Centrumlinjen i Härnösand

Centrumlinjen en populär gratisbuss

Sedan något år har Härnösand den nya  Centrumlinjen som skall förbinda Centrum med det nya handelsområdet Ankaret. Denna linje hat visat sig vara mycket populär, inte minst för att den är gratis men säkert även för att den just trafikerar centrum .Och vid närmare eftertanke så slår mig en fråga , varför inte all kollektivtrafik är gratis, för alla som betalar skatt, har ju egentliggen redan betalat för att denna linje och all övrig kollektivtraffik skall kunna gå. Dessutom skulle säkert kollektivtrafiken utnyttjas ännu mera om man slapp dubbel betalning, alltså först via skattsedeln och sedan genom att betala för att ladda ett kort eller kanske bara åka en enstaka resa, alltså något att fondera på.

Obehörig vårdpersonal läste patientjuornal

Läser att en kvinna i Härnösand upptäckt att obehöriga läst hennes patientjournal. med rätt många sjukhusbesök bakom mig ställer jag mig frågande om vem som helst kan gå in och läsa vad som skrivits i min patientjournal, detta trodde jag var en högst privat handling som endast fick läsas av personal som berörde av aktuell sjukdomsfall, jag trodde också att Landstinget numera arbetar med elektron journaler, vilket infördes för att just göra en patientjournal säkrare för den enskilde patienten och vårdtagaren, krävs det ingen e-legitimation för att läsa en patientjournal ? Detta trodde jag var en obligatorisk handling när man arbetar i vården. Hoppas att man i framtiden skall kunna lita på att ingen obehörig läser ens patientjournal och sedan sprider dessa uppgifter till vem som helst och hur som helst. Jag vill innerligt hoppas att ingen som inte har med min patientjournal läser eller har läst denna, detta är en sekretesshandling, och att vem som helst läser denna är ett brott mot den enskildes intrigritet, och så får det bara inte gå till.

Tom träningshall på Rehabmedicin och tomma lokaler i före detta Härnösands sjukhus ?

För ungefär ett år sedan vidtog Landstinget i Västernorrland åter ett smygflytt och avveklade stora delar av Rehabverksamhetn vid Rehabmedicin i Härnösand, då man utan medborgarnas kännedom plundrade Rehab i Härnösand  på inventarier och smög tvångsförflyttade mycket kunnmig och kompetent personal till Sundsvall, vad de gör där har det aldrig deklarerats öppet, inte heller har Landstinget behagats redovisa vad man sparat på att minska antalet vårdplatser på Rehab i Härnösan från 16 till 8 platser alltså en halvering av antalet platser, vilket står i strid med Landstingets och därmed även i strid med Pär Walöberg,Jacomina Beertemas, Ingeborg Vikstens med fleras löften om att man skulle satsa på rehabiliteringsvården,frågan är bara var oman har satsat på Rehabvården, ja inte i Härnösand i i vart fall. man frågar sig vad dessa och andra 1000-tals kvadratmeter tomma ytor på före detta Härnösands Sjukhus  kostar Landstinget varje år  ? för ni betalar väl hyra må vi förmoda trots att lokalerna står och ekar tomma, man har även tömt hela arbetsterapin  var har då denna tagit vägen ?
Nej Avveckla omedelbart hela Landstinget,kasta ut hela Landstingsledningen inklusive oppositionen. satsa sedan de ekonomiska medel som frigörs i och med denna åtgär på att återställa prdningen skapa en fungerande vård, flytta in den lilla administrativa stab som behövs för att administrera vården i lokaler i f.d. Härnösands Sjukhus, se även till att öppna avdeslningar för inneliggande patienter så att vi som omfattas av upptagningsområdet för Härnösands Sjukhus slipper  onödigt långa ambulanstransporter till Ö-Vik och Sundsvall, och se till att inte en larmad ambuklans skall behöva ringa till Länets sjukhus för att ta reda på var det finns plats att ta emot en sjuk människa, detta är inte effektiv och try´gg vård när man som patient skall tvingas vämnta på om och var det finns plats när olyckan eller sjukdom slagit till.

skall till sist citera ett tidigarev Landstingsråd, som lär ha myntat fölljande ord. Inte viste jag att vi hade så bra vård i Härnösand,detrta kan lätt översättas med ordspråket, man saknar inte kon förän båsen är tom, alltså man saknar inte den fungerande vården förän man behöver den och den inte finns.

Och eftersom nedläggningen av Härnösands Sjukhus inte utgjordes av ekonomiska själ utan helt enkelt av idiologiska, så är det bara att se till att renodla Landstingets verksamhetsområde, till att gälla Hälso och Sjukvården och avveckla all annan verksamhet som inte tillhör dettavedrksamhet,så som Infrastruktur,Teater,Kollektivtraffik,Museum, Folkhögsskolor ja listan kan göras oerhört lång på verksamhet som inte har med Landstinget att göra, även om de själva hävdar att dessa och andra områden har lagts under dem,men de alldra flesta områden som räknats upp kan med fördel överrföras till Kommunernas kulturförvaltningar och andra förvaltningar där uppräknade områden som Landstinget pysslar med i dag.passar alldeles utmärkt och därmed kan Landstinget frigöra resurser ftill sitt uppdrag Hälso och sjukvården.

 

Landstinget skickar hem sina läkare utan att patieneterna underrättas ?

Var häromdagen kontakt med medicinskt centrum i Härnösand, för att kontrollera ett recept. sa då att de kunde överlämna ärendet till en av läkarna som för övrigt varit, min läkare. Får då veta att vederbörande läkare fått sluta varför vet  jag inte. Men nog måste man som patient kunna kräva att när ens läkare slutar så bör jag som patient underrättas om detta, tyvärr har så inte skett, varför vet jag inte ? men om detta är Landstingets nya policy mot sina medborgare och patienter och för övrigt läkare och övrig vårdpersonal så är det djupt beklagligt och dags att uppmana Landstinget att skärpa sig, för det borde ju ändå heta patienten i centrum.

Landstinget och Rehabbassängen i Härnösand

Hur mycket bassängträning vi som behöver detta kan få i framtiden beror på om Landstinget som i sin spariver drog ned på tillgången på bassängtider är beredda att satsa för att Rehabbassängen åter skall fungera fullt ut dvs 40 timmar i veckan, som det ser ut nu är i vart fall jag rädd för att vid en kontroll av hur mycket denna används, så kommer Landstinget att säg oj då den används ju bara en bråkdel av tidigare tid, och då ser jag en fara i att de säger att nu stänger vi i Härnösand. För här har vi ju lagt ned all annan vård också. Utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, ett begrepp som Landstinget inte tycks känna till, men är enkelt att förklara .Det kan jämföras med en kalkyl som varje sunt tänkande människa behöver göra före en större investering eller förändring, men inte Landstinget, och frågan är varför Landstinget inte skall tvingas göra vare sig kostnadsanalyser eller konsekvensbeskrivning då det handlar om våra skattepengar. Nej man bygger hellre järnväg går på museum håller folkhögskolor i gång en i och för sig viktig sak, Vården som varit Landstingets huvuduppgift tycks numera endast utgöras av en bisyssla, och man frågar sig varför ? då våran åldrande befolkning ökar och ökar även vårdbehovet.

Till sist är det oerhört frustrerande att Landstinget tycks ha abdikerat, då man inte tycks vara beredd till dialog med medborgarna

Snart dags att deklarera

Snart är det dag att deklarera igen något som man gjort i Sverige sedan lång tid tillbaka, från början var det endast pappersdeklarationer som gällde, men tack vare teknikens utveckling har de allra flesta möjlighet att deklarera elektroniskt dvs e-deklarera, och frågan är väl om vi inom en snar framtid överhuvudtaget skall behöva deklarera, detta då de flesta uppgifterna om en persons inkomster och utgifter finns i olika system som oftast samkörs och därmed måste väl deklarationerna snart tillhöra en förgången tid.

Härnösands Handelsområde Ankaret en sakta död för handeln i centrum

Sedan något år har Härnösand ett liknande handelsområde som Birsta i Sundsvall fast i mindre skala, detta handelsområde heter i dag Annkaret ett namn som nog ingen vet varifrån det kommer. Hade varit bättre att döpa det till de förslag som undertecknad hade nämligen Stora olyckan, för olycka är precis vad stora handelsområden är för handeln i innerstäderna, då stora handelsområden just på grund av des storlek läggs utanför stadskärnan så även i Härnösand , och frågan är väl hur länge vi har någon stadskärna kvar att tala om, nu säger säkert vissa å nej inte denne bakåtsträvare, bakåtsträvare är nämligen vad klarsynta människor bruka kallas för, men faktum är att just Birsta i Sundsvall har haft och har problem med att affärer försvinner, nej låt småskaligheten leva och växa och ge därmed de små städerna en chans till överlevnad.

Landstingets glädjekalkyler

Jaha så har då J Bertema och hennes gelikar skapat glädjekalkyler vad gäller Landstingets ekonomi, allt medan vi medborgare och patienter tvingas till långa väntetider och onödigt långa transporter när oturen är framme och man behöver uppsöka den ännu med tvekan fungerande vården, den fungerar så till vida att man blir bra bemött och väl omhändertagen, när man väl kommer fram, men varför skall man behöva vänta på om det finns plats på något sjukhus när oturen är framme och man behöver uppsöka den allt mera hårdbelastade vården, se till att återupprätta Härnösands Sjukhus, som en gång hade Landets bästa medicinklinik, men det är ni ju inte beredda att göra för det handlar ju inte om Landstingets Mecka Sundsvall, vad ni har sparat på alla nedläggningarna i Härnösand och vad ni har gjort med dessa pengar finns det ju varken någon konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys för vilket är förbakaskat sorgligt och bedrövligt, nej nu är det dags att uppläösa stenkol lössen Landstinget och se till att vi får en fungerande vård i Västernorrland och Härnösand, ni har ju till och med naggat rehabvården och Bassängverksamheten i Härnösand i kanten så till den milda grad att de få tider som finns inte svarar upp mot behovet, vilket märks mycket tydligt när man skall förbereda sig för sitt pass. Ett stort svek inte minst från Landstingsrådet Per Walberg, som numera inte heller behagas svara på insändare varför ?

 

Emotser snabbt svar från J Bertema och Per Walberg

Landstingets ekonomi och verksamhet

I en artikel i tidningen Ångermanland fredag 15/3 2013 kan vi läsa om hur Jacomina Beertema M politiker ´ett av  Landstingets högdjur i Västernorrland har fått löfte om 60 miljoner extra ur Landstingets så kallade omställningspott, men trotts dessa 60 miljoner extra så går Landstingets sjukhusekonomi med 121 miljoner i underskott. Hur kan detta vara möjligt när man lagt ned snart sagt all vård i Härnösand och bantar återstående vård i sådan omfattning vid de återstående 3 sjukhusen? så att personalen där går på knäna ? Och när skall Landstinget lära sig att sköta sin huvuduppgift Hälso och sjukvård och överlåta infrastruktur, Teater, Länsmuseer ,Sjukresor till annan huvudman, kollektivtrafik med mera till annan huvudman förslagsvis Kommunerna som redan bedriver sådan verksamhet och där den lämpar sig bättre.
Jag kräver omgående svar från Jacomina Beertema. För Pär Walberg är det väl ingen mening att be om något svar för det väntar jag på sedan över ett år, förhoppningsvis har Jacomina Beertema bättre civilkurage än Per Walberg att besvara medborgarnas och därmed mina frågor och bemöta den allt mera befogade kritiken som riktas mot Landstinget i Västernorrland

Jag kräver omgående svar från Jacomina Beertema

Svar till Lena Asplund Varje arbetstillfälle är viktigt

Läser på din blogg att ni Moderater anser att arbetstillfälle är viktig. Du nämner vidare den lyckade satsningen av sänkt restaurangmoms, en åtgärd som du säger att den enligt SCB Skulle ge ca 6000 nya arbetstillfällen, vilket du ser som mycket positivt, vilket det i grunden också är. Dock har jag aldrig någonsin hört hur mycket ni satsar på att få funktionshindrade personer i arbete, detta är tyvärr en grupp som kommit rätt ordentligt i kläm, sedan villkoren för lönebidrag försämrades för ett antal år sedan, vilket fick till följd att många funktionshindrade ner eller mindre tvingadses till sjukbidrag tidigare kallat förtidspension, därmed inte sagt att denna grupp av människor inte skulle vara duglig arbetskraft, utan i stället försämrades de ekonomiska förutsättningarna för en arbetsgivare som i praktiken kanske var beredd att anställa en sådan person om de fick den ekonomiska hjälpen Lönebidrag, vilket också gjorde att den funktionshindrade kunde känna sig behövd och delaktig i samhället.
Vad gäller min egen hemkommun Härnösand, så skrev jag i en insändare för några veckor sedan om hur Härnösand drabbats av nedläggningar av arbetsplatser, där jag mellan tumme och pekfinger lätt fick i hop en skrämmande summa arbetstillfällen på mellan 2000 och 3000 arbetstillfällen som försvunnit under en 20-30 års period, och frågan jag ställer till dig när och varifrån får vi de nya arbetstillfällen som vi så oundgängliggen skulle behöva som ersättning för allt som försvunnit från Härnösand, genom sjukhusets nedläggning, KA 5 Convey Teknik Tobaksmonopolet och nu senast beslutet om att lägga ned Campus i Härnösand.

Jag emotser tacksamt svar ifrån dig vad och när någon förändring till det bättre skall ske för en hårt drabbad kommun som Härnösand som jag försökt belysa i min kommentar till dig .