Rhabbassängen i Härnösand förfaller Rehab medicin läggs ned.

Rhabbassängen i Härnösand förfaller Och Rehab medicin läggs ned.Var denna vecka på min första tid i reehabbassängen i Härnösand.Och personalen är alltid lika trevliga, men sedan flera år har det påtalats av dåvarande personal att all säkerhetsutrustning som Wetvestar och flytkragar är slut och behöver snarast bytas ut, vilket även skulle ske enligt ansvarig för verksamheten.Det har nu gott ett a antal år sedan ansvaret för reehabbassängen övertogs av Primärvården, men fortfarande finns inga fungerande Wetvestar, och inga fungerande flytkragar, och eftersom Landstinget är ansvariga för denna verksamhet är detta automatiskt även ansvariga för eventuella olyckor, men nu är det ju verksamhet i Härnösand det handlar om så då tycks man resonera som så låt de klara sig med det de har, men fullt så enkel kommer Landstinget inte undan, och påtalade brister måste omgående åtgärdas,då det handlar om en rehab bassäng där det går patienter på remiss och då kan Landstinget inte frånta sig ansvaret för utrustningen som snarast måste bytas ut.

Jag kräver omgående svar från ansvarig verksamhetschef och ansvariga politikler i Landstinget omedelbart vidtar åtgärder mot påtalade brister som ännu en gång är ett svek om satsningar i Härnösand http://www.skrivunder.com/signatures/stopppa_nedrustningen_i_varden/

Verksamheten i Rehabbassängen i Härnösand håller inte längre måttet.

Verksamheten i Rehabbassängen i Härnösand håller inte längre måttet.

Sedan Landstinget för ett antal år sedan överlät ansvaret för reehabbassängen i Härnösand till Primärvården då man sade upp 2 assistenter, håller denna verksamhet inte längre måttet brister. Vilka jag  som patient i reehabbassängen skall beskriva med följande punkter som snarast måste åtgärdas .

1:Medan reehabbassängen bemannades av assistenter  fanns en regel som sade att dessa aldrig fick vara ensamma med patienter i bassängen utan de skulle alltid vara två, i dag har Landstinget och primärvården tydligen frångott denna regel då sjukgymnasterna också drabbats av nedskärningar och därmed saknas erforderlig bemanning, alltså inget ont om sjukgymnasterna, utan kritiken riktas mot verksamhetens utformning och bemanning.

2:Vattnet har inter rätt temperatur längre , denna är för låg kan man känna, enligt reglerna skall en rehab bassäng hålla 34 0, så är knappast fallet i reehabbassängen i Härnösand längre

3;Utrustning så som Wetweestar, flytbälten och halskragar är totalt slut och måste snarast bytas ut så att ingen svår olycka inträffar i Rehabbassängen, något som inte kommer att ge Landstinget i Västernorrland några bra odds.

4: Lokalvården sköts på morgonen klockan sju och därefter ser det ut som det gör i omklädningsrum och där tillhörande utrymmen, skitit, och genomblöta golv för halkrisk och olyckor, vad gäller duscharna är dessa inte heller städade sedan assistenterna sades upp.

5:De program som varje patient skall genomföra kan i vissa fall vara mycket svåra att utföra på grund av att för många patienter vistas i bassängen samtidigt.

6:Samtidigt som bassängen står outnyttjad under stora delar av veckan, inte för att den inte behövs utan för att det saknas personal som kan bemanna reehabbassängen och åter drabbas patienterna.

6:Alla Sjukgymnaster på Rehab medicin flyttades till Sundsvall, där rehabiliteringen för övrigt ligger långt upp i huset, utan möjlighet till rehabilitering i frisk luft så som i Härnösand.

7:Inte heller denna gång kan Landstinget presentera vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys för all förstörelse i Härnösand, som till sist var tvungen att halvera antalet rehabiliteringsplatser från 18 till 9 vad är detta för utveckling av rehabverksamheten ?

Mot bakgrund av ovan påtalade brister är  det nu undertecknads och många flera brukares av reehabbassängens förhoppning att påtalade brister snarast åtgärdas så att Rehabbassängen kan återfå den höga status den en gång har haft, då denna verksamhet är mycket viktig för oss patienter, då många sjukdomar och skador ej går att behandla på annat sätt utan det handlar för många om att se till att göra livet så drägligt så möjligt, där träning i reehabbassängen är ett m7ycket viktigt led , och då behöver man kunna känna sig trygg och säker.

Jag kräver svar från Pär Walberg eller annan ansvarig med löfte om att snara åtgärder vidtas

 

Landstinget avvecklar i stället för satsar på rehabvården i Härnösand

Medan reehabbassängen i Härnösand  betjänades av assistenter var den igång 40 timmar i veckan och därmed kunde många fler än i dag komma i åtnjutande av denna så livsnödvändiga behandling. För ett antal år sedan fick Landstinget åter för sig att behandla den återstående vården i Härnösand enligt osthyvelprincipen. Denna gång genom att säga upp 2 assistenter som betjänade Rehabbassängen 40 timmar i veckan. I dag sköts denna för många livsnödvändiga verksamhet av primärvårdens sjukgymnaster som även dessa omfattas av Landstingets ständiga nedskärningar, vilket fått till följd att en personal kan vara ensam med 10-15 patienter i bassängen samtidigt, detta är en risk för såväl patienter som personal, tidigare gällde att 2 personal måste bemanna reehabbassängen i Härnösand samtidigt, men sedan några år tillbaka sköts och bemannas denna verksamhet av primärvårdens sjukgymnaster som även de omfattas av Landstingets ständiga neddragningar. SÅ länge reehabbassängen i Härnösand bemannades av astassistenter hette det att dessa aldrig fick vara ensam utan allt skulle vara två idag är en sjukgymnast ensam med 10-15 patienter vidare är Wetvestar och kragar i så dåligt skick så att de snarast måste bytas ut och jag kräver svar från Pär Walberg med löfte om omedelbara åtgärder av påtalade brister. Enligt ett trådigare löfte från Landstingsrådet Pär Walberg till undertecknad skulle Landstinget satsa på rehabiliteringsvården , denna satsning har i stället blivit en rejäl neddragning, vilket som vanligt inte gynnar de som mest och best behöver denna vård.

Konsekvenser av Landstingets ständiga neddragningar

Allt sedan Landstinget skickade hem assistenterna i Rehabbassängen i Härnösand, så har man även ha lyckats att få denna verksamhet i Härnösand ur funktion. Basängen utnyttjas som tidigare nämnts endas en bråkdel av vad den borde, detta eftersom bemanningen inte räcker till, även utrustningen är eftersatts. Wetwestarna är I så dåligt skick så att de omgående borde kasseras, hade Wetwestarna måsta genomgå besiktning hade dessa inte blivit godkända, utan Landstinget hade blivit ålagd att omgående kassera dessa och snarast anskaffa nya. Men nu tycks det som om det bara handlar om Härnösand och då får sådana inköp vänta. Dessutom finns det inte tillräckligt med wet Westar, vilket innebär att man får stå och vänta på att utrustning blir klar att användas på nytt. Om det nu är så illa att Landstinget drar ned på tiderna i bassängen på de sätt som man gjort, så måste man åtminstone se till att det finns komplett utrustning så att det räcker till.

Inte heller tiderna i rehab bassängen i Härnösand tycks svara upp mot behovet, då det till de tider som finns är så packat med folk så att det är svårt att genomföra sitt program på ett säkert och effektivt sätt vad har Landstinget vunnit på detta mån tro?  även skötseln av omklädningsrum och duschar är mycket starkt e eftersatt eftersom detta sköttes av de så enligt landstinget dyra asistenterna som hade en så otroligt viktig uppgift, som dock inte tycks kunna uppskattas av Landstinget, men det gör vi som nyttjar denna anläggning Jag kräver omgående svar från Pär Walberg med löfte om åtgärder av påtalade brister.