SD:S Jimmy Åkesson besökte Härnösand

SDS Jimmy Åkessons besök i Härnösand Många hade på lördagen kommit till Härnösands Torg för att vända SD:S Jimmy Åkesson ryggen till, detta för att visa att man inte stöder Sverigedemokraterna.
Arangemanget omgärdades av ett enormt säkerhetspådrag, med poliser både till fots och med helikopter, och man frågar sig vad kostar då allt detta oss skattebetalare och vart tar man pengarna i från.

[caption id="attachment_1395" align="alignleft" width="1024"] Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson besökte på lördagen bland annat Härnösand, ett besök som omgärdades av hög säkerhetsbevakning

Nordiska Kammarorkesternmed des konstnärlige ledare Gilles Apap i Härnösands Domkyrka

På fredags kvällen gavs en konsert av hög klass i Härnösands Domkyrka med Nordiska Kammarorkestern och des konstnärlige ledare Gilles Apap. En

Nordiska Kammarorkestern och des konstnärlige ledare Giles Apap
konsert som inte går att beskriva utan måste upplevas själv. En konsert som går rakt in i själ och hjärta , för den som älskar klassisk musik
Programmet inleddes med Felix Mendelssohns stråksynfoni nr 10 i h-moll som åtföljdes av Bela Bartôk s Divertimento för stråkorkester.
Efter paus följde Ludwig Van Beethovens Violinkonsert i Dur Op.61, och som alltid när Nordiska kammarorkestern med des konstnärlige ledare Gilles Apap så bjöds det på extranummer.
Kul att vi har en så bra orkester och dirigent på så nära håll, så även Norrland och Härnösand har en hel del att erbjuda vad gäller kulturella inslag. och vi tackar dem för denna musikaliska upplevesle som blev en fullträff-

Demokrati är ett grekist ord som betyder folkstyre eller folkmakt.

Demokrati är ett grekiskt ord som betyder folkstyre eller folkmakt. Ordet har dock inte samma innebörd som det hade för antikens greker. Deras definition av vilka som var ”folket ”stämmer inte överens med vår.

Demokratin är ett sätt för staten att styra samhället, där man tar eller åtminstone enligt gällande regler skall ta hänsyn till samhällets gemensamma behov. I Väst talar man om den liberala demokratin, viket skall innebära att makten skall utgå ifrån folket via fria val och där vissa fri- och rättigheter är garanterade yttrandefrihet, rättsäkerhet och demonstrationsfrihet o s v. Detta innebär att våra beslutsfattare inte minst i Landstingen borde föra en närmare dialog med medborgarna och göra så som medborgarna vill. Men eftersom de folkvaldas makt står under rättsväsendets makt med dagens gällande regler så kan vi snart konstatera att folkets makt även med dagens sätt att tolka begreppet demokrati åsidosetts rätt ofta, eftersom det är det rättsväsendet som föreskriver vad och hur våra beslutsfattare skall besluta i för oss medborgare viktiga frågor. Dessutom borde det med dagens så kallade demokratiska sätt att se på beslutsgången i för oss medborgare viktiga frågor så som en fungerande hälso och sjukvård och många andra viktiga frågor i samhället bli rättsväsendet som skall anklagas för de många misstagen som begås i de beslutande leden i samhället i stort. Vilket endast kan tolkas på ett sätt, nämligen att rättsväsendet föreskriver vad och hur våra folkvalda skall besluta i för oss medborgare viktiga frågor så som en fungerande hälso och sjukvård vård skola och omsorg och många andra för oss medborgare viktiga frågor, tyvärr kan man nog inte frångå att tycka att sunt förnuft åsidosetts rätt ofta vid politiska beslut, skulle sunt förnuft få råda så borde folket få ett större inflytande i viktiga frågor och därmed skulle även politikerföraktet minska.
Vad Sverige alltså enligt ovan beskrivna sätt att se på problemet behöver är ett styrsystem, där de politiskt valda får större möjlighet att besluta utifrån folkets vilja och sunt förnuft och inte endast utifrån juridiken och lagböcker, viket nog skulle medföra ett bredare engagemang i från folket, i för folket och samhället viktiga frågor och vilket i sin tur skulle vara bra för hela samhället

Vindkraft på väg till Norrland

Detta mäktiga fartyg lastat med vingar till nya vindkraftverk till Ramseletrakten ligger just nu i Härnösands Hamn och syns tack vare sin storlek på långt håll. En mäkta imponerande syn och många var det som tog sig en promenad längs hamnleden eller stannade till med sina bilar längs hamnleden i Härnösand på söndagseftermiddagen. Detta är nödvändiga satsningar för att säkra framtidens energiförsörjning

Vindkraftverk på väg till Ramsele i Norrland

Kommentar på Elisabet Strömquists Facebook inlägg gällande rehabbassängen i Härnösand

Elisabet Strömqvists Face Book inlägg
De borgerliga hukade för de väl förberedda frågorna från deltagarna. Bassängfrågan, kostnad och tillgänglighet skulle de ’ta med sig’ På frågan om den ojämlika vården, i hela sin omfattning, där väljer de att lägga ansvaret på individen själv med kostråd och motion… Jag kan konstatera att när vi säger jämlik vård menar vi nåt helt annat. De borgerliga försvarar sig och förvaltar. Landstinget behöver en ny majoritet!
Andreas Menzel Svarar och frågar Elisabeth Strömqvist.
Anser du att god och jämlik vård är korridorvård och onödigt långa transporter, det var ju ni Sossar som lade ned Härnösands Sjukhus, och borgarna med Per Wahlberg Jacomina Beertema Ingeborg Viksten i spetsen stampar på i den väl inkörda nedrustningsprocessen i av vården i Väternorrland och Härnösan.
Man måste ju fråga sig vem av er som överhuvudtaget är kapabel för vårdfrågorna, för hade ni varit det så hade det inte sett ut som det gör och inte heller osat så hett som det gjorde vid mötet på Parkaden i Härnösand i Tisdags, dit det tyvärr hade kommit alldeles för lite folk, men annonseringen har inte varit den bra och det kanske var lite med flit eftersom det snart är val, och då börjar väl snart valfläsket att osa oavsett vilket parti ni tillhör, ja hur som helst är en konkurs och avveckling av Landstinget den ända rätta lösningen, för att skapa en hållbar utveckling av vården i Västernorrland och Härnösand.

Landstingets medborgarpanel diskussion på tisdagens en flopp

Landstingets Medborgardialog en flopp
På tisdagskvällen anordnade Landsstinget i Västernorrland ett möte på Paraden i Härnösand, med överskriften. Hur kommer hälso och sjukvården att vidareutvecklas. Landstingets begrepp utveckling handlar ju som vi alla vet om en ständig avveckling och nedrustning, under ständigt samma förutsatter, nämligen att ekonomin inte går i hop, man måste dock fråga sig hur det kan komma sig att trots Landstingets ständiga nedrustning i vården så går de med allt store underskott. Tyvärr var besökarantalet litet endast ca 30 personer och vad detta tyder på är ju svårt att direkt säga, men en möjlig orsak är att Härnösandsborna dels blivit rätt luttrade över Landstingets ständiga nedrustning i vården och därför kanske resignera, vilket är mycket olyckligt och ger Landstinget vatten på kvarnen för en fortsatt nedrustning i vården , även om egentliggen inget återstår att slå sönder , för rehabverksamhet och med tillhörande varmvattenbassäng i Härnösand är nog endast en tidsfråga hur länge det bir kvar, och sammanfattningsvis var frågorna många för kvällen men svaren från Landstingspolitikerna des färre, kanske beroende på att det endast återstår knappt 4 månader till valet och om vi har något Landsting kvar överhuvudtaget efter valet är väl en fråga med stor tveksamhet efter alla svek från Landstingets sida..
Frågorna vid tisdagskvällens utfrågning var många men svaren få , bland de frågar som kom upp var naturligtvis Rehabiliteringsverksamheten med tillhörande Rehabbassäng,. Varför drar inte Landstinget ned på politiker och tjänstemän i samma takt som nedrustningen i vården
Varför presenteras inga kostnadsanalyser eler konsekvensbeskrivningar för all nedrustning i vården ?
Anser Landstinget att korridorvård och långa väntetider på såväl planerade som besök på akutmottagningar är utveckling ?
Inte ens den utlovade utvecklingen av rehabvården i Härnösand blev det någonting av .
Vad gör Landstinget för att rädda den återstående vården i Härnösand ?
Hur kan Landstinget gå med större underskott ju mera man drar ned på vården ?
Hur mycket drar Landstinget ned på politiler och tjänstemän i förhållande till nedrustningen i vården ?
Dialysvården fungerar inte
Transporter av patienter mellan Rehab och röntgen måste ske med ambulans då hissar är för trånga ?

Hej Härnösand! Hur kommer hälso och sjukvården att utvecklas ?

I Kväll anordnar Landsstinget i Västernorrland ett möte på Paraden i Härnösand, med överskriften. Hur kommer hälso och sjukvården att vidareutvecklas. Landstingets begrepp utveckling handlar ju som vi alla vet om en ständig avveckling och nedrustning, under ständigt samma förutsatter,nämligen att ekonomin inte går i hop, man måste dock fråga sig hur det kan komma sig att trots Landstingets ständiga nedrustning i vården så går de med allt store underskott. Du som värnar om vården i Västernorrland uppmanas för det första att gå på detta möte och för det andra skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården, då är du med och påverkar en möjlig utveckling.http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Härnösand 2014-05-06

Andreas Menzel

Minnenas Café på RÖ Folketshus

På söndagen anordnades Minnenas café på RÖ folketshus med bilder från byarna RÖ Vålånger Åbord med fler närliggande byar, ett arrangemang som rönt stort intresse då ett 50 tal personer hade kommit från just dessa byar för att ta del av bildmateriel som sammaställts till ett bildspel av Mikael Östman. Lena och Sven-Erik Landin, för gott fika stod damer från RÖ och Vålånger, och alla tackar vi de ansvariga för det arbete de lagt ned för att möjliggöra denna intressanta eftermiddag,. På söndagen anordnades Minnenas café på RÖ folketshus med bilder från byarna RÖ Vålånger Åbord med fler närliggande byar, ett arrangemang som rönt stort intresse då ett 50 tal personer hade kommit från just dessa byar för att ta del av bildmateriel som sammaställts till ett bildspel av Mikael Östman. Lena och Sven-Erik Landin, för gott fika stod damer från RÖ och Vålånger, och alla tackar vi de ansvariga för det arbete de lagt ned för att möjliggöra denna intressanta eftermiddag.
VI tackar även de ansvariga i köket för gott fika

Får vi hoppas att intresset för hembyggden får fortleva så att flera generationer kan delges av des utveckling och intressanta historia.

Minnenas Cafe RÖ Folketshus