Skärpning Härnösandsbilister

Andreas Menzel, som är handikappad, bor i Härnösand och passerar flera övergångsställen i staden varje dag. Han känner sig nästan aldrig trygg när han ska gå över gatan.

– Det måste visas mer hänsyn i trafiken. Som fotgängare är man helt oskyddad. Jag litar inte på att bilarna ska stanna. Man är beredd på att något kan hända varje gång. Har jag tur klarar jag mig helskinnad, säger han.

Nej till övergångsställe vid bostadsområde upprör och förvånar

Undertecknad mottog i dag måndag 2015-03-01 Härnösands Kommun Samhällsnämndens beslut om avslag gällande övergångsställe vid Bostafsområdet Torsvik, ett beslut som mottogs med stor besvikelse och förvåning, motiveringen lyder att det finns 2 övergångsställen med ett antal hundra eters mellanrum tillgängliga, varav det ena ligger vid tunneln vid resecentrum och det andra i kurvan mot Viktoriagatan, alltså rätt långt bort från bostadsområdet Torsvik, där det bor flera funktionshindrade och äldre, många behöver även hjälpmedel i form av rullatorer, permobiler och rullstol.
Att i detta läge hävda att det är ju nära till nästa övergångsställe eller ännu värre skriva att det är ju inte förbjudet att passera gatan alltså menat även där inget övergångsställe finns bevisar avsaknad av förståelse för människor som har det något svårare än fullt friska människor.
Min förhoppning är att Samhällsnämnden i Härnösands Kommun tar sig ännu en funderare och omprövar sitt beslut, sätter sig in i problematiken och till sist ser till att ge ärendet en ny prövning och därefter överlämnar detta till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige, så att undertecknad i egenskap av förslagsställare får chansen att motivera och förklara ärendet, för vi har alla oavsett personliga förutsättningar till en säker trafikmiljö, eller har det börjat råda någon form av rang i form av du skall du skall inte

Samhällsnämnden säger nej till övergångsställe vid bostadsområde

Fråga angående truttoarer avslogs utan klar motivering

Fråga till Samhällsnämndens ordförande och kommunfullmäktige i Härnösands Kommun.
Dialogen med medborgarna anses å ena sidan viktig, men å andra sidan avslår man väl genomtänkta förslag. Under måndagen fanns ett medborgarförslag på dagordningen vid Kommunfullmäktige sammanträde gällande framkomlighet och framkomligheten över trottoarer på Nybrogatan Brunshusleden.
Lydelsen av förslaget känner alla ledamöter till och som förslagsställare hade jag förväntat mig att få ge min syn på denna fråga, då jag var förberedd på detta.
Någon direkt motivering till avslaget av medborgarförslaget kunde jag inte utläsa, och jag anser att frågan bör tas om så snart så möjligt, då medborgarna måste anses vara det viktigaste ni har, och jag förväntar mig en fortsatt dialog i denna fråga då tillgänglighet, framkomliget och trafiksäkerhet måste tillhöra några av de viktigaste frågorna som våra beslutsfattare har att ta ställning till.
Och är det så att lydelsen i mitt förslag var otydlig önskar jag svar om detta så skall jag förtydliga och kommentera detta bättre

Härnösand 2014-04-28

Med vänlig hälsning

Andreas Menzel

Höga truttoarkanter gör det besvärligt för funktionshindrade

Höga trottoarkanter utan avfasning gör det besvärligt för funktionshindrade

På flera ställen i Härnösands Centrum gjordes stenbeläggningar och trottoarkanter om för ett antal år sedan, vad man missade då var att dessa skulle ha avfasats så att rullstolaar, rullatorer och permbiler skall kunna ta sig fram, idag är många trottoarkanter mellan 10 och 15 cm höga, vilket gör det mycket besvärligt för funktionshindrade att at sig fram och frågan är vad man tänkte sig när detta gjordes för ett antal år sedan och frågan är vad man tänker göra för att åtgärda påtalade brister, eftersom det handlar om gator och övergångsställen där alla skall kunna ta sig fram. Bilden är tagen på Brunshusleden i Härnösand, där kanterna är mellan 10-15 cm höga och saknar avfasningar.

Busshållplatser i Härnösand plockas bort och ersätts utan information och med sämre tillgänglighet

Hållpalts på Nybrogatan i Härnösand plockades bort utan information

För ett par månader sedan ersattes Hållplatsen vid bostadsområdet Torsvik i Härnösand av en ny hållplats långt bortom resecentrum. Detta har skett utan information och berör också många boende bland annat äldre och funktionshindrade, som använder kollektivtrafiken för att göra sina inköp och nödvändiga ärenden i centrum, att detta beslut har tagits av bilburna starka friska människor är lätt att förstå, ett beslut som tagits med hjälp av satelitkarta och saknar verklighetsförankring och besök vid aktuella busshållplatser. När skall de som beslutar i för många människor viktiga beslut tänka efter före så stora förändringar. När skall vi få se människor i beslutsorganen med bättre verklighetsförankring, har ni som beslutat om dessa förändringar tänkt igenom vad detta får för konsekvenser när vintern och halkan slår till ? Förmodligen inte, vilket är ytterst tråkigt och besynnerligt. SÅ nu är det bara att hoppas att ordningen återställs så att trafiken till Härnösands Centrum åter blir lättillgänglig för alla .

Jag kräver ett snabbt svar från ansvariga för dessa förändringar med löfte om förändringar till det bättre.

Höga truttoarkanter på Nybrogatan en fara för funktionshindrade

För något års  sedan gjordes stenbeläggningen och trottoarer på Nybrogatan i Härnösand om, men med så höga kanter som resultat så att man som gående verkligen tvingas se upp och för en funktionshindrad är dessa en ren livsfara, och för fordon en stor skaderisk. Men låt oss nu ta exemplen rörelsehindrade som ofta tar sig fram med permobiler eller rullatorer, eller synskadade som kanske inte hinner uppfatta dessa hinder i tid. Hur skall dessa personer kunna röra sig tryggt och säker i Härnösands Centrum med sådana hinder i vägen, varför gjordes inga avfasningar av kanterna när dessa åtgärder vidtogs så att alla skulle kunna röra sig där utan fara för eget liv, är Nybrogatan och övriga gator i Härnösand  ingen offentlig plats där alla alltså även funktionshindrade skall kunna röra sig utan större problem, har vi inget lokalt handikappråd med rött till insyn och påverkansmöjlighet ?

Tänk på att alla gator är offentliga platser där alla skall kunna röra sig tryggt och säkert alltså även funktionshindrade. Vad gäller fordonen så som bussat hör jag ofta att dessa kör mot dessa fasansfullt höga trottoarkanter vad får dessa för skador och vad kostar dessa skador?

Jag föreslår att det snarast tillsätts en grupp som även innehåller representanter från handikapporganisationerna i Härnösand som aktivt skall titta på påpekat problem.