Yttrande över beslut gällande Rehabiliteringsmedicin i Härnösand och Akutveksamheten vid Sollefteå Akutsjukhus

Yttrande över framställda yrkande i mål nr 2284-15 och 2285-16 gällande Rehabiliteringsmedicin i Härnösand gällande Landstingets beslut gällande Rehabiliteringsmedicin i Härnösand.
Undertecknad motsätter sig Landstingets motivering gällande Rehabiliteringsmedicin i Härnösand och Akutortopedisk verksamhet i Sollefteå, i båda fallen sakas så väl kosekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för avvecklingarna och, och det är därför inte ställt utom allt rimligt tvivel att de planerade besparingarna i stället kommer att leda till ökade kostnader, samtidigt som en nedläggning av såväl Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Härnösand som stängningen av såväl akutortopedi i Sollefteå som Rehabiliteringsmedicinsk verksamhet i Härnösand innebär att Landstinget frångår sitt beslut om utvecklad medicinsk rehabilitering och 3 fullvärdiga akutsjukhus. Då ett sjukhus som saknar akutortopedisk operativ verksamhet ej är att betrakta som fullvärdigt akutsjukhus
Det sägs inget heller om hur mycket som sparas på administration inom Landstingskanslietet i förhållande till vad man beräknas spara på nedläggningen av Rehabmedicin i Härnösand och akutortopedisk operativ verksamhet vid Sollefteå sjukhus, och därmed är beslutet om nedläggning av så väl Rehabiliteringsmedicin i Härnösand och Akutortopedisk operativ verksamhet att betrakta som olagligt då det strider mot så väl kommunallagen som Hälso och sjukvårdslagen 1982:763 och Kommunallagen
Då alla handlingar alltså även konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser är att betrakta som offentliga handlingar, borde alla handlingar gällande vårdens nedrustning i Västernorrland ha hållits tillgängliga för medborgarna alltså även såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser.
Då Landstinget saknar giltiga skäl och underlager i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för att fatta ovannämnda beslut samt att alla konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser är att betrakta som offentliga handlingar .anser undertecknad att Landstinget genom Landstingsfullmäktiges beslut fattat 2016-06-29-2016-30 bryter mot ovan angivna lagrum och paragrafer, och därmed kräver undertecknad att Landstingsfullmäktiges beslut ogiltigförklaras och omgående undanröjs .
Härnösand 2016-09-16

Andreas Menzel

Saken Laglighetsprövning
Lagrum
Kommunallagen
Hälso och Sjukvårdslagen 1982:763
3 § Kommuner och landsting får inte fatta beslut med
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om
det inte finns synnerliga skäl för det.
Mål för hälso- och sjukvården
2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en
vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det
största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde
till vården. Lag (1997:142).
Krav på hälso- och sjukvården
2 a § Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller
kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och
tillgodose patientens behov av trygghet i vården och
behandlingen,
2. vara lätt tillgänglig

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *