Landstingets avgifter

Missar jag tiden hos tandläkare får jag betla en avgift,inför samma system i vården, men ta bort avgifterna för ambulanstransporter,dessa avgifter kan få mycket förödande konskvenser för den enskilde som många gånger är personber med muycket låg eler ingen inkomst alls

Stafettkostnaderna ökar inte minskar

Stafettkostnaderna sjunker enligt uppgiufter i den redan så skamfilader Regionen Västernorrland, men detta innebär s’äkert även att antalet vårdplatser miunskar,eftersom personalflykten från ursäkta det otroligt fula ordet Region Västernorrland allt fämt forttsätter att öka och därmed karstår faktum med långa köer och överbeläggningar, så även om Stafettkostnaderna sjunker,så ökar väl förelä’ggande om böter till följd av överbeläggningar, som ju är vardagsmat i Västernorrland 2010, var stafettkostnaderna ,0,8 miljoner , 2018 var samma kostnader 118,5 miljoner, hur Landstinget kan kalla detta för att kostnaderna sjunker är obegripligt, det är dags att ledande politiker och tjänstemän i Landstinget tar fram kulram , papper och penna och kanske enn räknedosa för att se att kostnaderna harökat lavinartat mekkan 2010 och 2018 har kostnaderna för stafetter ökat med 118,7 miljoner,alltså stigit inte sjunkit.https://etidning.allehanda.se/369/Tidningen-Angermanland/213913/2019-02-07/6794067/Stafettkostnader-sjunker-i-regionen

 

Landstingsrådet Erik Lövgren ifrågasätter Medias bild av Landstinget

 

Landstingsrådet Erik Lövgren

 

Landstingsrådet Erik Lövgren numera kallad Erik den förskräcklige ifrågasätter medias spegling av Landstinget Västernorrland, men den bild som Media förmedlar är dess värre sann Landstinget säger ett och gör helt om bara man vänt dem ryggen, 4 akutsjukhus har blivit 2 och den utlovade utvecklingen av den medicinska Rehabiliteringen vart bara tomma ord , att inbilda oss att nedrustningen i vården skulle vara ekonomiskt betingade är ren lögn och förbannelse, miljoner och åter miljoner försnollas på jonsulter,chefer och till råga på allt flyr läkarkåren V’sternorrland, så nu har Landstinget i Västernorrland desutom de högsta stafettkostnaderna enligt en uppgift i media härom dagen, så oiinte saknas det pengar, det som saknms i Landstinget Västernorrland är kunskap, kompetens och förstånd om hur man sköter viktig verksamhetr och prioriterar bort sådant som är mindre viktigt, det som är viktigt är en fungerande vård i Västernorrland, men det hae Erik och hans Lakajer iLandstingstoppen inte förstått.

 

Landstingets åtgärdslista kommer i Februari

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/besked-i-februari-atgardslista-for-sjukvarden-presenteras?fbclid=IwAR2rTYgCxniFmvIF2PZ9VKX-yQqgZO4tESlHu9sVrj72VUN67ipAAqorgxc

Hur vågar Glen Nordlund ta ordet ansvar i sin mund?
Landstinget har aldrig och kommer aldrig att ta ansvar, de nedrustar vården i raketfart och struntar i oss medborgare,patienter och skattebtalarae, dags att se till att slippa betala Landstingsskatt, för det mesta tycks ju gå till arvoden chefer,konmsultre ochpolitikre i Landstinget som inte tycks förstå vilket kaos de är med och stälöler till med .

Skall bli intressant att se om dety finns något sagt i åtgärdslistan om besparingar i Landstingstoppen

Landstingsrådet Glen Nordlund

 

Landstinbgets ekonomi inget problem

Landstingsrådet Glen Nordlund

Regionnens ekonomi är inte det stora problemet enligt denna trio,nej det stora problemet är att vi har haft och allt jämt har Landstingsledningar i toppen som inte bryr sig om medborgarna, de förstår heler inte att skall det sparas måste detta ske på rött sätt och ställe alltså i Landstingstoppen, där det fördkingrats miljontals kronor genom åren, och att detta kunnat sle beror helt klart på att vi allt jhämt har en inkompetent Landstingsmajoritet som inte ser hur problemen växer i takt med nedrustningen i vården, en nedrustning som skett och som alltjämt sker under falska förevändningar, då Landstinget oi Västernorrland genom åren har slösat= Förskingrat miljontals kronoinr på skonsulter, chefer och verksamheter som inte har ett dygft med vården att göra,att vården i Västernorrland störtblöder bryr sig Landstinget inte onm inte heller tycks de bry sig omn att de alltjämt sviker oss mewdborgare och skattebetalare, de har totaldemolerat Sjukhusen och den hela den medicinska Rehabiliteringen i Västernorrland, något som skett ocjh allt jämt sker på felakriga grunder då det saknas så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser, ett är dock klart och det är att det tucks vara mycket lättare att haverera en viktig verksamhet som gynnar oss medborgare, nämligen vården i Västernorrland än att börja städa Landstingstrappan från toppen .
I ett dokumentkallat sjukhus 90 skapat under 80 talet står att Landstinget i Västernorrland skall ha 4 akutsjukhus,något som snabbt glömdes bort och i dag har man m,ed nöd och näppe 2 fullt fungerande akutsjukhus, för frågan ät ju hur länge det tar innan man sätter kniven i Örnsköldsviks Akutsjukhsus.
Nej börja spara rätt slopa dyra stafetter, konsulter och chefer städa bort inkompetenta politiker som inte förstår medborgarnas bästa.

Stor påse penmgar till Primärvården i Västernorrland

Enligt Uppgifter i TÅ 2018-11-29 utlovas en stor påse pengar till primärvården i Västernorrland, men opositionen känner stor oro och tror med all rätt att konsekvenserna blir nya besparingar som kommer att drabba länets sjukhus.

Vid Regionfullmäktige 2018-11-29 hade politikerna att ta ställning till en budget för 2019 där huvudnummret är en storsatsning på primärvården där det är förslaget är att öka budgetramen för primärvården för 2019 med 30 miljoner och 2020 60 miljoner 2021 till 90 miljoner, dessa satsningar kommer dock att ske på bekostnad av specialistvården, vilket av nmaturliga och förklarliga skäl väcker viss oro eftersom Länets 3 akutsjukhus redan går back med närmare 300 miljoner kronor, en fortsatt nedrustning av specialistsjukvården väcker dock inte bara oro hos opositionen i Landstinget i Västernorrland utan vecker även farhågor hos oss skattebetalare och medborgare, som allt jämt är det som får ta stöten när Landstinget nedrusta vården under förevändningen att man skulle behöva spara, något som vi medborgare,skattebetalare och patienter av förklarliga skäl har svårt att tro på med tanke på det gigantiska slöseriet på konsulter,chefer,stafetter, dirfektörer och verksamhet som inte har med Landstinget att gö

Glenn Nordlund Landstingsråd i Västernorrland säger att det inte skulle finnnas några sparkrav på Länets sjukhus för 2019, men med tanke på att specialistvården har ett svart hål på 300 miljoner för 2019, så måste även Glen Nordlund och andra i Landstyingsledningen inse att vi medborhare,skatte-betalare och patienter inte tror på sådana utsagor, då först 4 Akutsjukhus blev 3 och nu har 3 akutsjukhus blivit 2 och frågan är väl vilkken överlevnadschans Örnsköldsviks Akutsjukhus, den medicinska rehabiliteringen med god utvecklingspotential i Härnösand lades ner i Härnöösand under förevändning att den skulle utvecklas, men det är ju inget nytt att Landstinget i Västernorrland tycks lida av allvarlig begreppsförvirring, då man åter en gång svikit oss skattebvetalare och medborgare i Västernorrland genom slå spiken i kistan för så väl Solleffteå Akutsjukhus som den Medicisa Rehabiliteringen det är alltså dags att ta i tu med stafettkostnaderm chefs och direktörskostnader och konsultarvoden i stället för att fortsätta nedrusta vården som man gjort och allt jämt gör. vilket kan få mycket förödande konskvenser för så väl Västernorrland som län som des befolkning.

Landstingets åtgärdslista pressenteras i Februari

Enligt Landstingsrådet Glen Nordlund komemr en åtärdslista att pressenteras i Februai hut och på vad man skall spara i vården för att komma till rätta med Landstingets ständigt urrusla ekonomi, som inneburit och allt jämt innebär stora nedrsutningar ik vården, men inte ett ljud nämns om någon åtgärdslista som innebär några neddskärningar i Landstingskansliet, tror man att man sitter i orubbat bo ? I så fall tror man nog rätt så fel, under en mängd av år har Landstinget slösat i toppen, något som ständigt drababr oss medborgare och skattebetalare, man lovar utveckling, en utveckling som i verkligheten innebär avveckling, och ständiugt sker dessa avvecklingar utan giltiga beslutsunderlag i form av Konsekjvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, dockument som enligt Sveriges Rikes lag är att betrakta som ofentlig handling och därmed skall hållas tillgängliga fört oss medborgare och skattebetalare.

Att vi sedan har ett ruttet rättssystem som enligt lag innebär att alla olagliga eller felaktiga beslut enligt lag kan överklagas av oss medborgare, men ett system som ochså inneböär att det i praktiken är omöjlihgt att få rätt mot felaktiga beslut spär bara på den fullt befogade kritiken mot kolossen på lerfötter Landstinget med en inkompetent och gförstånmdslös Landstingsledning och så har det altid varit och tycks för alltid förbloi. Nej Gott folk i Västernorrland Landstingets tid är förbi då de misskött och allt jämt missköter sin huvuduppgift vård4en, och i styället låter de begränsade ekonomiska ressurserna gå till Stafetter,Konsulter,chefer,direktörer och flörståndslösa politiker som sägs vara valda av oss medborgare och skattebetalare i Västernorrland förringar inte kritiken.

Landstingsrådet i Västernorrland Glenn Nordlund

Kostnadsbelagda Ambulanstransporter hutlöst och huvudlöst

från och med årsskiftet eller redan nu kostar ambulanstransporter 400 kronor för patienten .Våra beslutsfattare borde ännu en gång inse att man hoppat i galen tunna, genom att klå svaga, fattiga och sjuka på de små ekonomiska resurser som står dessa grupper till buds.Ingen ringer ambulansen för skoj skull.

Sedan kam man ju fråga sig för vad vi betalar landstingsskatt. Mycket av den skatten tycks gå till direktörer, konsulter och verksamhet som inte har ett dyft med vården att göra.

Att bestraffa en sjuk människa genom att begära 400 kronor är hutlöst och skall omgående spolieras. Regionen (före detta landstinget) skall ta betalt av dem som har, men inte klå oss, med låga eller inga inkomster alls, på 400 kronor.

När olyckan är framme eller sjukdomen slår till behöver vi den självklara hjälpen av en underbar ambulanssjukvård.

Ännu en gång är det dags att uppmana regionen att skära från toppen och sluta gräva från botten.

400 kronor för ambulanstransporter i ’Västernorrland

 

Andreas Menzel

Politikerna i Landstinget Västernorrland vill avsluta okupationen av Sollefteå Sjukhus

Politikerna har tröttnat,och vill avsluta okupationen i Sollefteå, men eftersom okupanterna i Sollefteå är människor med sunt förnuft och mänskliigt förstånd, vilket Landstingsledningen i Västernorrland saknar,så torde nog knappast okupanterna i Sollefteå ge upp, utan i styället skulle hela okupatioenen utvidgas, syn bara att vi aldrig han starta okupation av medicinsk rehab i HHärnösands Akutsjukhus.

Sollefteå Sjukhus läggs ner

Västernorrlands Läns Landsting klår sina medborgare på 400 kronor för en ambulanstransport

400 kronor för en ambuöanstransport är direkt hutllöst .och drabbar som vanligt de sämst ställda i vårat så kallade välfärdssverige.
Våra beslutsfattare borde ännu en gång inse att man hoppat i gaölen tunna, genom att klä svaga fattiga och sjuka på de små ekonomiska resurser som står dessa grupper till buds, och ingen rtinger vär en ambulans för skoj skull, sedan kam man ju fråga sig för bad vi betlara Landstingsskjatt, mycket av den skatten tycks gå till schefer,direktörer,konsulter och verksamhet som inte har ett dyft med vården att göra.
Att betsraffa en sjuk människa genom att begära 400 kronor är hutlöst och skall omgående spoilieras, Landstingets skall ta betalt av dem som har , men inte klå oss med låga eller inga inkomsyter alls på 400 kronor, när oluckan är frammae elelr sjukdommmen söår till och vi behöver den självklara hjälpen av en underbar ambulanssjukvåtrd.
Ännu en gång dags att uppmana Landstinget att skära från toppen och sluta gräva från botten.

Västernorrlands Läns Landsting begär 400 kronor för ambulanstransporter