Kulturinstitutionernas viktiga roll för kulturlivet

 

Vi har fått ett nytt kulturpolitiskt program i Örebro. Där kan man läsa om hur viktiga de professionella kulturinstitutionerna är. Ett litet citat: …”de offentligt finansierade kulturinstitutionerna spelar en avgörande roll för den konstnärliga kvaliteten och utvecklingen av kulturlivet i Örebro kommun”.

De här raderna i programmet slår verkligen fast att vi ska ta vara på våra kulturinstitutioner. För Örebro kommun är detta särskilt viktigt när det gäller Länsmusiken i Örebro AB eftersom kommunen är huvudägare och den utgör regionens största enskilda kulturinstitution. Svenska Kammarorkestern har etablerat sig på en toppnivå både nationellt och internationellt och bidragit till att öka kommunens kulturella attraktionskraft. Vi liberaler har aktivt medverkat till denna gynnsamma utveckling både under den tid vi var i ledningen för kommunen och därefter.

Entré konserthuset. Bild: Privat

Man kanske kan tro att professionell kultur mest riktar sig till de specialintresserade. Men då ska man komma ihåg att de professionella kulturutövarna med sin spetskompetens och höga kvalité verkar som förebild och sporre för många kulturutövare i vår region. Detta gäller i lika hög grad elitkultur som elitidrott.

Det är viktigt att breddkulturens bas utgörs av alla åldrar. Istället för den traditionella pyramiden från en bas i tidiga år till elit bör kulturutövningen genom både bredd och elit följas åt och ses som en helhet. Detta som ett gemensamt synsätt med idrotten. En stor och rik kulturutövning på alla olika nivåer och åldrar är ett gott tecken på ett sammanhållet och starkt kulturliv.

I det kulturpolitiska programmet betonas också vikten av samverkan. Citat: ”Att de olika kulturinstitutionerna arbetar i en bred samverkan med andra kulturutövare och civilsamhället har även det stor betydelse för att utveckla kulturlivet i Örebro kommun och i hela länet.” Vi liberaler har länge velat se mer samverkan mellan Örebro kommun och Region Örebro Län inom kulturområdet. Särskilt omkring Länsmuseét. Historiskt har det varit så. Kommunen fanns med i styrelsen och i ekonomiskt ansvar fram till 1992.

Börje, Beethoven och Beryl. Bild: Privat

Liberalerna vill att Örebro Kommun även i fortsättningen ska ta vara på den resurs som Länsmusiken med Svenska Kammarorkestern utgör och skapa ännu bättre ekonomiska och konstnärliga förutsättningar för dem att verka och utvecklas. Lyssna här https://www.facebook.com/Börje-Ström-Liberalerna-i-Örebro-111206349743308/?hc_ref=ARSaYO9kdMqogef9-YrLd8RgG22LxmXf6WBDDZ2wrjtw8hL5ux1e2DSNAqwaaoUVnSU&fref=nf till en intervju jag gjorde med Beryl Lunder, VD för Länsmusiken.

Publicerat av

Börje Ström

2 reaktioner till “Kulturinstitutionernas viktiga roll för kulturlivet”

  1. Har tittat på det kulturpolitiska programmet. Hur kommer det sig att ordet författare inte går att hitta i det? Inte heller konstnär – eller musiker?

    1. Hej Clas!
      Ja, det kan tyckas märkligt på ett sätt. Men jag tror det är viktigt att ha klart för sig vad det är som ska formuleras i ett kulturpolitiskt program. Det handlar om formulera inriktning, strategier och mål för den politik som ska bedrivas på kulturområdet. Att konstutövarna inte specifikt nämns var för sig som företrädare för sin kulturutövning beror på att de är en förutsättning för kulturutövande, det ligger hela tiden med som något underförstått. Det vi gjort är att samla dem i en gemensam kategori med benämning kulturskapare, konstutövare som tex under ”De professionella kulturutövarna” där det står: ”Här finns professionella kulturskapare inom de olika konstarterna som spelar en avgörande roll för den konstnärliga kvaliteten och utvecklingen av kulturlivet i Örebro kommun”. Finns också med i en viktig ska-sats under samma avsnitt (sid 19) ska – ”tillsammans med andra aktörer verka för att skapa bättre ekonomiska, lokalmässiga och konstnärliga förutsättningar för kommunens kulturinstitutioner och professionella kulturskapare”. Under följande textavsnitt på sid 5 finns också alla kategorier nämnda som exempel.”Konstpolitik handlar om att värna konstarterna och konstutövarnas möjligheter att verka fritt, självständigt och obundet. Konstarterna är den del av kulturen som består av till exempel litteratur, musik, dans, teater, bild och form, film samt arkitektur. Inom konstpolitiken betonas den estetiska dimensionen, konstens oberoende och egenvärde.”
      Jag tycker det är positivt med dina iakttagelser och hoppas att du fått lite svar hur vi tänkt omkring formuleringarna. Alla synpunkter är värdefulla och får följa med som underlag inför nästa revidering. Jag konstaterar också att det inte fanns någon kommentar omkring det du tar upp bland alla de remissvar vi fick in.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *