Höga trottoarkanter ett hinder för personer med hjälpmedel

Fråga ställd till Kommunfullmäktige i Härnösand 2018-08-30

På många platser i Härnösand har trottoarer avfasats ,men fortfarande finns ett antal ställen där trottoarkanterna är för höga och saknar avfasningar bland annat när man kommer från Nybrogatan och skall in mot Bostadsområdet Torsvik via Torsviskgatan, i infarten vid Mac Donalds där avfasningar saknas, vilket gör det besvärligt för personer med hjälpmedel i form av rullatorer, och andra hjälpmedel att ta sig fram , vilket leder till en trafikfara, hur tänker man lösa denna fråga ?

Ett skäl till de höga trottoarkanterna som jag hört skulle vara att underlätta för synskadade, men även dessa måste väl vara angelägna om att inte snava och falla, det är nu min förhoppning att frågan på nytt diskuteras och ses över, och förhoppningsvis åtgärdas för att underlätta framkomligheten för alla, då den bilburna trafiken har allt för bråttom och knappast ger sig tid att stanna, vilket kan få mycket förödande konsekvenser för en fotgängare i allmänhet och personer med funktionsnedsättning i synnerhet.

 

och frågan jag ställer är hur och när påtalade problem kommer att åtgärdas då trafiktätheten och hastigheterna allt jämt ökar och därmed ökar även risken för olyckor

Härnösand 2018-08-30

Andreas Menzel

Trafiksituationen på Härnösands gator

Svar till koka åsikter-men barn gör som vi vuxna gör i trafiken
Av svaret framgår att barn gör som vuxna gör och inte som vuxna säger, alltså är det de vuxna som måste skärpa sig i trafiken i Härnösand för att lära barm och ungdomar hur man beter sig i trafiken, kort sagt är det de vuxna som bär ansvaret för den rätt dåliga trafikmoralen i Härnösand, genom att cykla på trottoarer, och mot körriktning inte minst på Storgatan i Härnösand, och frågan är om ni som cyklar på trottoarer och mot körriktningen har ägnat en tanke åt att det finns syn och hörselskadade som inte ser eller hör er cyklister lika så finns det rörelsehindrade som inte heller hinner undan när ni brakar fram mot körriktningen, så kritiken är fullt befogad och något måste göras innan en allvarlig olycka med oskyldiga inträffar, i skolan ingår trafiklektioner i skolschemat och polisen gör även sina insatser, och i körskolan får man nog lära sig vad som gäller både som bilförare, cyklist, och som fotgängare, så det borde inte vara så svårt att få lite bättre ordning i trafiken i Härnösand.

Informationen om Busskortsbyte mycket bristfällig

Den 17 September i år har tydligen Länstrafiken i Västernorrland bytt ut sina resekort .Hur många visste det ? Inte jag i vart fall, vart totalt överrumplad i dag när jag ta en buss i Härnösand, Och får beskedet att mitt kort som bara är något år gammalt inte gällde längre. och frågan är om Länstrafik i Västernorröand tänker byta ut alla kort vart och vart annat år, och varför informationen har varit så bristfällig.

Byte av Busskort
Byte av Busskort

Trafiksäkerhet/Mörklagd E4

Mörklagd E4
Mörklagd E4
Trafikverk Regering och Riksdag beslutade en gång i tiden att man ville uppnå en nollvision vad gäller svårt skadade och döda i trafiken. Samtidigt är långa sträckor av vår E4 totalt mörklagd.
Åkte här om kvällen från Stockholm till Härnösand och fram till Stockholms norra utkanter var E4 upplyst som en julgran, men när vi hade passerat Stockholms norra utkant var hela E4 svart alltså totalt mörklagd i stort sett upp till Härnösand en sträcka på ca 450 kilometer
Hoppas på svar från ansvariga inom Trafikverk, Riksdag och Regering

Parkering en konst

Parkering i Härnösand tycks vara en konst.  Allt oftare ser man fordon parkerade på trottoarer,. Alltså där fotgängare skall ta sig fram, alltså även funktionshindrade. Och frågan är hur bilisterna i Härnösand tänker., det är inte heller ovanligt att fordon kommer körande mot enkelriktat. Av fotgängarna begärs det att man skall ta sig fram fots , Bilister däremot skall helst köra in genom butiksdörrar och helst även mellan hyllorna , om detta vore möjligt   Detta är des värre ingen engångsföreteelse utan tillhör vardagsmat, och frågan är var polisen håller hus ?  Så tack för att ni bilister börjar visa mer hänsyn mot fotgängarna och då även funktionshindrade och äldre
Parkering i Härnösand tycks vara en konst.
Allt oftare ser man fordon parkerade på trottoarer,. Alltså där fotgängare skall ta sig fram, alltså även funktionshindrade. Och frågan är hur bilisterna i Härnösand tänker., det är inte heller ovanligt att fordon kommer körande mot enkelriktat. Av fotgängarna begärs det att man skall ta sig fram fots , Bilister däremot skall helst köra in genom butiksdörrar och helst även mellan hyllorna , om detta vore möjligt
Detta är des värre ingen engångsföreteelse utan tillhör vardagsmat, och frågan är var polisen håller hus ?
Så tack för att ni bilister börjar visa mer hänsyn mot fotgängarna och då även funktionshindrade och äldre

Trafik och Miljö

I Fe flesta städer råder en lag om 1 minuts tomgångskörning, men frågan är hur det är med
reglerna för tomgångskörning i Härnösand och hur dessa efterlevs ?
I bostadsområden kan man tydligen stå på tomgång hur länge som helst?
När skall vi få en tydligare lag och böter för tomgångskörning ? Det måste ju vara känt för var enda människa att växthuseffekten axelererar i allt
högre tempo ju mer avgaser som släpps ut.

Tack alla som värnar m miljön och inte står på tomgångskörning i bostadsområden

Trafikverkets tillfart inget för tunga fordon

I dag talar vi om hur viktigt det är att på alla sätt höja trafiksäkerheten för alla svenska medborgare, men frågan man tvingas ställa sig är hur trafikverket följer tanken om en trafiksäker, miljö för alla när man har sin tillfart i Härnösand via Nattviksgatan en mycket smal och trång tillfart, där allt från personfordon till 30 meters långtradare skall passera. Bostadsområdet bebos av flera äldre och funktionshindrade , där många rör sig med hjälpmedel så som rullatorer, rullstolar permobiler, och oavsett vilken typ av människor som bor i ett bostadsområde så måste väl trafiksäkerheten för alla vara a och o Skall det verkligen först behöva hända en olycka innan åtgärder vidtas för att bygga en trafiksäker tillrat till Trafikverket?

Hur efterlevs trafikreglerna i Härnösand

Hur efterlevs trafikreglerna i Härnösand?
Kom i måndags gående över torget då jag plötsligt kom ett fordon bakom mig som så vitt jag kan förstå kom från Västra Kyrkogatan och kör över torget mot gamla taxi, fram till Handikapparkeringarna längs med konsthallens kortsida är det ok att handikappfordon kör. Det är även ok att Centrumlinjen passerar där. Men hur kommer det sig att allt fler privatbilister inte tycks respektera gällande trafikregler och förbudskylten som står klart och synlig ¨på torget, var har polisen i Härnösand tagit vägen?