Vad har Landstingets etiska nämnd egentligen för uppgift, och hur sköter de denna uppgift ?

Landstinget Västernorrland

Landstinget har en patientnämnd och etisk nämnd, men vad har de egentligen för funktion med tanke på de kaos som råder i vården ? eller har dessa nämnder upphört att existera med tanke på kaoset i vården, om dessa nämnder skulle sköta sina uppgifter, så borde det ju rimligtvis inte råda något kaos i vården, kanske dags att dessa nämnder skiter sina uppdrag eller upplöses.

Svar till Lars-Göran Forslund angående folkomröstning i BB-Frågan i Sollefteå

Svar till Lars-Göran Forslund
Folkomröstning är ju en verklig demokratisk process där medborgarna får ge sin syn i för medborgarna viktiga frågor, och eftersom vi har en totalt inkompetent Landstingsledning med Erik Lövgren Eva Back med flera i spetsen, så måste ju rimligtvis Jonny Lundins förslag om folkomröstning anses som det mest demokratiska, Centern hukar inte, utan vill ge folket en chans att visa beslutsfattarna vad som är viktigt förr oss medborgare och skattebetalare, en fungerande vård i hela Västernorrland och Sverige och inte en massa skumraskavtal och svek som Landstinget köret med under många år inte minst vad gäller Sollefteå Akutsjukhus, Härnösands Akutsjukhus, Rehabmedicin i Härnösand och nu försöker man sakta Örnsköldsviks Akutsjukhus, återstår stordrift i Sundsvall, vilket jag hoppas och tror att du inte förespråkar, Centern ser folket som en viktig resurs i samhället och inte som en omöjlighet och hoppas att även du gör det.

Andreas Menzel

 

Truttoarer i Härnösands Centrum

 

Förbättringar av Avfasningar av trottoarer i Härnösands Centrum

På många ställen saknas avfasningar av trottoarer, så att det skall vara lätt att ta sig fram med hjälpmedel typ rullator med fler hjälpmedel, som exempel kan nämnas Nybrogatan, Storgatan, Stadsparken, Västra Kyrkogatan, och med tanke på att det skall vara lätt för alla att ta sig fram så är det av vikt att snara åtgärder vidtas för att göra det så lätt så möjligt för funktionshindrade att ta sig fram är det av största vikt och värde att önskemålen om förbättringar av trottoarer i Härnösands Centrum vidas snarast möjligt. Tacksam för svar och fortlöpande information i frågan Härnösand 2017-09-19

Vänliga hälsningar

Andreas Menzel

Landstingets löften från 2013

Landstinget Västernorrland

Så här skrev landstinget Västernorrland på sin hemsida i maj 2015…….Landstinget utvecklar former för medborgardialog
2013-05-14 16:24
Medborgarnas insyn och möjlighet till delaktighet och engagemang är en allt viktigare fråga för kommuner och landsting. Man försöker på olika sätt skapa dialog och ta tillvara medborgarnas synpunkter som underlag i utveckling och styrning av verksamheten. Nu pågår ett utvecklingsarbete i Landstinget Västernorrland för att hitta bra metoder för detta. Syftet är att få bredare underlag för beslut i olika typer av frågor.
Landstinget Västernorrland vill stimulera medborgarna till engagemang i lokala såväl som länsgemensamma frågor. Dessa synpunkter kan på ett bra sätt komplettera andra faktaunderlag så att de förtroendevalda får bredare beslutsunderlag med fler perspektiv inför beslut i olika frågor.
I Landstinget Västernorrland finns ett politiskt utskott från landstingsfullmäktige kallat Medborgarpanelen. Panelen består av nio ledamöter. Man har som särskilt uppdrag att lyssna efter medborgarnas behov av och synpunkter och tillgodogöra sig och bearbeta idéer från allmänheten.
Under våren anordnades en workshop som startskott för förtydligade arbetsformer gällande medborgardialogen. Där berättade företrädare för flera andra landsting om hur de arbetar med sin medborgardialog. Det finns många goda idéer att lära av när Västernorrland nu inleder utvecklingsarbetet för vår del.

Kommentar av undertecknad 2017-09-18
Suck så förbannat mycket lögn, hade man menat allvar med vad man sade i maj 2013, så hade vi ju sluppit allt kaos, och inga manifestationer eller demonstrationer hade heller behövts, om Landstinget hade gjort vad de lovade i maj 2013, fast sedan detta löfte har det gått drygt 4 år, vilket är en lång tid för Tidningsledningen att komma i håg och hålla vad man lovat, och allt återupprepas av vad man lovade i sjukhus 90-utredningen, där det fastslogs att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus, och att raseringen i vården som sker nu inte har med ekonomi att göra är helt klart, med tanke på vad man slösar på chefer,konsulter och direktörer, och frågan är när Landstingsledningen i Västernorrland skall förstå innebörden i att Landstingstrappan måste städas från toppen och inte från botten, när det skall sparas.

Funktionshinmdrades kevnadsvillkor sämmre än genomsnittssvenskens

Funktionshindrade har betydligt sämre levnadsvillkor än genomsnittssvensken. En ny rapport visar att deras ekonomi är sämre, utbildningsnivån lägre och förankringen på arbetsmarknaden svagare. – Särskilt utsatta är psykiskt sjuka 20-29-åringar som ofta lever på ekonomiskt bistånd, säger Socialstyrelsens överdirektör Håkan Ceder.

Kommentar till Socialstyrelsens Överdirektör Håkan Ceders inlägg angående funktionshindrade och arbetsmarknaden .

Är detta någonting nytt ? Ja kanske för Socialstyrelsen, men knappas för den breda allmänheten, och det gäller inte bara 20-29 åringar utan gruppen funktionshindrade över lag

Oroligheterna i Härnösands Centrum

Härnösand

Till politikerna i Härnösands Kommun med anledning av den senaste tidens oroligheter.

Fråga till Fred Nilsson och Socialnämndens ordförande Krister Fagerström med anledning av den senaste tidens oroligheter i Härnösands Centrum
Härnösand är en trivsam och i många avseenden mycket trevlig stad att leva i Som uppvuxen i Härnösand och med anledning av den senaste tidens oroligheter i Centrum med knivskärningar, där som jag förstått, oskyldiga människor drabbats , undrar jag hur jag som skötsam medborgare skall våga ge mig ut i Härnösand på kvällarna när oroligheterna med knivskärningar tycks eskalera. Det är inte roligt för någon att behöva gå om kring och vara rädd, vilket kan leda till en ökad isolering till följd av att man inte vågar ge sig ut Jag förstår att frågan är av besvärlig .men det är minst lika besvärande att känna att man inte skall våga gå ut på kvällarna i Härnösand, bara för att det finns ett antal personer eller ett antal gäng som ger sig på oskyldiga människor.
och det trivsamma och trevliga förtas något när man skall behöva gå omkring med ögonen i nacken och vara rädd., och frågan är vad Kommunen gör åt detta och vad jag som enskild medborgare skall göra för att skydda mig själv..

Jag förstår att frågan är besvärlig för våra beslutsfattare och jag har förstått att det jobbas på frågan, men min oro som medborgare kvarstår och detta är ett sätt att försöka få svar på min fråga., då det blir extra besvärligt för personer ,med kroppsliga funktionsnedsättningar, men även för övrig befolkning är sådana situationer obehagliga .

Med vänlig hälsning

Andreas Menzel

Vad händer med Kulturarvet sommargården Nickebo ?

Sommargården Nickebo , en gång Härnösands Domkyrkoförsamlings sommar och lägergård var en mycket välfungerande och lika omtyckt mötesplats för så väl unga som äldre, för Ungdomsverksamheten betydde Nickebo oerhört mycket eftersom många läger hölls där och även av många äldre seniorer var Nickebo mycket omtyckt och uppskattat. För ett antal år sedan ansåg dock Härnösands domkyrkoförsamling att Nickebo blev för dyr och den omtyckta sommargården avyttrades till Härnösands trädgårdsanläggningar om jag inte minns fel, och vad den skall eller kommer att användas till om den ens kommer att användas vet ingen, men ett är klart att detta är ett klart svek mot speciellt ungdomsverksamheten, en verksamhet som betecknas som en viktig del i framtidens kyrka, men i utan mötesplats för främst ungdomar, men även många äldre så kommer kyrkan att ha svårt att se en framtid, och många med mig är säkert mycket besvikna över att detta kulturarv avyttrades till förmån för annan verksamhet ,och frågan är hur en levande kyrka skall se ut utan ungdom ?
Inte ens Gålsjö Bruk fick vara kvar som en viktig mötesplats för ungdomar, hur skall då kyrkan överleva? Det kan liknas vid att gå utan mat en hel dag.

Sommargården Nickebo

Maktmissbruket i Landstinget i Västernorrland

Maktmissbruket och korruptionen 

Maktmissbruket i Landstinget En självklar följd av att Landstinget omges av inkompetenta beslutsfattare eller om det är tjänstemännen som styr i Landstinget Västernorrland numera, denna fråga har ju diskuterats i åratal,alltså vem som styr, klart är dock att politiska beslut som bygger på bristfälliga underlager och lösa antaganden, så som i fallen Sollefteå Örnsköldsviks Akutsjukhus och dödsstöten mot den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland kommer aldrig att leda till några besparingar, då kostnaderna bara vältras över till annan huvudman ,i detta fall Kommunerna som får ett allt större ansvar för den vårdande verksamheten, nog måste det väl anses vara ställt utom allt tvivel att Landstingets beslutsfattare för länge sedan abdikerat alltså avsagt sig ansvaret, så väl ekonomiskt,organisatoriskt som det direkt vårdande ansvar, och vem det drabbar ja det är ju i vanlig ordning tredje part, alltså oss medborgare,patienter och skattebetalare i Västernorrland, att stafettkostnaderna ökar är ju en självklar följd då läkarna som arbetat i Västernorrland i stor utsträckning valt att fly Västernorrlands Län, något som drabbar oss medborgare,skattebetalare och patienter, men som i härdigt förnekas av våra beslutsfattare, ja nog måste väl det som sker i vården i Västernorrland anses utgöra politiskt maktmissbruk, i vart fall är det som händer i vården i Västernorrland allt annat än folkets vilja, som visats vid otaliga manifestationer under årens lopp, men vem bryr sig ? Knappast våra beslutsfattare! de hänvisar till ständig ekonomisk kris och fortsätter lika ihärdigt att utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser nedrusta vården i Västernorrland, frågan är bara vem vi skall rösta på i valet om ganska precis ett år? För ingen har ju någonsin följt folkviljan., det har ju många gånger framhållits att det är dags att städa Landstingstrappan från toppen, för nu har vi nått botten synd bara om dem som försöker att trots allt kaos ändå göra sitt bästa för oss patienter och medborgare,., vill avslutningsvis citera ett tidigare Landstingsråd i Västernorrland Jan Sjödins ord när han i egenskap av Landstingsråd hade varit med och sagt ja till nedläggningen av Härnösands Akutsjukhus,hans ord löd på följande vis,, inte visste jag att vi hade så här bra vård i Härnösand!. Vad säger man om sådant ? Finns bara ett , man saknar inte kon fören båsen är tom, fast Landstinget saknar inte kon då heller, utan tömmer i stället allt fler bås=vårdavdelningar och förvärrar bara kaoset i vården,man frågar sig bara var Landstingets valspråk patienten i centrum har tagit vägen ? Men nu har ju Landstinget totalhavererat vården i Västernorrland och svikit alla löften om utveckling, och nått hälleberget vad gäller undergrävandet av vården i Västernorrland, så nu om aldrig tidigare måste de väl inse att Landstingstrappan måste städas från toppen,. för det går ju inte att komma längre ner i botten.

Hyreskostnader inom akutsjukvården skenar

Tacka för det att hyreskostnader för läkare och sköterskor i Västernorrland skenar,. vem vill jobba i ett Landsting, där de snarliga politikerna och tjänstemännen sliter ut vårdpersonalen, och frågan är nu också om någon vettig människa tror på att Landstingets ekonomi är i balans och går med plus 2018 ? Inte jag och knappast någon annan vettigt tänkande medborgare och skattebetalare i Västernorrland. det som var tänkt att rendera i besparingar i vården när alla akutverksamhet i Sollefteå och Härnösand och Rehabmedicin i Härnösand lades ner har genom alla åren ätits upp av stafetter,konsulter och straffavgifter för överbeläggningar. Det är dags att vi får höra att det skall städas i Landstingskansliet för att spara men samtidigt tillhandahålla en något så när fungerande vård io Västernorrland

Andreas Menzel

Mer centralisering i vården att vänta enligt sjukhusdirektör Nina Fällback-Svensson

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson säger att mer Centralisering av vården är att vänta, och som orsak anger hon problemen med att rekrytera läkare till de mindre sjukhusen,. hon säger att de flesta vill jobba på större sjukhus, det är givetvis inte sant utan är något som hon tror i sin och Landstingets iver att rasera vården i Västernorrland, som exempel kan nämnas att när Härnösands sjukhus med en gång Sveriges bästa Medicinklinik så föredrog många läkare att göra sin AT och ST tjänstgöring just i Härnösand, där enheten var liten och man hade en bra överblick och inblick i verksamheten, i takt med Centraliseringen ökar trycket på våra Sjukhus allt mer, och allt mer av läkarnas tid för patienten går åt till administrativa göromål i stället för tid för patienterna, en del av följden av Landstingets spariver när man för ett antal år sedan plockade bort läkarsekreterarna.

Härnösands en gång så väl fungerande akutsjukhus var även känt och mycket omtyckt av operationsteam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som utförde många kranskärlsoperationer i just Härnösand, övergår vi sedan till Sollefteå Akutsjukhus, som numera inte heller har statuts av Akutsjukhus, så var de mycket kända och omtyckta för sina knä, höftleds och ögonoperationer, Problemen att rekrytera läkare till de små sjukhusen kan alltså knappast anses bero på sjukhusens storlek, utan måste i stället anses bero på Landstingets dåliga personalpolitik, där allt går ut på att centralisera och omvandla vården till löpande band principen och därmed är Landstingets valspråk patienten i centrum ett minne blott, att svikna löften om utvecklad vård i Västernorrland inte gynnar någon dera parter är självklart och vem söker sig till ett Landsting där situationen i vården är närmast kaotisk nästan jämt ?

Nej Landstinget i Västernorrland måste tänka om och tänka rätt och göra om och göra rätt, sätt patienten och vårdpersonalen i centrum det kommer alla att tjäna på, inte minst Landstinget i Västernorrland, Landstinget tjänar inget på att lova ett och göra raka motsatsen, utveckling a den medicinska rehabiliteringen och tre akutsjukhus, är det senaste löftet till oss medborgare och skattebetalare, inte heller av detta löfte blev det något, utan i stället säger Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson att en ökad Centralisering är att vänta. Hur vi skall kunna utveckla Västernorrland med Landstingets svek och inställning till vården i Västernorrland är det nog knappast någon som förstår, och frågan är om Landstingsledningen själva förstår det, varför talas det aldrig om att det skall skäras från Landstingstoppen när det skall sparas ?

Varför kan Landstinget aldrig presentera konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för all nedrustning? Det handlar ju trots allt om människoliv och inte döda ting, d.v.s om man får vård i tid.

Att Stafettkostnaderna ökar i Västernorrland men även vårdkaoset är en självklar följd av Landstingets centraliserings och nedrustningsiver

 

Andreas Menzel

Mer Centralisering i vården att vänta Enligt Sjukhusdirektör Nina Fällback-Svensson