Mer kultur i skolan genom El Sistema

Skolstarten närmar sig. Betydelsen av en bra skola har aldrig känts mer angelägen. Skolan skall tillgodose många behov hos eleverna. Framförallt ge de baskunskaper som är själva förutsättningen för att bli en del av vårt samhälle. Men det behövs mer än så. Skolan behöver också värna bildning. Det är ett grundfundament för att skapa reflekterande individer som förstår sig själva och andra.

Därför tror vi liberaler på mer kultur i skolan och på mer estetiska lärprocesser och mer estetiska diskussioner.

Sedan några år har en ny, klassintegrerad musikundervisning provats i Hagaskolan i Örebro. Den startade som ett socialt utvecklingsprojekt men har nu permanentats. El Sistema är en global musikrörelse som ger barn och unga möjlighet att stimulera sitt behov av kreativitet och skapar en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans. El Sistema fyller många olika funktioner. Verksamheten skapar samband mellan integration, utbildning och kultur. Den gynnar mångfald och alla barns rätt till kultur genom att undervisning har varit gratis på instrument och sång och legat i anslutning till skoldagen.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

 

 

Vi liberaler vill se en mycket tydligare satsning på denna verksamhet och har avsatt en miljon konor för att El Sistema skall kunna startas i ytterligare två stadsdelar. Vi vill att Kulturskolan även i fortsättningen ska vara ledande i detta uppdrag men även andra aktörer med kompetens inom musikskoleområdet kan anlitas. En särskild utvecklingsledare behöver rekryteras för långsiktig planering.

Bild: Pixabay

El Sistema kan bli en viktig, ny inkörsport till kulturskolans ämnesundervisning. Kulturskolan har genom åren haft stora svårigheter att kunna rekrytera barn från de stora stadsdelarna med många invandrarfamiljer. El Sistema har redan under de tre åren inneburit att en stor andel av eleverna i årskurs 2 som slutat med El Sistema frivilligt valt att fortsätta med instrumentspel, vilket kommit som en positiv effekt. Det är ett mycket gott resultat, satt i relation till det fåtal barn från Oxhagen som hittills deltagit i Kulturskolans ordinarie verksamhet.

Av många goda skäl behöver vi mer kultur i skolan. Därför är El Sistema en väldigt viktig framtidssatsning.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *