Drottning Kristina förskönades av misstag

Sedan år 1835 har en oljemålning av drottning Kristina prytt en vägg i Rådhussalen i  Askersunds rådhus. Det är en ung skönlockig kvinna med jätteögon och välvda ögonbryn. Men oljemålningen är falsk. Drottningen har förskönats och det skedde faktiskt genom ett misstag. Tavlan är övermålad. På originalet satt drottningens vänstra öga för högt, näsan var utan näsborrar, samtidigt som drottningen var harmynt.

 

Askersundarna har  inte  glömt sin drottning. Det  är  också den enda kvinna som fått en egen gata(väg) i Askersund med sitt namn.

Tavlan  på Drottning Kristina som  hänger i Rådhussalen. Om nu namnet fortfarande  är Rådhussalen…

Porträttet i Rådhussalen skänktes till staden 1835 av rådman C.G Kjerrström. Tyvärr blev porträttet övermålat år 1869 av en telegrafkommissarie Appelholm. Tavlan med drottningen sändes senare till en konservator på Nationalmuseum. Konservatorn meddelade att Kristinaporträttet varit ett originalporträtt men blivit felaktigt restaurerat.

Under porträttet fanns nämligen ett äldre, av allt att döma 1600-tals porträtt av en gammal, inte allt för vacker och hålögd Kristina mycket skadad i färgen och av låg kvalitet. Appelholm trodde att han gjort en välgärning när han förändrade drottningen till en ung skönhet. Precis som man i dag gör med olika bildprogram i datorn. Men det var helt fel tänkt då precis som nu. Appelholm  hade gjort ett konstmord på drottningens bild.

Det finns intresse för drottning Kristina fortfarande både utomlands och på andra orter i Sverige trots att hon hade ett skamfilat rykte. Hon blev betraktad som en lätting, festprisse och slöserska som snodde statens egendom när hon gav sig iväg till Rom 1654. Men de finns de som är av en helt annan åsikt. Lise-Lotte Lybeck-Erixon, egen företagare i Malmö, bildade för ett antal år sedan en stiftelse till drottning Kristinas minne. Under mina år som journalist var jag i kontakt med henne några gånger. Hon berättade då att stiftelsen bland annat samlat pengar till ett konstverk med drottningens porträtt, som hänger i hennes sista bostad, Palazzo Corsini i Rom. Drottningen avled där 1689.

Tavlan målad av Justus van Egmont på 1650-talet. Den hänger  i Drottning Kristinas  sista bostad, Palazzo Corsini i Rom. En gång fanns den på en  vägg vid Stjernsunds  gods.

Tavlan, som nu hänger i Rom, ropades in vid en auktion på Bukowskis i Stockholm. Tavlan är målad av Justus van Egmont på 1650-talet och hängde en gång i tiden på Stjernsunds gods strax söder om Askersund. Lise-Lotte Lybeck –Erixon började intressera sig för drottning Kristina redan som 10-åring, då hennes mor gav henne Py Sörmans bok, ”Wi, Kristina, med Guds nåde”, i julklapp.

Ett blad  ur Askersunds stadsprivilegier 

Askersund har en del att tacka drottning Kristina för. Den 13 juni 1643 beviljades Askersunds stadsprivilegier av drottningens förmyndarregering. Det är 374 år sedan, men så ojämna tal firas inte vad jag förstår. Förmodligen får dröja till 400 tioårsjubileet  och då kan inte jag vara med och blogga längre. År 1647 konfirmerade drottningen privilegierna. En kopia gjordes av brevet, som sedan drottningen skrev under ensam.

Stadsfullmäktige på 40-talet i det rum som porträttet på Drottning Kristina hänger

Rådhussalen  innan ombyggnaden. Ett vackert rum med gamla anor. I dag har  tekniken  och nya möbler förändrar rummet. Till det bättre tycker en del, medan en del andra har varit kritiska till förändringen av  paradrummet.

Vätternvatten AB får nej av de borgerliga i Askersund

 

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i Askersund har fattat beslut om att säga nej till deltagande i Vätternvatten AB.

Vi kan idag konstatera att oavsett om vi går med i Vätternvatten AB eller inte, så står vi inför omfattande åtgärder och utbyggnader av vårt VA-system. Vilka åtgärder som behöver genomföras är till viss del kända men måste de kommande åren utredas och kompletteras med strategier för en trygg dricksvattenförsörjning i egen regi.

Då vi saknar en genomarbetad utredning om vår framtida vattenförsörjning, går det inte att idag göra någon tillräckligt bra jämförelse mellan alternativet att gå med i bolaget respektive att stå utanför. Eftersom vi redan har tillgång till samma vatten som vi skulle få om vi gick med i bolaget är därför vår samlade bedömning att vi idag inte har de motiv som krävs eller kan förklara för våra invånare varför vi ska delta i detta stora projekt.

En ytterlig anledning till att vi har valt att säga nej är att man i projektet har valt en finansieringsmodell som missgynnar VA-abonnenterna i Askersund till förmån för de boende i Örebro trots att vattenkällan är i vår omedelbara närhet.

Vi kommer dock framföra önskemål om full insyn i det fortsatta projektet. Det här är ett väldigt spännande projekt rent tekniskt och inte utan utmaningar. En bergtunnel genom Askersunds kommun kommer att ge upphov till påverkan på grundvattennivåer och grundvattenflöden p g a bortledning grundvatten under både bygg- och driftskedet för tunneln. Detta kan innebära skador på grundvattentäkter, egna brunnar, grundvattenberoende växtlighet samt konsolideringssättningar i mark vilket kan innebära negativa konsekvenser för våra kommuninvånare.

Den hydrogeologiska information som finns tillgänglig har generellt visat på måttlig vattenföring i berggrunden. Det finns dock ett antal passager genom troliga sprickzoner där bergets genomsläpplighet kan vara betydligt större. Läckage av grundvatten till tunneln, framförallt under byggtiden kommer leda till att omgivningens vattenbalans påverkas negativt. Grundvattennivåerna i berget (och även jordlagren) kommer att sjunka. Inom vattenförande sprickzoner och där det finns genomsläppliga jordarter kan grundvattenpåverkan nå mycket långt ut från tunneln. Konsekvenserna beror på vilka skadeobjekt som finns längs tunnelsträckningen.

Caroline Dieker (M)

Billy Ludvigsson (C)

Hans Sedström (KD)

Staffan Korsgren(L)

Trädgårdshistoria i Askersund

Karlsroområdet med handelsträdgård 1977

Karlsroområdet vid Trafvenfeltsvägen i Askersund förvandlades i slutet på 70-talet från handelsträdgård till villaområde. I många år hade Emil Svensson drivit handelsträdgård i området. När han slutade tog Erik Hammar över verksamheten på ett arrendekontrakt över fem år. Erik hade jobbat åt Svensson. 1978 gick arrendet ut och då beslutade Svensson att sälja till Thunanders bygg för villabebyggelse.

Karlsroområdet  september 2017 

 

 70-tal

Erik Hammar drev  handelsträdgården under ett antal år. Bild från 1977.

Emil Svensson  ägde  och drev handelsträdgården vid Karlsroområdet i många år. Torghandeln var ett viktigt inslag i verksamheten.

Många askersundarna blev oroliga vid nedläggningen. Var skulle man köpa sina blommor, buskar och fruktträd i fortsättningen? Oron var också befogad. Torghandeln var  också en viktig sak för handelsträdgården. Under ett antal fanns det ingen handelsträdgård i centralorten.  Askersundarna fick åka en bit för att inhandla sina växter, som till Rönneshytta, Svärd i Ingelsby   och Åsbro. Men så kom Kalle Eriksson från Åsbro och löste växtproblemen. Han öppnade en handelsträdgård i Askersund by på 90-talet och den har verkligen utvecklats sedan det första växthuset kom på plats.

Karlsroområdet 1977

1977

Askersunds by ,Kalles Trädgård  september 2017

Det som vittnar i dag  om att det funnits en handelsträdgård  i  Karlsroområdet är gatunamnen Drivhusvägen  och Karlsrovägen. Förutom arkivbilder  från NA har Leif Linus bidragit bilder. Och några har jag  plåtat själv.