Kanslihuset i Askersund kan komma till användning igen

 

Sedan en tid tillbaka har det varit känt att Askersundsbostäder planerar att bygga om i Linden, gamla biblioteket, till utökade kontorslokaler för Sydnärkes byggförvaltning och Sydnärkes miljöförvaltning. Dessa förvaltningar är i stort behov av utökade kontorslokaler, men den borgerliga Alliansen anser att det är olyckligt att dessa kontor ska byggas i lokaler som är väl lämpade för lägenheter.

”I Askersunds kommun råder stor brist på lägenheter för äldre. Idag sitter delar av socialförvaltningen, individ- och familjeomsorgen samt Sydnärkes miljöförvaltning i lokaler som skulle kunna göras om till lägenheter. Även delar av biblioteket som nu flyttar ut kan göras om till lägenheter”, anser ledamöterna i Alliansen.

lilla-bergsgatan-bilutstallning-2015-07-11-18-17-4

Lilla Bergsgatan, till vänster finns i dag förvaltningslokaler. Där fanns  också tidigare  biblioteket.

”Delar av bottenvåningen på Linden går inte att använda till lägenheter utan kan med fördel fortsättningsvis användas till kontorslokaler eller liknande. Därtill är det lämpligt att det finns gemensamma utrymmen för till exempel matsal eller plats där frivilligorganisationer kan ordna aktiviteter för de äldre som bor i huset”, hävdar Alliansen i sitt förslag.

sjukstugan-byggd-1909-idag-2007-kansli-sjoangsskolan

Kanslihuset  där  nu senast skolkontoret var  inrymt

”Flytten av Sjöängskolan till nya Sjöängen innebär att kanslihuset numera är tomt. Därtill finns det tomma privata lokaler i centrala Askersund som väl skulle lämpa sig för kontorslokaler.

Genom god planering av Linden skulle Askersundsbostäder inom en relativt kort tid kunna utökas med cirka 6-10 välbehövliga lägenheter för äldre”, menar de borgerliga.

 

Alliansens förslag är:

  1. Askersunds kommun projekterar för att Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar samt de delar av socialförvaltningen som finns i Linden, lokaliseras i till exempel kanslihuset eller i privata lokaler.
  2. Askersundsbostäder iordningställer bottenvåningen på Linden till lägenheter. De ytor som inte är lämpade till lägenheter görs till samlingsutrymmen för äldre samt kontor eller liknande.

 

Förslaget som lämnats till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen samt till styrelsen för Askersundsbostäder AB  är  underskrivet av ,

Caroline Dieker (M) , Kerstin Svärd (C),  Erling Johansson (KD), och  Gunilla Högberg (L)

————————————————————————-

 

Svar på Alliansens förslag om bostäder på Linden

Kommunledningen tillsammans med Askersunds Bostäder AB började redan 2011 att titta på en alternativ användning av lokalerna på Linden i samband med att det stod klart att Kunskaps- och Kulturcentrum, numera Sjöängen, även skulle innehålla ett bibliotek och frågan har varit aktuell sedan dess. Olika alternativ har diskuterats. Dock stod det tidigt klart att lokalerna inte var lämpade för bostäder bland annat då en stor del av ytan helt skulle sakna ljusinsläpp och även kontor behöver detta.

 

Sydnärkes Byggförvaltning, Sydnärkes Miljöförvaltning samt Socialförvaltningen som idag hyr lokaler i Linden har behov av bättre och större lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Det finns dessutom en extern hyresgäst som är aktuell för en del av lokalerna.

Kanslihuset vid gamla Sjöängsskolan kan inte inrymma de 40-talen kontor och samtalsrum som kommer att finnas på Linden när det är klart. Den del där IFO och funktionsstöd sitter är ju dessutom nyligen upprustade och anpassade för deras verksamhet.

 

Bostäder för äldre kan med fördel tillskapas såväl vid Norra Bergen, när nytt äldreboende står klart, eller i Kanslihuset. Det finns även flera pågående detaljplaner där man särskilt kan beakta detta.

Alternativ användning av lokalerna har som sagt varit aktuell sedan drygt fem år tillbaka. Ritningar är godkända av berörda förvaltningar och upphandling pågår. Anbudsförfrågan är ute och anbudsöppning är planerad till den 29/11 2016 och målsättningen är att komma igång med ombyggnationen snarast då behovet av lokaler är stort.

 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

 att godkänna kommunchefens svar och lägga det till handlingarna.

—————————————————————————–

Det praktfulla tegelhuset (kanslihuset) där skolkontoret var inrymt  är från 1909. Huset byggdes till sjukstuga med 20 vårdplatser. Bygget kostade 50 000 kronor och invigdes i september 1909. När sjukstugan invigdes fanns det inga andra hus på tomten. Närmast låg Kristinahemmet. På 60-talet byggdes Sjöängsskolan på tomten och det har gjort att gamla sjukstugan inte är så framträdande längre.

I slutet av 1800-talet fanns sjukstugan inrymd i fattighuset på söder. På övervåningen. Under 1896 uppgick patientantalet till nära 100 personer. Behovet av en ny sjukstuga var stort vid den här tiden. Många i Askersund tyckte det var en olägenhet. Det räckte att vara sjuk. Kontakterna med de fattiga i huset var inte särskilt upplyftande ansåg stadens beslutsfattare. År 1904 framhöll dåvarande stadsläkare Torstensson i Askersund att sjukstugan var utsatt för eldfara. Fattighjon bodde i rummen under sjuksalarna.

Sjöängsskolan skolkontoret gamla sjukstugan
Sjöängsskolan skolkontoret gamla sjukstugan

”En del av dessa hjon är passionerade rökare, som röker under större delen av dagen. En del hjon är också slöa och dricker sprit i smyg”, skrev läkaren i en tidningsartikel, samtidigt med kravet om en ny sjukstuga.

Men de fanns det som var av en helt annan åsikt. Någon menade att när patienterna tillfrisknade kunde det vara trevligt att vistas ute på gården och prata lite med fattighjonen. Det fanns en del pigga och trevliga gummor att prata med bland dessa. Men stadsläkarens ord vägde tyngre. Det byggdes en ny sjukstuga.

Första tänkte man bygga sjukstugan på Södra Udden, men staden ägde för lite mark där för att kunna genomföra bygget. Istället byggdes sjukstugan på Sjöängen, där staden kostnadsfritt upplät ett halvt tunnland. Bruksägare Cassel på Stjernsund skänkte år 1920, 25 000 kronor för en påbyggnad av sjukstugan på den norra sidan. I början på 40-talet satsade landstinget 585 000 kronor på en helt ny sjukstuga med 39 vårdplatser. En del av nuvarande vårdcentralen.

Tegelhuset användes också under en lång period efter sjukhusepoken till något som kallades kronikerhem.