Vallöften för trygghet och studiero i skolan

Trygghet, studiero och fokus på kunskap ska råda i varje klassrum. Socialdemokraterna bygger nu vidare på det största trygghetsprogrammet i modern tid och presenterar flera förslag för ordning och reda i skolan.

Socialdemokraternas nya förslag

Mobilförbud i grundskolan

Vi vill vända på den ordning som gäller idag. Förbud mot mobiler i klassrummet blir huvudregel, och att tillåta dem blir undantag. Det skapar studiero i klassrummet. Samtidigt ska större hänsyn tas till elever med särskilda behov som behöver särskilda hjälpmedel. Används digitala verktyg i undervisning ska skolan tillhandahålla dem. Rektor och lärare ska ha möjligheten att göra undantag från förbudet. Används digitala verktyg i undervisningen ska skolan tillhandahålla dem.

Skärpta disciplinära åtgärder

Det ska inte råda någon osäkerhet om rektorers möjlighet att säkerställa en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Möjligheten till avstängning eller omplacering av en elev som hotat eller utsatt annan elev eller personal för våld eller hot ska ses över och tydliggöras.

Ordningskontrakt på varje skola

Skolan är en plats för kunskap och bildning. Skolans regler för trygghet och studiero ska vara ett gemensamt åtagande för eleverna, föräldrarna och skolan. Rektor ansvarar för reglerna, men de ska undertecknas av elever och vårdnadshavare för att stärka deras ställning så att de följs bättre. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för goda skolresultat.

Nationell plan för studiero

Trygghet och studiero i skolan är en nationell angelägenhet. Därför vill vi ta fram en nationell plan för studiero. De nationella skolmyndigheterna får i ansvar att ta fram stödjande material till skolans huvudmän om trygghet och studiero, att skärpa granskningen av skolans arbete med trygghet och studiero samt att sluta en överenskommelse med skolans huvudmän om att ta fram och sprida goda exempel på trygga skolmiljöer.

Fler lärarassistenter i skolan

Det ska råda trygghet och studiero i klassrum och på raster. Lärarna behöver avlastas för att kunna lägga sin arbetstid på planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett statsbidrag som kan användas för att anställa lärarassistenter och tillför 2018 kommunsektorn över 35 miljarder kronor till skolan och välfärdens andra verksamheter. Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för fler lärarassistenter i skolan.

Detta har Socialdemokraterna gjort i regeringsställning

  • Nationella skolutvecklingsprogram har inrättats på Skolverket för att genom kompetensutvecklingsinsatser stärka lärarna i klassrummet. Strukturerad undervisning där läraren har ett tydligt ledarskap i klassrummet är ofta det främsta botemedlet mot stök och oordning i skolan.
  • Gett Skolverket i uppdrag att kartlägga hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används inom skolan.
  • Gjort flera satsningar på fler vägar in i läraryrket och fler anställda i skolan. Genom satsningar på fler anställda i skolan har det under mandatperioden anställts 20 000 fler medarbetare, något som har stor betydelse för elevernas inlärning och trygghet i skolan.

Det är 166 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *