Chef för kultur och fritidsförvaltningen – en övermäktig uppgift?

Chefen för Kultur och fritidsförvaltningen säger upp sig. Vill bara byta jobb, säger hon. Och så kan det säkert vara. Men något är det som inte stämmer. Det som hänt på personalsidan senaste året bekräftar det. OpenArt – chefen får gå, chefen för Allmänkultur slutar, Bibliotekschefen slutar och nu senast den högst ansvarige för hela förvaltningen. Alla säger att det inte har något med arbetssituationen att göra. Helt normalt säger kommundirektören. Men det är svårt att värja sig för tanken att det inte finns ett samband.

Kultur och fritidsförvaltningen är en stor förvaltning. Förvaltningschefen ska vara både kulturchef och samtidigt fritidschef och dessutom vara personalchef för 290 anställda. Det är inte hållbart. Inte underligt att det blir övermäktigt.

Bild: Pixaby

Vi liberaler har i 10 års tid velat se en separat kulturförvaltning med en kulturchef i spetsen. En kulturchef som har en rimlig möjlighet att ha överblick, vara innovativ och driva utvecklingen framåt. Utmaningarna att hålla ihop kommunens kulturliv i en så stor stad som Örebro kräver det. De flesta större städer har insett det för längesedan.

Överbelastningen på Kultur och fritidsförvaltningens chef blir extra tydlig nu, då flera stora utmaningar väntar på kulturområdet. Kulturkvarteret innebär både praktisk flytt samtidigt som det ställs krav på att det inte får innebära en institutionsöverflyttning av biliotek och kulturskola. Kreativa, nya organisations – och samverkanslösningar måste sökas. Ett nytt Kulturpolitiskt program ska genomföras där Kulturnämnden och förvaltningen har ett särskilt ansvar eftersom man tagit fram programmet. Ovanpå detta flyttar hela förvaltningen till Citypassagen, ett nytt aktivitetsbaserat kontor som förutsätter nytänkande för alla.

Alla dessa utmaningar kan vara utvecklande och innebära mycket gott för kulturlivet i Örebro. Men för att det ska finnas en rimlig chans att få allt på plats och i funktion måste Örebro få en kulturorganisation som har tillräcklig bärkraft för ett genomförande.

Dansen som konstform bör prioriteras i Örebro!

Dansen som konstform är eftersatt i Örebro! Dans är ett unikt uttryck och språk som behöver få det utrymme det förtjänar. Det finns många dansutövare i Örebro och de behöver professionella förebilder. Vi liberaler vill gärna vara med och prioritera dansområdet under nästa mandatperiod!

Region Örebro län tar redan nu ett stort ansvar för dansen i länet och gör en hel del som kommer Örebro till del. Regionen ordnar bland annat dansresidens, – en plats där danskonstnärer under en period erbjuds att arbeta konstnärligt. Under förra året hade till exempel gruppen ReAct!- Actions Moving ett residens i Örebro. Residenset resulterade i en föreställning som tillsammans med volontärer visades i Örebros offentliga stadsmiljö, och som lyfte fram Örebros själ på ett innovativt och lekfullt sätt.

Bild: ReAct!-Actions moving

Sedan 2017 finns också ett gemensamt samverkansavtal mellan Örebro kommun och Region Örebro län/Dans i Örebro län. Avtalet syftar till att ta fram en gemensam strategi för att stärka dansens infrastruktur och att samordna scenframträdanden, gästspel och residens.

Att i förlängningen kunna skapa något institutionellt genom att knyta en professionell ensemble till Örebro är en önskvärd och ambitiös vision, men i dagsläget inte realistiskt med tanke på befintliga resurser. Endast de största städerna i Sverige har idag egna dansinstitutioner. En satsning på en dansinstitution är ett ekonomiskt åtagande som måste ske i regional samverkan för att finansiellt stöd från Statens Kulturråd ska kunna utgå, något som är en grundförutsättning för ett förverkligande.

Bild: Pixaby

Men mycket finns att göra redan nu för att förbättra dansens infrastruktur. Avtalet med Region Örebro Län kan vara startpunkten för att utreda frågan hur den professionella dansen bör utvecklas med målet att skapa en plattform för dansområdet. Därifrån kan samverkan initieras och samarbeten utvecklas med olika aktörer. Arrangörskap av professionell dans och publikarbete kan också stimuleras. För att möjliggöra detta bör Kulturnämnden få den extra resurs som krävs för utredningsarbetet så att det förs framåt på önskvärt sätt.

Kulturinstitutionernas viktiga roll för kulturlivet

 

Vi har fått ett nytt kulturpolitiskt program i Örebro. Där kan man läsa om hur viktiga de professionella kulturinstitutionerna är. Ett litet citat: …”de offentligt finansierade kulturinstitutionerna spelar en avgörande roll för den konstnärliga kvaliteten och utvecklingen av kulturlivet i Örebro kommun”.

De här raderna i programmet slår verkligen fast att vi ska ta vara på våra kulturinstitutioner. För Örebro kommun är detta särskilt viktigt när det gäller Länsmusiken i Örebro AB eftersom kommunen är huvudägare och den utgör regionens största enskilda kulturinstitution. Svenska Kammarorkestern har etablerat sig på en toppnivå både nationellt och internationellt och bidragit till att öka kommunens kulturella attraktionskraft. Vi liberaler har aktivt medverkat till denna gynnsamma utveckling både under den tid vi var i ledningen för kommunen och därefter.

Entré konserthuset. Bild: Privat

Man kanske kan tro att professionell kultur mest riktar sig till de specialintresserade. Men då ska man komma ihåg att de professionella kulturutövarna med sin spetskompetens och höga kvalité verkar som förebild och sporre för många kulturutövare i vår region. Detta gäller i lika hög grad elitkultur som elitidrott.

Det är viktigt att breddkulturens bas utgörs av alla åldrar. Istället för den traditionella pyramiden från en bas i tidiga år till elit bör kulturutövningen genom både bredd och elit följas åt och ses som en helhet. Detta som ett gemensamt synsätt med idrotten. En stor och rik kulturutövning på alla olika nivåer och åldrar är ett gott tecken på ett sammanhållet och starkt kulturliv.

I det kulturpolitiska programmet betonas också vikten av samverkan. Citat: ”Att de olika kulturinstitutionerna arbetar i en bred samverkan med andra kulturutövare och civilsamhället har även det stor betydelse för att utveckla kulturlivet i Örebro kommun och i hela länet.” Vi liberaler har länge velat se mer samverkan mellan Örebro kommun och Region Örebro Län inom kulturområdet. Särskilt omkring Länsmuseét. Historiskt har det varit så. Kommunen fanns med i styrelsen och i ekonomiskt ansvar fram till 1992.

Börje, Beethoven och Beryl. Bild: Privat

Liberalerna vill att Örebro Kommun även i fortsättningen ska ta vara på den resurs som Länsmusiken med Svenska Kammarorkestern utgör och skapa ännu bättre ekonomiska och konstnärliga förutsättningar för dem att verka och utvecklas. Lyssna här https://www.facebook.com/Börje-Ström-Liberalerna-i-Örebro-111206349743308/?hc_ref=ARSaYO9kdMqogef9-YrLd8RgG22LxmXf6WBDDZ2wrjtw8hL5ux1e2DSNAqwaaoUVnSU&fref=nf till en intervju jag gjorde med Beryl Lunder, VD för Länsmusiken.

Civilsamhällets kulturutbud viktigt för att skapa efterfrågan

Den kulturpolitiska debatten skulle i högre grad behöva handla om hur vi skapar efterfrågan på kultur. Hur vi skapar intresse att ta del av kultur. Hur vi ska uppvärdera bildningstörsten i Sverige. Vi liberaler tror att civilsamhällets kulturföreningar och studieförbund har en nyckelroll i detta. Därför vill vi vara med och ge dem goda förutsättningar att lyckas.

En utgångspunkt är att kommunen efterlever den ”Överenskommelse för samverkan mellan civila samhället och kommunen” och de sex principer för samverkan som finns beskrivna där. Det handlar om att värna deras självständighet och oberoende, att söka långsiktig samverkan, ha en öppen och god dialog och att upphandla tjänster i mindre delar för att gynna det civila samhället. Det är viktigt att komma ihåg att civilsamhällets kulturföreningar och studieförbund ofta är beroende av offentlig finansiering för sin verksamhet.

Bild: privat

Vi liberaler ser kulturföreningar och studieförbund som en samhällsnytta och tycker de ska finansieras därefter. Därför behöver de ha ett ökat ekonomiskt stöd!

Studieförbundens möjligheter att skapa integration genom kultur är väldigt stor. De har ett tydligt samhällsuppdrag att medverka till integration. Men för att det ska kunna genomföras behöver Örebro Kommun behöver öka sitt stöd till dem. Kommunen har ännu inte återställt den besparing som gjordes 2010 och ingen uppräkning har heller skett sedan dess. Vi liberaler har år efter år lagt förslag om ökat stöd!

Simon Ledstam och Henrik Andersson. Bild: privat
Bild: privat

Ett angeläget område där Studieförbunden behöver ökat stöd är Föreningen Scenit i Kulturhuset. De har fokus på unga och ungt arrangörskap. Örebro Kommun stöder föreningen sedan flera år, men deras ekonomi är pressad eftersom de inte får någon årlig uppräkning. Överföringen av ”Ung Peng” till regionen har blivit en besvikelse och resulterat i mindre bidrag och färre ungdomar som söker. Kulturnatten, en stor kulturhändelse för ungdomar har kunnat genomföras tack vare Scenit, men går med förlust genom för lite stöd.
Vi liberaler vill att Örebro Kommun uppmärksammar deras viktiga arbete och ser positivt på att ge ökat stöd till deras projekt.