minskad kollektivtrafik till Sundsvalls sjukhus, minska antalet sjugymnaster i primärvården När skall vi få höra att Landstinget måste minska sin politiker och tjänstemannakostym för att rädda vården och omsorgen om sjuka? att nämna att Landstinget skall minska sin politiker och tjänstemannakostym tycks vara som att svära i kyrkan. Varför skall det vara så svårt att banta denna koloss på lerfötter för att rädda vården om gamla, sjuka och handikappade? Tänker ni i Landstingsledningen aldrig på att ni en dag kan drabbas själva och då skall ni banne mig inte kunna köpa er förbi de allt längre växande köerna inom vården med en personmal som är underbara trots den allt omänskligare arbetsbelastningen. Hur många av er beslutsfattare har satt sin fot på en akutmottagning eller vårdavdelning så att ni kan göra er en minsta uppfattning av hur illa ni behandlar eran personal och genom de allt längre köerna och väntetiderna med vårdpersonal som går på knä och patienter som tvingas ligga i för vård ej avsedda utrymmen. Kräver omgående svar av Pär Walberg.

Regionfrågan sprack

Läser just att regionfrågan sprack under onsdagen och tack gode gud för det kan man nog säga.i 8 år har utredaren Glen Nordlund arbetat med regionfrågan och o går nåddes han enligt uppgifter i Tå av beskedet att det inte blir någon Region med  Jämtland och tack gode gud för att detta förslag sprack ett sådant förslag hade bara kostat oss medborgare och skattebetalare en massa pengar till ingen nytta samtidigt som besluten hamnat ännu längre ifrån medborgarna än i dag, den ända fördelen som man hade kunnat skönja var att vi med all sannolikhet hade blivit av med kolossen på lerfötter Landstinget och i och med detta hade nog valfriheten i vården ökat, men nu torde det dröja innan en ny ansökan kommer till stånd vilket kan gynna oss skattebetalare i Västernorrland

Höga truttoarkanter på Nybrogatan en fara för funktionshindrade

För något års  sedan gjordes stenbeläggningen och trottoarer på Nybrogatan i Härnösand om, men med så höga kanter som resultat så att man som gående verkligen tvingas se upp och för en funktionshindrad är dessa en ren livsfara, och för fordon en stor skaderisk. Men låt oss nu ta exemplen rörelsehindrade som ofta tar sig fram med permobiler eller rullatorer, eller synskadade som kanske inte hinner uppfatta dessa hinder i tid. Hur skall dessa personer kunna röra sig tryggt och säker i Härnösands Centrum med sådana hinder i vägen, varför gjordes inga avfasningar av kanterna när dessa åtgärder vidtogs så att alla skulle kunna röra sig där utan fara för eget liv, är Nybrogatan och övriga gator i Härnösand  ingen offentlig plats där alla alltså även funktionshindrade skall kunna röra sig utan större problem, har vi inget lokalt handikappråd med rött till insyn och påverkansmöjlighet ?

Tänk på att alla gator är offentliga platser där alla skall kunna röra sig tryggt och säkert alltså även funktionshindrade. Vad gäller fordonen så som bussat hör jag ofta att dessa kör mot dessa fasansfullt höga trottoarkanter vad får dessa för skador och vad kostar dessa skador?

Jag föreslår att det snarast tillsätts en grupp som även innehåller representanter från handikapporganisationerna i Härnösand som aktivt skall titta på påpekat problem.

Sommargården Nickebo säljs ?

Enligt ett fattat beslut i kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Härnösand skall Sommargården Nickebo vackert belägen vid södra sundet säljas. Nickebo har i decennier utgjort en viktig träffpunkt i Härnösands domkyrkoförsamling men även för många människor utsocknes ifrån. Inte minst har detta varit en mycket omtyckt plats av ungdomar i såväl domkyrkoförsamlingen som annorstädes ifrån samt även av de äldre församlingsborna. Skall Härnösands domkyrkoförsamling i framtiden kunna vara med och erbjuda en attraktiv och mycket omtyckt samlingspunkt är det min och många andra församlingsbor och övrigas förhoppning att majoriteten tar sig ännu en funderare innan en försäljning verkställs. Tänk på att ni skall bygga framtiden för, på och med ungdomar och då behövs attraktiva mötesplatser som Nickebo  Det får inte bli så att Nickebo säljs på bekostnad av domkyrkans renovering för båda är viktiga mötesplatser.

Landstinget avvecklar i stället för satsar på rehabvården i Härnösand

Medan reehabbassängen i Härnösand  betjänades av assistenter var den igång 40 timmar i veckan och därmed kunde många fler än i dag komma i åtnjutande av denna så livsnödvändiga behandling. För ett antal år sedan fick Landstinget åter för sig att behandla den återstående vården i Härnösand enligt osthyvelprincipen. Denna gång genom att säga upp 2 assistenter som betjänade Rehabbassängen 40 timmar i veckan. I dag sköts denna för många livsnödvändiga verksamhet av primärvårdens sjukgymnaster som även dessa omfattas av Landstingets ständiga nedskärningar, vilket fått till följd att en personal kan vara ensam med 10-15 patienter i bassängen samtidigt, detta är en risk för såväl patienter som personal, tidigare gällde att 2 personal måste bemanna reehabbassängen i Härnösand samtidigt, men sedan några år tillbaka sköts och bemannas denna verksamhet av primärvårdens sjukgymnaster som även de omfattas av Landstingets ständiga neddragningar. SÅ länge reehabbassängen i Härnösand bemannades av astassistenter hette det att dessa aldrig fick vara ensam utan allt skulle vara två idag är en sjukgymnast ensam med 10-15 patienter vidare är Wetvestar och kragar i så dåligt skick så att de snarast måste bytas ut och jag kräver svar från Pär Walberg med löfte om omedelbara åtgärder av påtalade brister. Enligt ett trådigare löfte från Landstingsrådet Pär Walberg till undertecknad skulle Landstinget satsa på rehabiliteringsvården , denna satsning har i stället blivit en rejäl neddragning, vilket som vanligt inte gynnar de som mest och best behöver denna vård.

Västernorrland får nej från Regeringen till bildandet av egen region

Västernorrland får nej av regeringen till bildandet av egen region, och därmed har det fattats ett klokt beslut av regeringen.

Ett samgående med Västerbotten kan däremot bli till fördel för Västernorrland för då kan vi ju förhoppningsvis skrota Landstinget i Västernorrland som inte har gjort ett vettigt handtag vad gäller frågan om vården de senaste 40 åren ,som aldrig varit så underminerad som nu. Vid ett samgående med Västerbotten försvinner förhoppningsvis Landstinget i Västernorrland, vilket i sin tur borde öka möjligheterna till valfrihet i vården, med en förhoppningsvis förbättrad kvalité för oss medborgare. Jag vill dock  understrecka att vårdpersonalen gör otroliga insatser med tanke på Landstingets ständiga bila hängande över sig, men en ökad valfrihet måste anses som nödvändig och positiv för alla medborgarna.Så sammanfattningsvis vill jag säga skrota genast Landstinget i Västernorrland, bilda region med Västerbotten. Även om stora enheter i detta fall regioner innebär att beslut kommer långt från medborgarna något som inte direkt gynnar oss medborgare  så bör man se fördelarna för medborgarna i form av ökad valfrihet inom vården  och samtidigt kan Härnösand få ett så efterlängtat hotell med havsutsikt i Landstingshusen

Briggen tre kronor på besök i Härnösand

Briggen Tre Kronor på besök i Härnösnd

Just nu besöker Briggen tre kronor Härnösand och Örnsköldsvik en ståtlig syn när man promenerar längs kajen, där detta fartyg från och ombord visas bland annat en utställning under överskriften Östersjön vem bryr sig, En utställning om de gifter som vi släpper från oss från kläder, båtar och solskyddsprodukter samt det ökande problemet med nedskräpning i haven och av överskriften framgår det att ´fartygets uppgift är att bland annat undersöka havsmiljön i Östersjön.

Landstinget äventyrar säkerheten i Rehabbassängenh i Härnösand

Frågan till landstingsrådet Pär Walberg hur ni ser på patientsäkerheten i Rehabbassängen i Härnösand.

Med Landtingets ständiga neddragningar inom vården och nu främst vid primärvården och rehab bassängen i Härnösand äventyrar Landstinget som huvudman för denna ännu så länge rätt hyggligt fungerande verksamhet i Härnösand patientsäkerheten, detta då det handlar om patienter med olika sjukdomar där ett snabbt ingripande kan vara skillnad mellan liv och död för den enskilde, eller räknar Landstinget med att det handlar om friska starka människor som får sina livsnödvändiga behandlingar i rehab bassängen i Härnösand. Mig veterligt har det så länge Landstinget hade assistenter i rehab bassängen hetat att dessa aldrig fick vara ensamma, saken gör det ju inte bättre att ni knappt har några sjukgymnaster kvar på rehab medicin i Härnösand mera heller. Frågan till Landstingsrådet Pärt Walberg är vad tar Landstinget för ansvar för oss patienter vid behandling i rehab bassängen ? Vattnet som har en temperatur på runt 34 grader gör att ett snabbt ingripande av minst två personer vid ett tillbud i bassängen kan vara lika med skillnaden mellan liv och död för den enskilde. Jag kräver snabbt svar från Pär Walberg med löfte om en personalförstärkning i rehab bassängen samt hela Wetwestar

Nya handikapppramer på Sälsten i Härnösand invigda

Ser att de så efterlängtade handikappramperna på Sälsten nu invigts, vilket lyft och vilken möjlighet för funktionshindrade att kunna ta sig ut i naturen, dessa ramper som av vissa röster ansågs förstöra ett naturskönt område, som nu kan användas av alla, eftersom vi har en lag som säger att offentliga platser skall vara tillgängliga för alla, alltså även för funktionshindrade.

Tack Härnösands Kommun och ansvariga hanverkare som gjort ett naturskönt område tillgängligt för alla.

Andreas Menzel