Landstinget nedrustning i vården allt kännbarare för patienterna

Hur mycket dumheter får Landstinget i Västernorrland egentligen tillåta sig ?

Först lovar man 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk Rehabilitering, kort därefter startar det som Landstinget kallar omstrukturering, men som är en direkt start av nedrustningen i vården, en nedrustning som startade redan under 90-talet med att man i smyg började avveckla Härnösands Akutsjukhus, sedan har nedrustningsprocessen bara löpt på, detta trots att Landsstinget i Västernorrland under 80-talet i ett dokument kallat sjukhus 90 utredning fastslog att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus, Senare har Landstinget lovat 3 Akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering, av 3 akutsjukhus blev det för något år sedan 2  då Landstinget slog spiken i kistan för Sollefteå Akutsjukhus, vilket har lett till ett allt tydligare kaos inte minst vid Länssjukhuset.

Låsta dörrar till Rehabbassängen i Härnösand gör det besvärligt för patienterna

Västernorrland hade till för några år sedan en medicinsk rehabiliteringsklinik i Härnösand, med inriktning på att rehabilitera tillbaka människor till ett drägligt liv, vilket man hade mycket stora framgångar med, och vilket i sin tur måste anses som en vinst för såväl den drabbade som Landstinget i Västernorrland som huvudman för en svårt sargad vård., Landstinget i Västernorrland har en mycket god ekonomi med tanke på alla skumraskavtal som kostat oss skattebetalare åtskilliga miljoner, som i stället skulle ha gått till att tillhandahålla en fungerande vård i Västernorrland.

I dag har alltså Västernorrland ingen rehabiliteringsmedicinsk verksamhet för Neurologiskt handikappade och sjuka, i stället har Landstinget avyttrat dessa lokaler och i dag är det flyktingboende i Medicinsk Rehabs tidigare lokaler, i Härnösand, något som ställer till med allt större problem för oss patienter, som behöver nyttja reehabbassängen, vill säga så länge denna finns kvar, för får Landstinget som man vill lägger man ner även denna verksamhet. Vad gäller flyktingboendet är problemen flerfaldiga, lokalerna stinker konstant rök, och så sent som i dag tisdag 2017-11-14 var till och med omklädningsrummen låsta, vilket ställde till med omfattande problem för oss patienter. Har Landstinget inte fattat att man åter trampat i galen tunna när man slog spiken i kistan för medicinsk rehab i Härnösand, och är det verkligen meningen att vi som nyttjar bassängen skall stå framför låsta dörrar ? Set har även framkommit att de som vistas på flyktingboendet har vistats i bassängen olovandes, och frågan är om Landstinget är medveten om, detta, och om Landstinget är medveten om konsekvenserna av att de hoppar i bassängen utan att duscha  vilket kan få mycket svåra konsekvenser för oss som nyttjar reehabbassängen för att klara av vår vardag, till sist har nedrustningen i vården i Västernorrland inget med ekonomi att göra, detta är ju klart bevisat sedan det framkommit hur Landstinget slösat miljoner ja kanske miljarder på chefer och konsulter, helt klart är att detta måste få konsekvenser i valet 2018, då Landstingstrappan skall städas från toppen.

Klart bevis på Landstingets idioti att nedrusta vården i Västernorrland

Landstingsdebatten haltar. Sjukvårdsdebatten inom Landstinget Västernorrland är ett typexempel på fel i den nuvarande sjukvårdsorganisationen.

Sjukvården, liksom sjukvårdens kompetens och utveckling, har accelererat under de senaste 30 åren. Men beslutsorganisationen ser likadan ut som år 1990.

Politiskt valda personer tar stora medicinska beslut utifrån en kompetensnivå som är låg (gäller oavsett parti), eller till och med mycket låg. Valda politiker som tidigare har varit exempelvis florist, hovslagare eller revisor. De har ringa eller ingen insikt i kvalificerade medicinska frågor.

De vänder sig då till medicinska experter vid länets mest kvalificerade sjukhus, det i Sundsvall. De vill ju ha optimal rådgivning.

■■ För fler insändare, klicka här.

Gott så! Men de tänker inte på att doktorerna som ger sin syn på frågeställningarna till stor del är jäviga. De värnar sitt sjukhus och sin egen specialitet.

Doktorn som står och opererar snarkpatienter, eller andra doktorer med liknande icke allvarliga medicinska åkommor (superspecialiserade doktorer), vill naturligtvis inte skära ner på sin verksamhet. De vill istället expandera.

Politiker har inte den grundläggande kunskapen att värdera och ta beslut utifrån den information de får från ofta jävig medicinisk expertis. De fattar som regel felaktiga beslut på ett felaktigt underlag.

Att stänga BB, samt en del av akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus, är idiotbeslut utan koppling till självklara patientkrav.

Läkare under drygt 36 år

Landstingets spelar Rysk Roulett med människoliv

Landstingets spelar Rysk roulett med människoliv
Efterson Landstinget styrs av en hög inkompetenta beslutsfattare och tjänstemän (Tyvärr även kvinnor) så är det knappast troligt att BB kommer att öppnas. Landstinget har helt enkelt bestämt sig för att sjukvård skall bedrivas i stordrift, där vi som medborgare, patienter och duktiga skattebetalare inte har något att säga till om, fast det är ju vi som betalar hela nedrustningen med våra skattemedel och främst med vårta liv som insats. Men som sagt var eftersom Landstingets beslutsfattare och tjänstemän är en inkompetent soppa s, så går idiotiska förlag sällan eller aldrig att stoppa, och soppan blir inte bättre av att vi har en lagstiftning som gör det omöjligt för oss medborgare om skattebetalare och patienter att överklaga inkompetenta och impopulära beslut .Nu handlar det inte om att beslut skall vare populära, men beslut som rör medborgarnas liv och hälsa måste fattas av kompetenta beslutsfattare och sådana besitter inte Landstinget i Västernorrland, ett av de största misstagen i hela nedrustningen är att allt sker på olaglig väg då det saknas såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser, dokument som enligt Sveriges Rikes Lag borde vara offentlig handling, men inte när det gäller Landstinget, där gör man det mesta i hemlighet och struntar totalt i medborgarna, så begreppet sjukvård på lika villkor klan vi glömma i Västernorrland och nog snart sagt hela Sverige,. Man måste fråga sig vart är vårat kära välfärdssverige på väg ? kanske har vi redan passerat ruinens brant ?. Nej Landstingest tid är förbi des förtroende är förbrukat och nu skall denna koloss på lerfötter bort. Nu måste det vara slut med Ryskt rollspel med oss medborgare.

Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

Landstingets nedrustning drabbar uteslutande de mest behövande

Landstingets nedrustning i vården drabbar hela tiden de svaga och sjuka.
För några år sedan övertogs Rehabbassängen av primärvården i Härnösand, denna verksamhet betjänts nu av primärvårdens sjukgymnaster under ett par timmar i veckan, resen står den outnyttjad, eftersom föreningarna inte har råd att hyra denna .
Men u till ett nyuppkommet problem sedan man sade upp assistenterna, De som har sista bassängtiden för dagen måste vara säkra på att inget händer eftersom sjukgymnasterna måste skynda sig tillbaka till sina mottagningar, hur går det i hop att patienter som vistas i bassängen skall enligt skyltar och som det blivit till följd av Landstingets ständiga nedrustning vistas i bassängen på egen risk. de går ju där på inrådan av sjukgymnast eller läkare , alltså kan de ju inte vistas i bassängen på egen risk lika så kan det hända saker som den enskilde inte kan rå på, hur ställer det sig när Landsatinget är ansvarig för en verksamhet, där patienten går på remiss för att klara sin vardag på ett anständigt sätt trots skada till följd sjukdom eller olycka och om något händer när sjukgymnasterna lämnar bassänghallen före sista patient. Jag vill betona att detta inte handlar om någon kritik mot sjukgymnasterna, utan vad det handlar om är att Landstinget i sin spariver hela tiden handlar först och tänker sedan.
Vad gäller nedläggningen av medicinsk rehab har de över huvudtaget inte tänkt utan bara handlat, vilket blivit lika fel som all annan nedrustning i vården.

Eva back S och Per W M
Eva back S och Per W M

Landstinget måste börja skära från toppen och sluta gräva från botten

Landstinget måste börja skära från toppen alltså bland tjänstemån och politiker och inte skära från botten allts i vården.
När i herrans namn skall Landstinget inse att det omgående måste upprättas konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för all nedrustning i vården och när skall landstinget inse att de sviker avgivna löften om 3 tidigare 4 akutsjukhus och utveckling av den medicinska Rehabliteringen.
När skall Landstinget inse att de måste skära från toppen och inte gräva från botten, alltså skära bland chefer och politiker och satsa på vården rensa bland Lanstingets verksamhet så att vården blir den absolut primäraste uppgiften, detta är ett måste om Västernorrland skall leva i framtiden.
Talade för någon timme sedan med e n pensionerad distriktsläkare om nedläggningen av medicinsk rehabilitering i Härnösand och politikernas utsago om att det inte skulle bli någon skillnad för patienterna när medicinsk rehab slogs i hop med Geriatrisk Rehab i Sundsvall, Denne distriktsläkare som jag inte nämner vid namn av person integritetsskäl hävdar dock i egenskap av sin yrkeskunskap att dessa två rehabiliteringsformer skiljer sig väsentligt åt och är svåra att förena med varandra alltså låta gå under samma tak.
Så ännu en gång har vi fått bevis på att Landstingets politiker och tjänstemän saknar erforderliga medicinska kunskaper för att fatta beslut i så viktiga frågor som en fungerande vård utgör för oss medborgare, skattebetalare och patienter i Sverige och Västernorrland, och därmed blir det allt mer bråttom att skära från toppen och inte gräva från botten, dvs ta bort chefer och allt som inte har med sjukvård att göra och förstärk vården så att Landstinget lär sig att nedrustning i vården ej sparar utan fördyrar, då de hävdar att nedrustningen skulle vara ekonomiskt betingade

Andreas Menzel

Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel
Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel

Landstinget och demokratin

Stoppa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige

Eva back S och Per W M
Eva back S och Per W M
Funderingar kring vad som händer i Landstinget Västernorrland .
Våra beslutsfattare i Landstinget väljs av folket genom allmänna val vart 4 år , vilket innebär att de är folkvalda, och därmed skall företräda folket, och göra som folket säger och vill, men det som nu sker i vården i Västernorrland är absolut inte vad folket vill. Folket vill inte transporteras onödigt långt vid akut svår sjukdom eller skada, lika lite vill folket stå för en massa fallskärmar och andra skumraskavtal för Landstingspolitiker tjänstemän och direktörer .

Vad folket har rätt att kräva är en värdig och fungerande vård i Västernorrland och Sverige och en bra arbetsmiljö för de vårdanställda, därför kräver vi konsekvensbeskrivningar och kostadsanalyser för all nedrustning i vården, vidare kräver vi att alla oskäliga fallskärmsavtal rivs upp och att de direktorer och tjänstemän i Landstinget som tillskansat sig fallskärmsavtal och andra ohederliga avtal omedelbart återbetalar dessa pengar till Landstinget och därmed även till oss medborgare och skattebetalare. Detta för att stoppa nedrustningen och haveriet i vården.

Nu måste nedrustningen i vården omgående stoppas, den är inte ekonomiskt betingad, och saknar såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser samt att den riskerar människoliv, vilket i absolut inte kan acceptera.

Alla som ställer upp bakom dessa krav uppmanas även att omgående skriva på och dela uppropet i länken.

Stopa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige
Läs och gilla gärna

Härnösand 2016-08-04

Andreas Menzel

Landstingets nedrustning i vården måste omedelbart stoppas

Överklagan inlämnad till Förvaltningsrätten
Överklagan inlämnad till Förvaltningsrätten
Upprop överlämnat till Landstinget
Upprop överlämnat till Landstinget

Va i Herrans namn är det frågan om?
Inga konsekvensbeskrivningar Inga kostnadsanalyser upprättade,
När skall vi medborgare få ta del av alla lögnaktiga sparförslag från Landstinget?

Nu är det dags att på allvar skära i från Toppen alltså i Landstingsledningen .Och först ut att lämna sitt uppdrag är HSN:s Ordförande Eva Back tätt följd av Ladstingsrådet Erik Lövgren Regiondirektör Inger Bergström Monika Johansson
Kvalitets-och patientsäkerhetschef Tomas Olsson
Tf Förvaltningschef Landstingets kansli, Administrativ chef Margareta Tufvesson
Ekonomidirektör, bitr Landstingsdirektör Gun-Britt Hägglund Strand
Förhandlingschef Victoria Sjöbom
HR-direktör Lars Jensen
IT-chef Malin Nyman
stf Kommunikationschef Nina Fållbäck Svensson
Förvaltningschef Specialistvården Västernorrland Erik Grundberg
Primärvårdsdirektör Bo-Göran Danielsson
Anders Jaktlund
Förvaltningschef Landstingsservice Hans Wiklund
Regional utvecklingsdirektör

I och med förslaget att skära från toppen sparar Landstinget åtskilliga miljoner, som oavkortat kan och skall gå till vården .Ge fasen i Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus och Rehamedicin i Härnösand skär enligt detta förslag.

Nu måste nedrustningen i vården omgående stoppas. Skriv på och dela detta alla som värnar om vården i Västernorrland och Sverige Nu får det vara nog. http://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhus

Landstingets nedrustning i vården

Landstingsfullmäktige har bara två ställningstaganden göra och det ena är rädda vården i Västernorrland. Rör inte Rehabmediicin i Härnösand och Akutsjukhusen i Sollefteå Och Övik

Sollefteå Sjukhus läggs ner ?
Sollefteå Sjukhus läggs ner

Rehabbassängen i Härnösand i fara
Rehabbassängen i Härnösand i fara
i Härnösand och Akutsjukhusen i Sollefteå och Övik. Och det andra ställningstagande man har att göra är också mycket självklart och enkelt. Landstinget i Västernorrland har förbrukat sitt förtroendekapital för länge sedan, och nu kommer ställningstagande två. Landstinget i Västernorrland skall snarast likvidertas. Dvs försättas i konkurs, deras förtroende är förbrukat, inte minst med tanke på sveket om att utveckla Rehabmediicin , denna utveckling blev som vi alla vet en kraftig decimering, och skulle denna verksamhet läggas ner i Härnösand så får den på inga villkor benämnas medicinsk rehabilitering längre utan då blir benämningen geriatrisk klinik, då medicinsk rehabilitering riktar sig till människor i arbetsför ålder, och då behöver man en helt annan rehabilitering med en positiv kringmiljö så som vid Rehabmediicin i Härnösand,, jag har själv legat på medicinsk rehabiliteringen i Härnösand, och utan dem hade jag inte varit arbetsför eller på fötterna i dag och jag vet många fler som har samma erfarenhet, denna klinik är alltså en vinst för alla såväl patient som Landstinget och skall utveckals i Härnösand och inte avvecklas. Orosmoln 2 är de planerade sommarstängningarna vid Sollefteå akutsjukhus , ett förfaringssätt som liknar det som föregick nedläggningen av Härnösands Akutsjukhus, det fanns inga giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser den gången och Landstinget tycks inte ha lärt sig att när det gäller skattemedel så måste det anses vara lag att såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser skall upprättas och tillhandahållas för oss medborgare och skattebetalare före beslut, för nu tycks man föra samma smygnedläggningsprocess mot Sollefteå Akutsjukhus . Det finns bara en väg ut ur hela detta kaos som LVN ställt till med Gör om Gör rätt och framför allt konfiskera alla fallskärmsavtal och alla övriga skumraskavtal till chefer hit och chefer dit, Landstingets nedrustning i vården handlar inte om ekonomi, utan om des ideologi, en ideologi som tycks gå ut över oss medborgare och skattebetalare och de vårdanställda, i form av sämre tillgänglighet, och sämre arbetsmiljö för de vårdanställda. Nedrustningen i vården måste omedelbart stoppas och uppmaningen till Landstingsledningen och ledande tjänstemän blir. Nedrustningen i vården är inte en ekonomisk fråga, utan ideologisk, där ideologin övergått i idioti, då Landstingets nedrustning i vården varken gynnar patienter eller de vårdanställda.
Uppmaningen till Landstingsledningen och politiker är kort och självklar GÖR OM GÖR RÄTT TÄNK OM STOPPA NEDRUSNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Landstingets väntade beslut om ytterliggare nedläggningar i vården i Västernorrland

Kära medborgare. Vi med förstånd måste stoppa detta vansinniga förslag till beslut. Det kommer att dränera Landstingets ekonomi och drabba oss som medborgare, skattebetalare och patienter Vi vill inte dränera Lanstingets ekonomi lika lite ligga i korridorer och sköljrum till följd av överbeläggningar. Sp nu måste Landstingets nedrustning i vården omedelbart stoppas, då den äventyrar människoliv.
Nu är det bara fåtal dagar kvar innan det stora ödet för vården i Västernorrland avgörs, vilket väntas innebära stora förändringar som, som även kommer att innebära en stor katastrof inte minst för inlandet. Rehabmediicin i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus står på skottlistan Öviks Sjukhus framtid är mycket oviss. etta kommer att innebära förödande konsekvenser för Västernorrland., så förödande att Landstinget inte förstår dem, och till saken hör att det saknas giltiga underlag för beslut, då varken konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser upprättats /presenterats för oss medborgare och skattebetalare. Vilket är lag då det handlar om skattemedel .
De eventuellt kommande besluten om nedläggning av Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmediicin/Rehabbassäng i Härnösand kommer att få förödande konsekvenser för oss medborgare i form av många och långa mycket besvärliga resor till Sundsvalls Sjukhus.. Dessutom kommer det att medföra ökad kostnader för Landstinget i form av Sjukresor med Taxi Med en kostnad av ca 1500kr/ enkelresa Alltså ca 3000 tur och retur / behandling i varmvattenbassäng och då tillkommer behandlingskostnader. Alltså ingen besparing för Landstinget att lägga ner Rehabmediicin i Härnösand .
Skriv på och del etta upprop omgående

http://www.skrivunder.com/rehabbassangen_rehabmedicin_i_harnosand_och_sollefftea_sjukhus