Siffror från nya enkäten – få utsatta för trakasserier på jobbet: “Vårt mål är att ingen ska drabbas”

Sexuella trakasserier har bara ett fåtal angett att de drabbats av på jobbet, i den arbetsmiljöenkät som skickades ut i våras. Bild: Alexander Larsson Vierth/TT

Få har utsatts för trakasserier eller mobbing på jobbet.
Det visar den nya arbetsmiljöenkäten.
– Det är ändå oacceptabelt och vårt mål är att ingen ska drabbas, kommenterar Carin Andersson, personalchef.

I våras gjordes en ny enkätundersökning bland alla anställda i Mittmedia. Enkäten tog upp frågor om den psykosociala arbetsmiljön och hade frågor om trakasseri, hot, våld, mobbning och kränkande särbehandling. Enkäten var ingen ny arbetsmiljöenkät, likt den som genomfördes förra året och visade på stora problem på flera håll, utan tänkt att komplettera den.
Den högsta siffran i enkäten gäller medarbetare som utsatts för trakasserier, hot eller våld från någon som inte är anställd, där svarade 11 procent att de drabbats. Det kan till exempel handlar om journalister ute på uppdrag eller säljare på kundmöten.
Vad gäller sexuella trakasserier från en kollega har färre än 1 procent drabbats av.
– Det är snarare mindre än en halv procent och det är det mest positiva med enkätresultatet: Att förhållandevis få har angett att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. Men det är ändå oacceptabelt och vårt mål är att ingen ska drabbas, Mittmedia ska vara en arbetsplats helt fri från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, säger Carin Andersson, personalchef.

Carin Andersson, personalchef.

Kränkande särbehandling och diskriminering från någon kollega har 9 procent av de som svarat på undersökning blivit utsatta för, mobbning svarar totalt 2 procent att de blivit utsatta för.
– Att titta på resultatet och dra några generella slutsatser är svårt eftersom det finns variationer mellan olika verksamheter. Men enligt Ennova, som gjort undersökningen, ligger resultatet generellt sett ungefär på genomsnittet när det gäller medarbetare som blivit utsatta för kränkande särbehandling och diskriminering. När det gäller mobbning och sexuella trakasserier ligger resultatet under genomsnittlig nivå, säger Carin Andersson.

Bara 65 procent av de som svarande icke-cheferna uppger att de känner till Mittmedias policy mot diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
– Vi behöver kommunicera våra policys och vi behöver bli tydligare med att vi inte accepterar någon form av kränkande särbehandling, mobbning eller sexuella trakasserier så att medarbetare som drabbas känner sig trygga med att ta kontakt med någon för att hantera problemet, säger Carin Andersson.
Enkäten besvarades av 952 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 70 procent. Chefer med fler svarande än tio får resultat för sin arbetsgrupp för att diskutera resultatet i sina grupper.

Publicerat av

Oskar Nord