Har kulturpolitiken havererat i årets valrörelse?

I gårdagens DN skriver Hanna Fahl om kulturpolitikens frånvaro i årets valrörelse. Hon citerar professor Roger Blomgren som spetsar till det genom att säga att kulturpolitiken har havererat. Haveri passar bra som alarmistisk rubrik men inte så mycket mer. Frånvaro kan möjligen vara relevant om man bara räknar in förslag på enskilda reformer.

Jag skulle säga att den djupast liggande kulturfrågan, den om kulturens frihet, faktiskt gör årets val till ett kulturval. Precis som med demokratifrågorna står vi inför ett vägval när SD, om de får inflytande efter valet, vill ta kommandot över kulturpolitiken och strypa dess frihet, ta bort stödet till våra kulturinstitutioner och skrota begreppet mångfald. Djupast sett handlar det om vilket samhälle vi vill ha, ett där kulturen står fri eller strypas av klåfingriga politiker.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Hotet mot kulturens frihet har ökat, men ännu finns tid att stå emot. För att befästa kulturens egenvärde är den stora framtidsfrågan inför nästa mandatperiod att få in kulturområdet som en del i välfärdsbegreppet. Detta för att den ska få tyngd och relevans. Kultur är en investering i mänsklig välfärd och måste värderas därefter. Att arbeta in detta synsätt i politikens centrum kommer att ta tid, men det kommer att gå med målmedvetet arbete.

Ett intressant initiativ som syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktig förändring är kulturkonventet ”Folk och kultur”. Det första konventet hölls i februari i Eskilstuna på initiativ från kulturinstitutionerna. Ett brett representerat kulturliv som kom samman i Eskilstuna gav uttryck för att man vill se en aktiv kulturpolitik, mer resurser och mer kunskap om konstens och kulturens roll i samhällsutvecklingen. Konventet återkommer 2019 och ytterligare fördjupning omkring kulturens betydelse för individen och samhället pågår hela tiden inför det mötet.

På det lokala planet finns redan nu stora möjligheter att lyfta kulturen. I Örebro har ett nytt kulturpolitiskt program precis sjösatts. Där slås fast att kulturen ska genomsyra alla politikområden.

Programmet vill se konkreta handlingsplaner och slår fast att de kommunala kultursatsningarna ska ses som investeringar och drivkrafter att utveckla människor till reflekterande individer. Som liberal kulturpolitiker kommer jag att utifrån detta nya program göra allt jag kan för att medverka till en ny ingång för kulturen i kommunpolitiken.

Mer kultur i skolan genom El Sistema

Skolstarten närmar sig. Betydelsen av en bra skola har aldrig känts mer angelägen. Skolan skall tillgodose många behov hos eleverna. Framförallt ge de baskunskaper som är själva förutsättningen för att bli en del av vårt samhälle. Men det behövs mer än så. Skolan behöver också värna bildning. Det är ett grundfundament för att skapa reflekterande individer som förstår sig själva och andra.

Därför tror vi liberaler på mer kultur i skolan och på mer estetiska lärprocesser och mer estetiska diskussioner.

Sedan några år har en ny, klassintegrerad musikundervisning provats i Hagaskolan i Örebro. Den startade som ett socialt utvecklingsprojekt men har nu permanentats. El Sistema är en global musikrörelse som ger barn och unga möjlighet att stimulera sitt behov av kreativitet och skapar en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans. El Sistema fyller många olika funktioner. Verksamheten skapar samband mellan integration, utbildning och kultur. Den gynnar mångfald och alla barns rätt till kultur genom att undervisning har varit gratis på instrument och sång och legat i anslutning till skoldagen.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

 

 

Vi liberaler vill se en mycket tydligare satsning på denna verksamhet och har avsatt en miljon konor för att El Sistema skall kunna startas i ytterligare två stadsdelar. Vi vill att Kulturskolan även i fortsättningen ska vara ledande i detta uppdrag men även andra aktörer med kompetens inom musikskoleområdet kan anlitas. En särskild utvecklingsledare behöver rekryteras för långsiktig planering.

Bild: Pixabay

El Sistema kan bli en viktig, ny inkörsport till kulturskolans ämnesundervisning. Kulturskolan har genom åren haft stora svårigheter att kunna rekrytera barn från de stora stadsdelarna med många invandrarfamiljer. El Sistema har redan under de tre åren inneburit att en stor andel av eleverna i årskurs 2 som slutat med El Sistema frivilligt valt att fortsätta med instrumentspel, vilket kommit som en positiv effekt. Det är ett mycket gott resultat, satt i relation till det fåtal barn från Oxhagen som hittills deltagit i Kulturskolans ordinarie verksamhet.

Av många goda skäl behöver vi mer kultur i skolan. Därför är El Sistema en väldigt viktig framtidssatsning.