Trafikverkets tillfart i Västernorrland Region Mitt en livsfarlig tillfart

Trafikverkets tillfart till Region mitt med kontor i Härnösand

Sedan drygt 12 år bor jag på Nattviksgatan 5 granne med region mitts huvudkontor i Västernorrland, där ni har erat regionkontor för region mitt på Nattviksgatan 8 .

Dagligen går det tunga transporter till Trafikverket region mitts kontor i Härnösand genom en hårnålskurva, alltså en tillfart som absolut inte ägnar sig för tung trafik, inte minst med tanke på att tung trafik till just trafikverket går rakt igenom ett bostadsområd, som till största delen bebos av, äldre och eller funktionshindrade, som till största delen är beroende av hjälpmedel, för att ta sig fram,

Då Trafikverket är högsta instans för trafiksäkerheten i Sverige ter det sig mycket märkligt att man tillåter en tillfart för bland annat tunga godstransporter genom ett bostadsområde, och frågan är varför inte Trafikverket hakade på och byggde en mer trafiksäker tillfart än dagens tillfart, att detta är förbundet med kostnader är självklart, men det måste även vara en självklarhet att Trafikverket som högsta instans för Trafiksäkerheten skall värna om allas trafiksäkerhet, alltså även om trafiksäkerheten för oss fotgängare som dessutom många gånger är beroende av hjälpmedel för att ta oss fram och jag förvätar mig att  man så snart så möjligt tittar på frågan och sätter spaden i backen för att förböät5ra trafiksäkerheten för alla , alltså även för oss fotgängare, som dessutom är beroende av hjälpmedel för att ta oss fram , och jag ser tacksamt fram emot svar om vad ni tänker vidta för åtgärder för att komma tillrätta med påtalade problem.

Frågan har lyfts fram flera gånger dock tråkigt nog utan resultat, och frågan är om och i så fall varför det först skall behöva hända någon tragisk olycka innan åtgärder vidtas för att värna om Trafiksäkerheten för alla

Härnösand 2019-05-15

 

Med vänlig hälsning och tacksam för snart svar

 

Andreas Menzel

 

 

Trafikverkets tillfart i Härnösand

Trafikverkets tillfart i Härnösand är en mycket trafikfarlig tillfart,eftersom den går genom ett bostadsområde som till största del bebos av äldre och funktionshindrade,många beroende av hjälpmedel, och frågan är hur detta överrensstämmer med trafikverkets säkerhetstänkande och frågan är när Trafikvettet kommer igång med projektering och byggande av en säkrare tillfart till sitt huvudkontor på Nattviksgatan i Härnösand .Man måste verkligen ifrågasätta Trafikverkets säkerhetstänkande när man låter tunga fordon däna genom bostadsområde.

Trafikverkets tillfart i Härnösand en ren trafikfara