Askersunds kommun vill sälja gamla Folkets hus

Askersunds kommun är villig att sälja gamla Folkets hus , eller Hantverkshuset som namnet nu, för  1,2 miljoner kronor. Ekonomiska föreningen Hantverkshuset har i skrivelse ansökt hos kommunen om att få arrendera det gamla hantverkshuset på fastigheten Jägaren 2 i Askersund. Då huset i så fall skulle kräva investeringar i bland annat tillgänglighet och brandskydd föreslår förvaltningen istället att föreningen erbjuds att köpa fastigheten för 1,2 miljoner.

I och med att Sjöängen färdigställdes och Folkets Hus flyttade sin verksamhet till de nya samlingslokaler som byggts köpte kommunen fastigheten i syfte att riva huset och bygga bostäder på tomten och den intilliggande redan kommunägda Jägaren 4 (parkeringen). Eftersom det gamla hantverkshuset har en kulturmärkning (litet q) måste detaljplanen ändras innan en rivning kan ske. En förstudie inför ny detaljplan har genomförts och en samrådshandling har tagits fram. Detta arbete har dock lagts på is, då intresse finns för fortsatt användning av huset som föreningslokal. I den diskussion som har förts mellan föreningen och kommunen har kommunen varit tydlig med att föreningen inte kan räkna med kommunalt stöd utanför de gängse stöd som föreningar kan söka för sin ungdomsverksamhet.

Arrendeformen anses av förvaltningen vara riskfylld, då kommunen som ägare kommer att stå som ansvarig för att fullgott brandskydd och god tillgänglighet i byggnaden säkerställs. Kommunen  riskerar därför relativt stora investeringar i en byggnad som kommunen egentligen har för avsikt att riva. Samtidigt är det givetvis välkommet med initiativ där föreningslivet får möjlighet att använda centralt belägna lokaler för aktiviteter. Därför föreslås att föreningen ges tillfälle att köpa fastigheten genom en affär som för kommunen rent ekonomiskt motsvaras av den situation som kan antas råda om alternativet med ny detaljplan och bostadsbyggnation skulle innebära, dock framtida skatteintäkter från nya boende oräknade.

I den förstudie som har genomförts inför detaljplanering har ett bostadshus med 12 lägenheter fördelade på tre plan föreslagits. Vid den politiska diskussion som har förts om förslaget har synpunkten framkommit, att det i kvarteret finns så pass höga hus att man i stället bör detaljplanera för fyra våningsplan. Detta skulle innebära att 16 lägenheter kan byggas på tomten. Vid prissättning av byggrätter för flerfamiljshus i Västra Strandparken har kommunen prissatt den byggklara marken med 200 tkr per lägenhet. Då den aktuella byggrätten har ett mycket attraktivt läge i staden men saknar det direkta sjöänära läge som finns i Västra Strandparken kalkylerar vi i stället med 150 tkr per lägenhet. Med denna summa som riktvärde skulle den aktuella tomten betinga ett värde om 2,4 mnkr. Då

En försäljning av fastigheten innebär inga kostnader för kommunen. Kalkylen är genomförd för att motsvara kommunens ekonomiska utfall i ett alternativt scenario, dock utan hänsyn till kommande skatteintäkter från boende i framtida lägenheter. Ärendet skall kompletteras  till nästa  kommunstyrelse.

 

 

Publicerat av