Nytt Kulturpolitiskt program på plats!

Vi liberaler är nöjda med att Örebro Kommun nu antagit ett nytt kulturpolitiskt program för tiden 2018-2022. Verkligen på tiden – det förra var från 2002! Jag har haft möjligheten att vara Liberalernas representant i den parlamentariska gruppen. På så sätt har jag kunnat påverka att många liberala hjärtefrågor fått plats. De 43 ska-satserna som finns i programmet är uppfordrande för alla politikområden i kommunen och en stor utmaning som vi liberaler vill vara med och förverkliga.

Några för oss särskilt viktiga punkter ur programmet
• De kommunala kultursatsningarna och prioriteringarna ska ses som investeringar och drivkrafter som bidrar till att skapa reflekterande individer som förstår sig själv och andra.
• Kulturen ska genomsyra alla politikområden inom kommunen. Det är först när politikområdena knyts samman som Örebro kommun får en enhetlig kulturpolitik.

I våra egna liberala satsningar vill vi
– Se mer kultur i skolan för det bidrar till ökad stimulans. Vi vill samarbeta med Kulturnämnden för att förverkliga detta.
– Införa en kulturcheck för åldrarna 6-15 år
– Bygga ut det sociala musikkonceptet El Sistema till ännu fler stadsdelar.
– Öka civilsamhällets möjligheter att erbjuda skapande aktiviteter genom att höja kulturföreningsbidragen
– Vi vill att samverkansformer på olika nivåer etableras. Mellan de kommunala förvaltningarna och med Region Örebro Län.
– Se en renodlad kulturnämnd och kulturförvaltning. De bör finnas som en enhet under kommunstyrelsen och ha en kulturchef i spetsen.

Programmet betonar vikten av att det kulturpolitiska programmet följs upp i konkreta handlingsplaner i berörda verksamheter men också att en gemensam, förvaltningsövergripande handlingsplan tas fram.

Vi liberaler står upp för att kulturen ska få sin rättmätiga plats i Örebro Kommun. All kultur skall ses som en investering i mänsklig välfärd!
Läs hela programmet här!https://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f7384168eb/1535713710094/Kulturpolitiskt%20program.pdf

 

Kultur behöver genomsyra alla människors liv

Under våren har jag i 23 olika inlägg på den här bloggen berättat om liberal kulturpolitik. Både i ett nationellt perspektiv och lokalt för Örebro. Jag brinner för att kultur ska få genomsyra alla människors liv. Varför är det så viktigt? Jo, kulturen vidgar rummet för tanken, reflektionen och fantasin. Kulturen stärker människors självtillit, inlevelseförmåga och medvetenhet. Kulturen tillgodoser livsbehov så att jag växer och kan bli en hel människa.

Jag sitter sedan många år i Kulturnämnden och företräder oppositionen. Jag har med oro sett hur nuvarande kommunledning med S, KD och C år efter år fått spara för att få ihop en budget. Det har inte skett någon höjning av budgetramen under de senaste två mandatperioderna trots att Örebro växer snabbt och nämnden har ansvar för att betjäna alltfler.

Bild:Pixabay

Inför nästa mandatperiod måste kulturen lyftas till den nivå den hör hemma, som grundelement i begreppet mänsklig välfärd. Det vill jag och liberalerna medverka till! Därför måste Kulturnämnden få ökade resurser! Och de skall användas till att stödja den kultur som är viktig och behöver finnas men som inte har tillräcklig bärkraft för att stå på egna ben. Både elit och bredd finns med bland de verksamheter som behöver få långsiktigt goda förutsättningar.

Så här sammanfattar vi våra viktigaste vallöften:

Ge alla skolelever rätt till kultur
– garantera alla skolelever minst en professionell scenkonstföreställning varje år
– inför en kulturcheck för åldrarna 6-15 år
– skolbiblioteken ska rustas upp och ha bibliotekarier som blir en del av undervisningen.
– utöka kulturskolans El Sistema- satsning till att omfatta fler stadsdelar

Bild:Pixabay

Ge civilsamhällets kulturliv ökat stöd
– Civilsamhällets kulturföreningar och studieförbund tar ansvar för att

Bild: Privat

vardagskulturen fungerar. De som varje vecka tar ansvar för att människor blir delaktiga av kultur ska stödjas mest.

Ge alla äldre större tillgång till kultur
– Äldre är inte en grupp utan årsrika individer som ska ha tillgång till kulturaktiviteter efter sina egna önskemål.
– fler kulturaktiviteter ska genomföras för människor i vård och omsorg
– inför en hälsopeng riktad till föreningar som erbjuder olika aktiviteter för äldre

Entré konserthuset. Bild: Privat

Värna och utveckla kulturinstitutionerna
– De professionella kulturinstitutionerna och kulturskaparna spelar en mycket viktig roll för kulturlivet i Örebro. De är en sorts ryggrad i utbudet av kultur och är med sin höga kvalité en förebild och sporre för många kulturutövare i vår region.
– Örebro Kommun ska verka för att kontinuerligt skapa bättre ekonomiska och konstnärliga förutsättningar för Länsmusiken med Svenska Kammarorkestern.
– Örebro kommun och Region Örebro Län bör samverka mer inom kulturområdet, särskilt omkring Länsmuseét och dess utveckling.

Vi måste ha råd med kultur. Därför kan aldrig nya, ändamålsenliga lokaler för barn och unga i kulturskolan, bibliotekslokaler som lockar flera, en multiscen som kommer att ge utrymme för kulturell mångfald kallas för skrytbygge. Vi liberaler har haft synpunkter på brister i öppenhet och planering av kulturkvartersprojektet och kommer att ha synpunkter på hur innehållet i verksamheterna utformas, men vi står fasta i att kulturen behöver en synlig plats som identitetsmarkör för en stad med ett rikt kulturliv.

Ska kulturlivet få den ökade status det förtjänar måste Örebro få en renodlad kulturnämnd direkt under kommunstyrelsen. Den ska ledas av en kulturchef och självständig kulturnämnd och kulturförvaltning. En sådan förändring skulle medverka till att skapa samordning och lyfta hela kulturområdet. Vi liberaler vill gå i spetsen för att förverkliga detta!