Föreningen Gamla Askersund satte upp nya husskyltar

 

Föreningen Gamla Askersund har i veckan satt upp fyra nya informationsskyltar på gamla fastigheter i centrala stan. Sammanlagt genom åren har det blivit 19 skyltar. Kommunen står för halva kostnaden, föreningen och fastighetsägarna delar sedan på resten. Föreningens ordförande Bengt Tivelius stod för informationen vid skylthusen.

Samlingen skedde utanför Hamnkontoret där en skylt spikades upp.  ”Mintåget” tog sedan deltagarna i skyltrundan runt till övriga huset. Det gick förstås bra att gå för den som önskade. Vid sista anhalten där Askersunds-Tidning fanns tidigare, serverades som sig bör vid sådana här tillställningar snittar och cider.

Texten till skyltarna har Kenth Lundström och Lars-Åke Strömberg i styrelsen stått för.

 

Hamnkontoret

Kv Sjötullen             

Byggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet och har sedan genomgått flera renoveringar, såväl invändigt som utvändigt. Huset har under hela 1900-talet inrymt stadens hamn-kontor och dessutom bostäder.

Som hamnförman/hamnfogde och närmast ansvarig för kontoret tjänstgjorde Bernhard Danielsson i 45 år till sin pensionering 1949. Då tillträddes befattningen av”Hamn-Sigge” Karlsson, som i sin tur  i viss omfattning efterträddes av sin son Sven.

Fastigheten innehades under många år av ägaren till den intilliggande kvarnen, Oskar Hagle, som 1983 sålde den till Askersunds kommun, som 1994 sålde vidare till byggmästare Bengt Adolfi. De mellanliggande åren var bl a Turistbyrån inrymd i huset.

Bengt Adolfi lät renovera bostäderna och genomföra en ombyggnad av bottenvåningen, som därefter inrymmer en restauranglokal. Byggnaden anses ha ett kulturhistoriskt värde p g a dess historia som hamnkontor.

Stubbes gård

Kv Kyrkan

 Bostadsfastighet bestående av boningshus utmed Storgatan samt gårdshus. Husets stomme liksom östra gårdshuset är från första delen av1800-talet. Fastigheten brandförsäkrades första gången 1848. Gatuhuset har en välbevarad utformning från slutet av 1800-talet och bedöms ha kulturhistoriskt värde.

Fastigheten ägdes i mitten av 1900-talet under ett trettiotal år av Algot Stubbe, därav gårdsnamnet. I fastigheten har utöver bostäder inrymts flera verksamheter under åren, bl a tandläkarmottagning; dessutom en ”handelsskola” med utbildning i vitt skilda discipliner, i bokföring såväl som välskrivning.

 Det östra gårdshuset är ett envånigt bostadshus. Där bodde under många år den färgstarke askersundsprofilen ”Hotell-Gustav” med sin hustru Maria. Enligt Stadshotellets hävdatecknare, f d kanslichefen Alf Cederlind, var ”Stadshotellets allt i allo Gustav´Hotell-Gustav´ Carlsson … en välkänd profil i staden, alltid glad och trevlig, och som gjorde allt på hotellet ´från att nacka höns till att klappa flickor´.”

 Tingshuset

Kv Prästgården

 Huset som har en monumental karaktär och är av kulturhistoriskt värde, uppfördes 1860 för bostadsändamål av brukspatron Carl Bäckgren, Dohnafors. 1886 köptes det av brukspatron Carl Johan Björkegren, Bro, och ärvdes senare av dennes dotter och måg, löjtnant Sebastian Wijkström, Bro.

De hyrde ut till en flickpension efter franskt mönster, ”Fleurie”, som var en hushållsskola med elever även från andra länder.1901 köptes fastigheten av rådman Adolf Zettervall, som några år senare hyrde ut större delen av andra våningen till Sundbo häradsrätt/Hallsbergs tingslags häradsrätt.

 1970 upphörde tingslaget, och verksamheten överfördes till Hallsbergs tingsrätt. Fastigheten köptes i samband därmed av ”Askersundsbostäder”, och byggdes i sin helhet om till bostäder. Under 1939-40 bodde författaren och bildkonstnären Folke Dahlberg i ”tornrummet”.

 

 

 Askersunds Tidning

Kv Lokatten

 

Boningshuset utmed Stora Bergsgatan uppfördes under senare delen av 1800-talet. Det har en fantasifullt utformad fasad med empire-inspirerade utsmyckningar. Andra våningen har f ö ett anmärkningsvärt inslag nämligen en balkong som saknar dörr!

 Innan den nya vinkelbyggnaden med bostäder mot Hospitalsgatan stod klar 1990, fanns där en tegelbyggnad uppförd 1895, med tryckeri och tidningsredaktion.

 1885 övertog Emil Andersson tryckeri och tidningsutgivning av Askersunds Tidning (som grundats 1857 av Carl I Fahlgren). Att det var ett framgångsrikt och erkänt tryckeri visar det faktum att  Bibeln trycktes där runt sekelskiftet 1900.

 1918 avled Emil Andersson, varvid sonen Joel Andersson senare namnändrat till Haugard – övertog rörelsen (inkl redaktörskapet), som 1921 utökades med bokbinderi. Företaget såldes 1947 till Ljung-koncernen, Örebro, som bl a gav ut Nerikes Allehanda. Därvid slutade Haugard som redaktör för tidningen (som f ö lades ner 1956)och kom att ägna sig åt kulturhistoriskt författarskap.

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Föreningen Gamla Askersund

 

Publicerat av