Nattviksgatan i Härnösand en trafikfarlig genomfart

Nattviksgatan i Härnösand är en trång gata,trots detta dundrar stora fordon genom detta område som om det vore en Autostrada, Torsviksomrët där Nattviksgatan ligger är ett bstadspmråde som till största delen bebos av Äldre och eller funktionshindrade, varför det är högst anmärkningsvärt att Trafikverket,Region Mitt som har sitt huvudkontor efter samma gata kan tillåta att detta får fortgå,varför ser man inte till att bygga en säkrare tillfart till Region Mitt och hur har man kunnat tillåta en parkering för Husbilar och Husvagnar efter samma gata, och hur kan man tumma så fatalt på trafiksäkerheten Problemet har påtalats för så väl Polisen,Trafikverket,som beslutsfattare i Härnösands Kommun,men inget tycks hända ,och frågan är varför det skall vehöva hända en svår olycka innan nåot görs, och är ett människoliv så lte värt,så att man kn tillåta sig att så fatalt frångå trafiksäkerheten ? Hur kan Trafikverket,Polisen och beslutsfattare i Härnösands Kommun tillåta sådant , och varför skall det först behöva hänmda en tragisk olycka innan man sätter stopp för denna parkering,och kräver en bättre tillfart till Trafikverket.

Nattviksgatan Härnösand en olämplig för tung trafik

Svar till Lars-Åke Kranz angående biltrafik i Citty

Svar till Lars-Åke Kraz Snälla Lars-Åke Kranz och andra bilburna.i Härnösand Ni tänker ändasdt på er själva,men tycks fullständigt sakna förståelse för att det finns fotgängare som även vi har rätt till en säker trafikmiljö, trafikkaoset och brott mot trafikregler är vardag i Härnösand, opch att öppna Citty för bitrafik komme4r bara att öka kaoset .,alltså tänk på att detr finns fler änb ni bilister, som helst skall köra genom hyllorna i affären oc det ginge efter er., förvärra inte det kaos som redan rådet i trafiken i Härnösand i dag,utan värna i stälet om allas trafiksäkerhet.

 

Svar till Lars-Åke Kranz angående biltrafik i Citty

Förbjuden Biltrafik

Svar till Lars-Åke Kranz angående biltrafik i Citty

Svar till Lars-Åke Kraz Snälla Lars-Åke Kranz och andra bilburna.i Härnösand Ni tänker ändasdt på er själva,men tycks fullständigt sakna förståelse för att det finns fotgängare som även vi har rätt till en säker trafikmiljö, trafikkaoset och brott mot trafikregler är vardag i Härnösand, opch att öppna Citty för bitrafik komme4r bara att öka kaoset .,alltså tänk på att detr finns fler änb ni bilister, som helst skall köra genom hyllorna i affären oc det ginge efter er., förvärra inte det kaos som redan rådet i trafiken i Härnösand i dag,utan värna i stälet om allas trafiksäkerhet.

 

En del bilister i Härnösand tycks ha köpt körkort på postorder

Var torsdagen den 2019-01-17 ut för en rätt obehaglig situation på ett övergångställe i härnösand, ett foedon hade närmade sig i rätt högv fart ett av stans övergångsställen vid vårdcentralen Johannesberg fd Tingshuset, denne hade nog inte för avsikt att stanna trots att jag befann mig en bra bit ut i mitten, denbne girar och fortsätter  i sa,mma höga fart bakpm mig och det var bara ogjort atyt smällen hade varit ett faktum, och jag frågar mig var bilister i Härnösand ínte alla, men många har köpt sina körkort,kanske på postorder, och var håller polisen hus ?, har inte bilister i Härnösand klart för sig att lämna företräde för fotgängare vid övergångsställen, eller är detta en följd av att ävebn många fotgängare i Härnösand struntar i övergångsställerna, och då infinner sig oönskat ,den förbjudna regeln störst kör först, man kan inte ha så brottomt att man tummar på så väl trafikrgler som trafiksäkerhet, något som kan blimycket öderstiget för fotgängaren och mycket dyrt för bilisten, lite mer hänsyn är att emotse vad gäller trafiken i Härnösand

Bättre hänsyn krävs vid övergångsställen

Höga trottoarkanter ett hinder för personer med hjälpmedel

Fråga ställd till Kommunfullmäktige i Härnösand 2018-08-30

På många platser i Härnösand har trottoarer avfasats ,men fortfarande finns ett antal ställen där trottoarkanterna är för höga och saknar avfasningar bland annat när man kommer från Nybrogatan och skall in mot Bostadsområdet Torsvik via Torsviskgatan, i infarten vid Mac Donalds där avfasningar saknas, vilket gör det besvärligt för personer med hjälpmedel i form av rullatorer, och andra hjälpmedel att ta sig fram , vilket leder till en trafikfara, hur tänker man lösa denna fråga ?

Ett skäl till de höga trottoarkanterna som jag hört skulle vara att underlätta för synskadade, men även dessa måste väl vara angelägna om att inte snava och falla, det är nu min förhoppning att frågan på nytt diskuteras och ses över, och förhoppningsvis åtgärdas för att underlätta framkomligheten för alla, då den bilburna trafiken har allt för bråttom och knappast ger sig tid att stanna, vilket kan få mycket förödande konsekvenser för en fotgängare i allmänhet och personer med funktionsnedsättning i synnerhet.

 

och frågan jag ställer är hur och när påtalade problem kommer att åtgärdas då trafiktätheten och hastigheterna allt jämt ökar och därmed ökar även risken för olyckor

Härnösand 2018-08-30

Andreas Menzel

Trafiksituationen på Härnösands gator

Svar till koka åsikter-men barn gör som vi vuxna gör i trafiken
Av svaret framgår att barn gör som vuxna gör och inte som vuxna säger, alltså är det de vuxna som måste skärpa sig i trafiken i Härnösand för att lära barm och ungdomar hur man beter sig i trafiken, kort sagt är det de vuxna som bär ansvaret för den rätt dåliga trafikmoralen i Härnösand, genom att cykla på trottoarer, och mot körriktning inte minst på Storgatan i Härnösand, och frågan är om ni som cyklar på trottoarer och mot körriktningen har ägnat en tanke åt att det finns syn och hörselskadade som inte ser eller hör er cyklister lika så finns det rörelsehindrade som inte heller hinner undan när ni brakar fram mot körriktningen, så kritiken är fullt befogad och något måste göras innan en allvarlig olycka med oskyldiga inträffar, i skolan ingår trafiklektioner i skolschemat och polisen gör även sina insatser, och i körskolan får man nog lära sig vad som gäller både som bilförare, cyklist, och som fotgängare, så det borde inte vara så svårt att få lite bättre ordning i trafiken i Härnösand.

Informationen om Busskortsbyte mycket bristfällig

Den 17 September i år har tydligen Länstrafiken i Västernorrland bytt ut sina resekort .Hur många visste det ? Inte jag i vart fall, vart totalt överrumplad i dag när jag ta en buss i Härnösand, Och får beskedet att mitt kort som bara är något år gammalt inte gällde längre. och frågan är om Länstrafik i Västernorröand tänker byta ut alla kort vart och vart annat år, och varför informationen har varit så bristfällig.

Byte av Busskort
Byte av Busskort

Trafiksäkerhet/Mörklagd E4

Mörklagd E4
Mörklagd E4
Trafikverk Regering och Riksdag beslutade en gång i tiden att man ville uppnå en nollvision vad gäller svårt skadade och döda i trafiken. Samtidigt är långa sträckor av vår E4 totalt mörklagd.
Åkte här om kvällen från Stockholm till Härnösand och fram till Stockholms norra utkanter var E4 upplyst som en julgran, men när vi hade passerat Stockholms norra utkant var hela E4 svart alltså totalt mörklagd i stort sett upp till Härnösand en sträcka på ca 450 kilometer
Hoppas på svar från ansvariga inom Trafikverk, Riksdag och Regering