Mitt budgetinlägg från dagens debatt

Idag var det budgetkommunfullmäktige dag 1. Det blev debatter kring kommunstyrelsens övergripande arbete, debatter kring skolan, debatter kring samhällsbyggnadsfrågor och så debatter kring frågor runt social välfärd där jag var aktiv. I morgon fortsätter debatten och jag har två inlägg planerade då, ett om övergripande ekonomi och jobb, och ett till inom det sociala välfärdsområdet om den långsiktiga finansieringen av välfärden och behovet av en röd linje i politiken (kioskvältare!)

Det här inlägget höll jag i debatten (åtminstone är detta mitt manus, men det talade ordet gäller.)

Kära örebroare,

Först och främst yrkar jag bifall till Kommunledningens förslag till budget, ”En växande kommun med nya möjligheter” samt kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet.

Det finns mycket bra i kommunledningens budget, men om jag ska ta en övergripande sak som gör mig extra nöjd så är det att vi förmår se hur allting hänger samman som en helhet i vår budget och i vår politik. 

Inom social välfärd arbetar vi därför med att höja resultaten i skolan, och vi arbetar med att göra hela kommunen mer attraktiv för kvinnor och män, flickor och pojkar. Vi arbetar för jobb åt alla.

Och vi arbetar intensivt med bostadsfrågan. Örebro växer, inte bara med alla de bostäder Björn Sundin pratade om.

Örebro kommun har också fortsatt en mycket hög takt med utbyggnad av boenden både för äldre och för människor med funktionsnedsättningar. 

Arbetet med bostadsfrågor är centralt för en trygg välfärd för alla individer. Boendefrågan arbetar vi med i kommunledningen, även för den som står långt från bostadsmarknaden. Att det finns ett stort bostadsbygge är här så klart A och O.
 

Vi säger i budgeten att antalet övergångsbostäder måste öka. För att lyckas med denna utmaning krävs det att kommunens samarbete med de privata fastighetsägarna och ÖBO förbättras ytterligare.

 
Under mandatperioden ska förbättringar inom boendekedjan för människor med beroendeproblematik göras. Vi ändrar inriktning på ett av husen på Mikaeligården som blir ett vård- och omsorgsboende för äldre missbrukare. Under 2017 fortsätter arbetet med att utveckla Bostad först, det framgångsrika arbetet mot hemlöshet i samarbete med Verdandi och Ria Dorkas, som nu har permanentats.

Under 2017 kommer arbetet med att göra arbetsvillkoren för socialsekreterarna bättre att fortsätta. Vi kommer fortsätta att arbeta med att stärka familjecentralerna, förbättra vårt förebyggande arbete och vi kommer att tack vare satsningen vi gör kunna stärka upp närvaron ute i våra stadsdelar med fler vuxna, bland annat fler fältassistenter.

En liten fråga i budgeten i kronor och ören, men en viktig fråga för många, är att vi än en gång visar Örebro kommuns stora tacksamhet för alla de människor som öppnat sina hem för att ta emot ett eller flera barn under en kort eller lång period, alla de som engagerar sig i föreningar för att jobba med olika former av verksamheter som gör Örebro bättre, alla kontaktpersoner, alla gode män och andra med frivilliguppdrag. Att synliggöra människors fantastiska insatser och visa uppskattning för dem är förhoppningsvis ett sätt att bidra till ökad samverkan mellan kommunen och dem, och får fler att engagera sig.

Avslutningsvis: jag vill med ordförandens morgontal [kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom höll ett tal inledningsvis om tonen, och att försöka se med varandras perspektiv i debatten] i åtanke säga att jag tror att vi inom det sociala välfärdsområdet kan göra mer för att diskutera och lösa stora utmaningar gemensamt. Tillsammans med medborgarna, tillsammans med civilsamhället, tillsammans över partigränserna. Jag ser fram emot det arbetet nästa år.

Och det tror jag örebroarna önskar av oss

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *