Stoppa nedrustningen i vården

Landstinget i Västernorrland
Landstinget i Västernorrland
Sundvalls Sjukhus byggdses i tron at Sundsvall skulle få Universitet och därmed trodde Landstinget att Sundsvalls Sjukhus kulle få statusav Universitetssjukhus, så blev det inte utan Universitetet hamnade som bekant Umeå och därmed fick aldrig Sundsvalls Sjukhus status av Universitetssjukhus. En tidigare C Landstingsman som satt i Landstinget Vid tiden för projektering och bygget av Sundsvalls Sjukas-Han myntade följande ord Kom i håg ett att Sundsvalls Sjukhus kommer aldrig att bära sig, utan bli en ekonomisk belastning för Landstinget för all framtid och så blev det. En belastning som var så tung att först lades Härösands Sjukhus ned oh nu är det frågan om Sollefteås och tydligen även Ö-Vicks Sjukhus framtid och överlevnad. Medicinsk Rehab som fortfarande finns till viss del i Härnösand skall om Landstinget får som de vill också flytts till Sundsvall., här finns dock en hållhake som jag ser det. Rehabmediicin i Härnösand har anpassade lokaler och rehab bassäng i markplan alltså lätt tillgänglig för funktionshindrade handikappade personer, i Sundsvall ligger denna verksamhet i 5 eller om det är i 7 våningen och de om redan har det besvärligt kan inte utan problem ta sig ut , men detta faktum i likhet med många andra faktum och faktorer struntar Landstinget i allt skall till Sundsvall. begreppet patienten i Centrum liksom ad som fastslogs i sjukhus 90 utredningen nämligen att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus har totalt glömts bort och begreppet patienten i centrum trycks inte existera i Landstingspolitikens och tjänstemännens värld, då de lever långt från verkligheten, vi hade ett annat Landtingsråd vid namn Jan Sjödin som klubbade en stark reducering av rehabmediicin i Härnösand, och när klubbslaget var ett faktum läggs han in först på medicinkliniken i Härnösand och senare på rehabmediicin i Härösand, och då myntade han följande ord.Inte visste jag att vi hade så här bra vård i Härnösand. Nej klart han inte kunde vita. Man saknar inte kon förrän båsen är tom. och ett skall vi komma håg att ju mer Landtinget nedrustar i vården des större underskott går de med , eftersom en nedrustning i vården innebär avflyttning från orten och därmed minskar skatteintäkterna, och följden blir att även Landstingets ekonomi blir sämre med minskade skatteintäkter.
Så vad som måste till är ett stoppa nedrustningen i vården för att få fler at flytta till Västernorrland och därmed ökar Landstingets skateintäkter vilket gynnar alla.

Jag uppmanar all som värnar om vården i Västernorrland och Sverige att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården, vilket skall överlämnas i en första omgång id Landstigsmötet fredag 2015-10-16 klockan 8,30 på Landstingskansliet
Var finns konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården ? En nedrustning som omgående måste stoppas

För uppropet stoppa nedrustningen i vården

Andreas Menzel Västernorrland Härnösaand

Stoppa nedrustningen i vården

Så här säger Sveriges Folkhälso-, Sjukvårds -och idrottsminister Gabriel Wiström.
”Sverige är ett av världens rikaste och mest välmående länder. Trots det finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper. Det är allvarligt men än mer oroande är att dessa skillnader ökar. För att vända utvecklingen har regeringen satt upp som mål att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas under en generation. Det är ett prioriterat arbete som jag är glad över att få leda.”

Folkhälsa och sjukvård

Folkhälsa och sjukvård handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och vårda de som är sjuka. Området omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan och utvecklingen av vården till specifika frågor som alkohol, tobak, läkemedel och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Regeringens ansvariga är alltså medvetna om de problem och dess konsekvenser som den alltjämt pågående nedrustningen i Sveriges och därmed även Västernorrländska vården, får för oss medborgare, patienter och vårdpersonal alltså även ambulanssjukvården i form av överbeläggningar och onödigt långa transporter vid svåra sjukdomar och olyckor som den alltjämt pågående nedrustningen i vården medför och vi kan lätt konstatera att vare sig regeringen eller våra Landsting i Västernorrland och de övriga 21 länen i Sverige lyssnar på oss medborgare, så därför är det mycket bråttom att stoppa nedrustningen i vården. Vi kan också konstera att all nedrustning i vården sker utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys.. Vilket kan liknas vid att ett företag gör investeringar utan vare sig kalkyl, Offert eller Anbud när det handlar om skattemedel alltså medborgarnas pengar, och därmed är i grund och botten hela nedrustningen i vården olaglig, eftersom det handlar om just våra skattemedel .

Så vad Landstinget omgående skall presentera för oss medborgare är kostnadsanalyser kalkyler och konsekvensbeskrivningar för all nedrustning i vården De skall vidare tala om hur mycket de har skurit ned i Landstingskanslien/Landstingskansliet i Västernorrland och alla andra län kontra nedrustningen i vården

Nu hoppas jag på många fler underskrifter på uppropet stoppa nedrustningen i vården i Sverige och Västernorrland, helst ett antal tusen under den närmaste veckan. Utmana

Landstinget i Västernorrland
Landstinget i Västernorrland
Utmana grannar och vänner att vara först ut att skriva på uppropet stoppa nedristningen i vården , en fråga som angår oss alla. för ingen är så frisk att inte en olycka eller svår sjukdom snabbt kan slå till och då är det bråttom med vård och bra om den fungerar

Sverige har ca 9 miljoner innevånare varav de flesta har datorer, internet och e-post, Så låt påskrifterna öka i snabb takt .

För Stoppa nedrustningen i vården Andreas Menzel Västernorrland Härnösand

Överlämnande av upprop stoppa nedrustningen i vården

Har just fått besked från Landstinget i Västernorrland att ett första överlämnande av detta upprop är möjligt fredag den 16 oktober klockan 8,30 på Landstingets kansli i Härnösand, där Landstingsmötet pågår samma dag. och Hur jag går vidare, kan jag i dagsläget av förklarlig själ inte ge något svar på, då några fler kontakter ännu ej är tagna och då jag arbetar och därför räcker tiden inte riktigt till. Men fortsätt att skriva på detta upprop, för jag ger mig inte med denna insats, och jag hoppas att påskriftsfarten ökar så att vi kan visa att frågan är mycket viktig, och jag hoppas på många fler underskrifter från Västernorrland och hela Sverige Fortsätt att skriva på detta upprop då kampen för Vården i Sverige och Västernorrland inte är avslutad i och med överlämnandet fredag den 16/10 Kampen för en human och tillgängligg vård går vidare och kan om det visar sig att påskrifterna fortsätter att öka komma att överlämnas med en komplettering senare. Jag har även en tanke om att försöka att överlämna detta upprop till vår Socialminister, men vägen dit går av förklarliga själ inte rakt fram och jag behöver snart en and paus , men än ångar jag vidare med uppropet stoppa nerrustningen i vården och hoppas inte minst på fler påskrifter från Härnösand men även från hela övriga Sverige .http://www.skrivunder.com/stoppa_nedrustningen_i_varden
Stopa nerustningen i vården Lägg ned Landstinget Stoppa nedrustningen i vården Lägg ned Landstinget

Stoppa nedrustningen i vården Lägg ned Landstinget

Landstinget i Västernorrland har i likhet med många andra Landsting under många år ägnat mycket tid och kraft åt en omfattande nedrustning av sjukvården. Detta kan vi som boende i de sju kommunerna i Västernorrland liksom i övriga Sverige ej accepter. Då en fortsatt nedrustning hotar såväl patientsäkerheten som personalens arbetsmiljö, något som vare sig vi som patienter eller personalen kan eller skall acceptera, och därför kräver vi omedelbart stopp för fortsatt nedrustning av vården i Västernorrland och övriga Sverige.
Dessutom har alla neddragningarna skett och sker allt jämt utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, vilket vi som medborgare i Västernorrland liksom i övriga Sverige vare sig kan eller skall acceptera, då det handlar om skattepengar och människoliv. och därmed har vi som medborgare rätt att ta del av och kräva att Landstinget redovisar såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för alla neddragningarna i vården i Västernorrland liksom i övriga Sverige.
Och mot bakgrund av vad som anförs i detta upprop säger vi omedelbart och bestämt nej för fortsatta nedrustning i sjukvården i såväl Västernorrland som i övriga Sverige. Begreppet vård på lika villkor existerar inte i vare sig Västernorrland och lika lite på många andra platser i Sverige, man tvingas också fråga sig hur Landstinnget i Västernorrland kan gå med större underskott ju mera man drar ned på vården som skall vara Landstingets huvuduppgift?
•Använd våra skattepengar på rätt sätt och utveckla vården med fler platser i slutenvården istället för att betala böter för felplacerade sängar som gör det tungarbetat för personalen och oetiskt för patienterna.
•Skrota Landstinget.
•Stoppa nedrustningen i vården.
•Skapa en myndighet med ansvar för hälso och sjukvården i Sverige och Västernorrland.
•Sätt patienterna i centrum.
•Återupprätta de små sjukhusen och skapa en mindre organissation och administrativ stab under varje sjukhus.
•Ge läkarna mera tid åt patienterna, genom att återanställa läkarsekreterana.
•Använd våra skattepengar till att tillhandahålla en värdig vård till gamla, handikappade och sjuka och vårdbehövande, så att de slipper att vårdas i för vård ej avsedda utrymmen, så som korridorer, sköljrum och expeditioner, vilket ej är värdig vård och kostar mångmiljon belopp i böter inte minst för Landstinget i Västernorrland, detta kräver vi omedelbart stop för.
•Börja omsätta begreppet vård på lika villkor i praktiken och återställ de små närsjukhusen med närhet till god och trygg vård. Låt inte dyrbar tid gå åt till att ambulanssjukvården skall behöva stå hos svårt sjuka mänskor och ringa till våra sjukhus för att kolla om det finns plats, då har det spårat ur totalt för sjukvården och välfärden i Sverige och Västernorrland.
•Redovisa konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för alla neddragningarna i vården i Västernorrland liksom i övriga Sverige.
•Skapa en myndighet med ansvar för hälso och sjukvården i Sverige och Västernorrland.
•Till och med rehabiliteringsvården i Västernorrland har Landstinget havirerart då man sade upp 2 assistenter i reehabbassängen i Härnösand och minskade tillgängligheten från 40 timmar i veckan till ca 5-6 timmar i veckan. Liknande situationer råder säkert på flera ställen i vårat avlånga land.
Stopa nedrustningen i vården Presentera omgående konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården i Västernorrland och Sverige, då det handlar om skattemedel alltså hela svenska folkets pengar.
Skrota alla fallskärmar och använd dessa pengar i ställe till att utöka platserna i sjukvården med mera personal och fördela fallskärmarnas pengar till att betala sjukvårdsanställda ordentliga löner med tanke på det ansvar de har.
Nu har vi fått nog av Landstingets ständigt pågående nedrustning i vården.

Du som stöder budskapet i detta upprop uppmanas att visa ditt stöd genom att omgående skriva på detta upprop.
Tack alla som värnar om en fungerande vård i Västernorrland, Sverige, Härnösand och var helst ni bor
Andreas Menzel Härnösand
Initiativtagare till detta upprop med en fråga som angår oss alla

Andreas Menzel Härnösand

Landstinget i Västernorrland med Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist i spetsen har abdikerat
Landstinget i Västernorrland med Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist i spetsen har abdikerat

Landstinget i Västernorrland vänder oss medborgare ryggen och sviker oss gång efter annan

Landstinget i Västernorrland vänder oss medborgare ryggen
Landstinget i Västernorrland med Landstingsrådet Elisabeth Strömqvist i spetsen sviker oss medborgare gång efter annan
Det är inget okänt faktum att Landstinget vänder oss medborgare ryggen.Jag vet inte hur många som mins C Landstingspolitikern Sten Byström? Denne yttrade en gång ett sant ord
när Sundsvalls Sjukhus projekterades byggdes och stod färdigt. Kom i håg detta bygge kommer att för alltid att bli en ekonomisk belastning
för Landstinget i Västernorrland, och han behöll rätt. Syn bara att han är borta, så han kan inte se hur rätt han hade, nu sitter vi dör med två
kolosser på lerfötter dels Landstingskansliet och dels det alldeles för stora Sjukhuset i Sundsvall, vilket först kostade Härnösands Sjukhus
och nu tycks kosta Sollefteå Sjukhus des existens, och frågan är när Landstinget skall lära sig att göra rätt? I vart fall lär de sig inget av sina misstag
som kostar oss skattebetalare en massa onödiga pengar för vilka vi inte har någon valuta. Stoppa nerrustningen vården och lägg ned Landstinget är
det ända rätta ur krisen och värst av allt Landstinget lovade en utveckling av rehabiliteringen, denna utveckling blev i stället ytterligare en rejäl sågning
då så gott som hela medicinska rehabiliteringen med specialanpassade lokaler i markolan i Härnösand numera har flyttats till om det är 6 eller 7 våningen i
Sundsvall åter en kapitalförstörelse i stora mått utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys. Enkapitalförstörelse som omgående måste stoppas.
Så nog har Landstinget vänt oss medborgare ryggen, och det mer än en gång
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden
Stoppa nedrustningen i vården

Regional utveckling skall ligga på Länsstyrelsen och inte på Landstinget

Regional utveckling skall ligga på Länsstyrelsen inte på Landstingfet åter en onödig utgift för Landstinget. Ett kan bara konstateras att ju mer Landstinget nedrustar i vården, des mer underskott går de med. Hur kan det komma sig? Jag brukar ta ett enkelt räkneexempel, om jag som privatperson lägger undan 100 kr i månaden så har jag 1200 kr kvar i slutet av året, och med lite tur kan jag ha några kronor i ränta .Om Landstinget har ett underskott ett år på låt oss säga 4 miljoner så går de back åtta miljoner året därpå (Bara ett exempel,. Underskottet har som jag tror inget med vården att göra, utan Landstinget plottrar mes för mycket annat och då har man inte koll på vare sig inkomster eller utgifter, och när utgifterna blir för höga så är det vården som drabbas av nedrustning/nedskärning, man hör aldrig att det skall sparas på politiker eller tjänstemän i Landstinget, utan alltid är det vården som drabbas av besparingar, trots att vi vet att den åldrande befolkningen ökar och därmed även vårdbehovet. Kort sagt Landstinget städar inte i egen verksamhet utan i den verksamhet som drabbar oss medborgare. Landstinget saknar inte kon förrän båsen är tom och inte då heller. Detta problem existerar i Norrland och i hela Sverige Stoppa nedrustningen i vårtiden, en fortsatt nedrustning i vården ger inga besparingar utan ett ännu större kaos än de som redan råder, ett kaos som vi medborgare får stå för och leva med Stoppa nedrustningen i vården i Västernorröand och Sverige det gynnar alla . Regional utveckling skall inte tillhöra Landstinget i Västernorrland Landstinget skall sköta vården och inte plottra med regional utveckling och annat smått och gott

Rehabbassängen i Härnösand eftersatt

Var i dag ute på min ordinarie tid på eftermiddagen på reehabbassängen i Härnösand. Konstaterade då i likhet med tidigare att underhållet främst rengöringen i herrarnas omklädningsrum tycks bli mer och mer eftersatt Enligt uppgifte städas det på morgonen klockan 7 och sedan går hela dagen utan att det torkas undan på golven, vilket är direkt farligt då golven blir såphala. Det måste alltså till fler städningar under dagen än den på morgonen, eftersom de som kommer under eftermiddagen ständigt tvingas acceptera hala golv och sämre städade lokaler. Medan Rehabbassängen sköttes av assoistenter var det aldrig några problem, lokalerna var städade och fräscha oavsett när man hade sin behandlingstid, det handlar ju om människor med olika funktionshinder bland annat rörelsehinder, vilket innebär större risk för fallolyckor på hala golv. Dessutom är det tveksamt om skylten all badning sker på egen risk verkligen skall sitta uppsatt, eftersom de som besöker reehabbassängen gör det med remiss och därmed är det ju inte på den enskildes eget initiativ som denne befinner sig i reehabbassängen. Till sist är det tyvärr bålde si och så med vattentemperaturen, och frågan är om bassängen alltid täcks när de sista gott för dagen, om inte så försvinner rätt mycket värme i intet. Det som är bra är att det äntliggen kommit till några nya Wetweestar och inom snar framtid måste alla västarna bytas ut, eftersom de gamla är helt slut då de saknar bärighet.
Uppmaning till alla som värnar om vården i Västernorrland och besök omgående uppropet stoppa nedrusningen i vården och skriv på det samma snarast http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Uppropet Stoppa nedrustningen i vården

Uppmaning till alla som värnar om en fungerande vård i Västernorrland oh Sverige
BESÖK OMGÅENDE UPPROPET STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN
OCH GÖR DET I DAG SÅ ATT VI BLIR MÅNGA SOM VISAR ATT EN VIKTIG FRÅGA
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

FÖR STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN
ANDREAS MENZEL
NATTVOKSGATAN 5
871 45 HÄRNÖSAND
0611-550 300
070-5838175
[email protected]

Nya operationssalar i Sundsvall för 380 miljoner

God morgon alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland. Vi veta alla att det banner i knutarna, och det är helt otroligt vilket engagemang frågan om en fungerande vård i Sverige och Västernorrland har skapat, men dess värre tycks våra beslutsfattare ha abdikerat och lagt locket på , de vill helt enkelt inte träffa oss medborgare länge. Själv har jag satt upp flera lappar på olika ställen om uppropet stoppa nedrustningen i vården, där givetvis såväl Sollefteå Sjukhus som medicinsk rehab i Härnösand ingår . Men vi får inte ge upp och jag hoppas på en manifestation på Landstingets kansli i Härnösand, där nyckelpersonerna eller rättare sagt roten till det onda sitter. Och vi vet att allt sker utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, vilket kan liknas vid stora investeringar utan offert eller anbud. Hånet är ju Spadtaget för operation i Sundsvall för 380 miljoner. Var får Landstinget dessa pengar i från Ena dagen tom peng pung nästa dag beslut och första spadtaget för ett bygge på 380 miljoner. Hur vill de ha det?

Nej nedrustningen i vården måste omedelbart stoppas

För stoppa nedrustningen i vården

Andreas Menzel Härnösand Sverige
1200px-Sundsvalls_sjukhus