Stoppa vinstjakten i skolan!

För ett par veckor sedan fällde alliansen och Sverigedemokraterna det i grunden självklara förslaget att våra skattepengar ska gå till fler lärare med högre löner, och inte till stora vinster till riskkapitalbolag som i många fall inte ens skattar i Sverige. Förslagen att stoppa vinstjakten har stort stöd bland allmänheten, bland lärarna och bland eleverna, men den samlade högern i Sveriges nuvarande riksdagsmajoritet vill hellre gå skolkoncernernas intressen.

Det är fruktansvärt dumt, och det är inte minst dumt för alla de elever som drabbas. Nyligen kunde vi läsa om Thorén Innovation School Stockholm som ”tvingas” stänga, vilket drabbar massor av elever, helt enkelt för att de vinstintresserade cheferna inte sköter sina jobb.

Vi socialdemokrater lägger oss inte ner för att högern vill det. Vi kommer att fortsätta jobba för en skola där elevernas bästa, inte vinsterna, sätts i förgrunden. Idag lämnade därför Anna Ekström och Ardalan Shekarabi flera förslag på hur vinstjakten i skolan kan stoppas.

Våra förslag för att stoppa vinstjakten i skolan

Kraftig begränsning av vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter

Vi måste sätta stopp för en utveckling där skolor sätter glädjebetyg, där det sker en ökad sortering av elever utifrån föräldrarnas bakgrund och där skolor plötsligt kan läggas ner när riskkapitalister tappar intresset. Vi vill sätta stopp för vinstjakten i skolan. Vi vill kraftigt begränsa vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter i skolan.

Stopp för nya vinstdrivande skolor

Fram tills att vinstjakten är stoppad och vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter i skolan kraftigt begränsats vill vi dessutom sätta stopp för nya vinstdrivande skolor. Samtidigt vill vi underlätta etableringen av idéburna skolor. Marknadskrafterna ska inte längre ges fritt spelrum i skolan.

För att motverka marknadsstyrningen i skolan vill vi dessutom införa följande:

Gemensam antagning till alla skolor

Elever ska kunna välja skola – men skolor ska inte kunna välja elever. Skolvalet måste bygga på att alla som vill välja skola också har en reell möjlighet att göra det. Socialdemokraterna vill slopa kötid som urvalskriterium till fristående skolor och införa en gemensam antagning för både fristående och kommunala skolor. Det är orimligt att föräldrar ska behöva sätta sitt barn i kö redan på BB för att barnet ska ha en chans att komma in på populär fristående skola. Familjer ska heller inte behöva skicka in separata ansökningar till varje skola som man är intresserad av.

Ny skolpeng som fördelar resurser utifrån behov

En rak skolpeng som följer med varje elev oberoende av vilka förutsättningar de har är varken rättvist eller kostnadseffektivt. Vinstdrivande skolor överkompenseras ibland ekonomiskt i förhållande till sina mer studievana och självgående elever, vilket då skapar utrymme för stora vinster. Socialdemokraterna vill göra om systemet med skolpeng så att de resurser en skola får speglar de faktiska behov som deras elever har.

Förbud mot skolreklam

Marknadsföring av verksamhet som bedrivs enligt skollagen behöver regleras och information inför skolval ska vara saklig och kontrollerbar. Elever ska fatta beslut om vilken skola de vill gå på med hjälp av saklig information och kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Elever ska inte lockas till skolor med otillbörlig reklam, erbjudanden om gratis datorer eller lunchkuponger. Rektorer ska vara pedagogiska ledare – inte säljare.

Fortsatta krafttag mot glädjebetygen

Betygen ska spegla vilka kunskaper man har – inte vilken skola man går på. Studier har visat att vinstdrivande friskolor sätter högre betyg för samma kunskapsnivå jämfört med kommunala skolor. För att komma till rätta med glädjebetygen krävs därför ett stopp för vinstjakten. Socialdemokraterna har i regeringsställning knutit resultaten på de nationella proven hårdare till betygssättningen och beslutat att proven ska skrivas anonymt och rättas av någon annan än den undervisande läraren. Vi har också tillsatt en betygsutredning. Vi kommer fortsätta att ta krafttag mot glädjebetygen.

Det är 81 dagar till valet.

Förberedelser inför sista kommunfullmäktigesammanträdet

I morgon är det sista sammanträdet med Kommunfullmäktige före valet. Jag har suttit i Kommunfullmäktige sedan valet 2010, och hoppas på att få väljarnas stöd för fyra ytterligare år, fram till år 2022.

Det är alltid något lite speciellt med Kommunfullmäktige. Vi debatterar ofta hårt, och ibland blir det tradigt, men det är ändå Örebro kommuns högsta beslutande organ och besluten vi tar är både viktiga och värda att diskutera.

På morgondagens sammanträde kommer vi bland annat stärka hemvården med 100 miljoner kronor bara för i år och flera hundra miljoner kommande år (!). Med ett systematiskt arbetssätt ska underskottet bort, samtidigt som kvaliteten fortsätter vara hög.

Det blir ett spännande möte. Följ debatterna på orebro.se eller på Närradion.

Det är 82 dagar till valet.

Folkomröstning om välfärden

Den 9 september äger valet rum, och det kommer att vara en folkomröstning om välfärden. Partierna kommer i olika utsträckningar övertrumfa varandra om välfärdssatsningar, och vilja beskriva sig som välfärdspartier, men tänk då på följande:

  1. De partier som säger sig vilja göra stora välfärdsinvesteringar samtidigt som de ska genomföra stora skattesänkningar kommer inte att klara det om inte de ska skjuta ekonomin i sank. Det drabbar välfärden på sikt.
  2. De skattesänkningar Moderaterna vill genomföra är inga små skattesänkningar. Kostnaderna för dem motsvarar exempelvis cirka 75 procent av kostnaderna för allt stöd och service till människor med funktionsnedsättningar.

Maria Haglund fortsätter att prata om förskolan. Det gör hon för hon vet att örebroarna vill se satsningar där. Samtidigt så är Moderaternas politik att genomföra skattesänkningar som motsvarar cirka 300 barnskötare.

Det låter kanske motstridigt, och det är det också. Det går inte ihop.

Den 9 september är det val. Det blir en folkomröstning om välfärden.

Det är 83 dagar till valet.

Inga områden ska vara särskilt utsatta

Järvaveckan avslutades idag med tal av Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Budskapet var tydligt:

Segregationen ska brytas

Bostadsområden som präglas av trångboddhet, lägre bostadsstandard och en större otrygghet ska motverkas. Som en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid går Socialdemokraterna till val för att öka tryggheten och skapa ordning och reda på bostadsmarknaden.

– Inga områden i Sverige ska vara särskilt utsatta. Det kräver hårt jobb och prioriteringar men vi kommer inte ge oss förrän alla kan gå trygga på gatorna, ha ett jobb att gå till och bra skolor för barnen oavsett var man bor i Sverige, säger partiordförande Stefan Löfven.

Förslagen i korthet

Trygga områden för alla

Rusta upp miljonprogrammen. Socialdemokraterna föreslår en miljard årligen till upprustning och renovering. Det befintliga stödet som finns idag görs om så att fler kan använda det för att renovera i miljonprogramsområden och permanentas efter 2020.

Vidare ska miljardsatsningen på att öka tryggheten och förbättra den sociala situationen i våra utsatta områden ligga fast. Det innebär 2,2 miljarder årligen (425 mnkr 2018, 1,35 mdr 2019) från 2020. Det handlar om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

Blandade bostadsområden

Bygg fler studentbostäder i ytterstadsområden. Socialdemokraterna vill göra en nationell satsning byggd på den modell för samverkan som används i Stockholmregionen.

Blanda upplåtelseformer. Socialdemokraterna vill ge ett uppdrag till Boverket att se över hur vi kan stimulera blandade upplåtelseformer i samma områden. I uppdraget ska ingå att se över om PBL kan justeras för att stimulera blandad boendestandard i samma områden.

Främja regionala allmännyttiga bostadsbolag. För att öka byggandet och blandningen av boenden vill Socialdemokraterna arbeta för att få fram regionala allmännyttiga bolag. Exempelvis finns i Göteborgsområdet sedan 1966 Förbo AB som ägs gemensamt av fyra kommuner.

Ordning och reda på bostadsmarknaden

Stoppa svartkontrakt. Köp av svarta hyreskontrakt ska kriminaliseras och lagskärpningar mot oskäliga hyror vid andrahandsuthyrning ska införas. Vidare ska straffen för försäljning av hyreskontrakt skärpas och eventuellt skärpta regler för bostadsbyten ses över.

Skärpa regler för folkbokföring. En folkbokförd person ska bli underrättad när någon annan låter folkbokföra sig på dennes adress. Om det skulle avse en person som inte är bosatt där får den underrättade personen möjlighet att omgående meddela Skatteverket om felet.

Begränsa antalet boende per lägenhet. Fastighetsägare ska vid behov kunna införa tak för antal boende per lägenhet i syfte att minska risken för omfattande trångboddhet.

Det är 84 dagar till valet.

Vivalla igen i solsken

Vivallafestivalen idag var verkligen en folkfest. Jag var där ett par timmar på eftermiddagen, men vi socialdemokrater stod där hela dagen och kvällen. Det var riktigt varmt och fint i solen.

Jag hade många bra samtal, och mötte så mycket glädje. Extra roligt var att få stå nära socialtjänstens fantastiska medarbetare i kommunens förebyggande enheter och socialfilialen i Vivalla. Tack även för allt det fantastiska arbete ni utför där.

Det är 85 dagar till valet.

Jag tror Frankrike vinner VM

Nu är fotbolls-VM äntligen igång, och för första gången på 12 år är det med Sverige som ett av deltagarländerna. Sveriges första match går ju inte av stapeln förrän på måndag, men det blir några godbitar före det.

Som Portugal-Spanien idag. En toppmatch på många sätt. Ronaldos mål var magiska. Tidigare idag såg vi Uruguay mot Egyptens målvakt, och även det blev en bra match.

Jag har tippat att Frankrike vinner VM. Jag tror att Sverige kommer att komma till slutspel. Jag hoppas på många roliga tv-stunder under sommaren.

Det är 86 dagar till valet.

Sista socialnämndsammanträdet före sommaren

Idag ledde jag det sista sammanträdet med Socialnämnden före sommaren. Trots att det kom flera stora och komplicerade ärenden på kort varsel blev vi klara i tid.

Om tre månader avgör örebroarna om jag får möjlighet att fortsätta med politiken kommande mandatperiod. Jag hoppas att vi socialdemokrater får fortsätta i kommunledning.

Utifrån Socialnämndernas arbete är jag stolt över vad vi har åstadkommit. Vi har stärkt det förebyggande arbetet, familjecentralerna, fältassistenterna och startat en filial i Vivalla.

Vi har startat flera sociala investeringar, exempelvis för att familjehemsplacerade ungdomar ska klara sig litet bättre i skolan. Vi har infört nya insatser, som förstärkt öppenvård för familjer.

Vi har jobbat intensivt med socialsekreterarnas arbetsmiljö och arbetstyngd, anställt fler socialsekreterare, och infört administratörer och transportörer.

Det finns mer att göra. Vem som får ta vid avgör örebroarna. Men finns intresse finns jag och Socialdemokraterna tillgängliga att ta ett ledande uppdrag för sociala frågor i kommunen kommande mandatperiod.

Av socialchefen fick jag fina blommor, men framförallt en gåva som jag blev mycket glad för. För 43 år sedan fick hon en plastpåse, som hon behållit hela sitt liv. På kassen finns 70-talets Leksands IF:s autografer. Då var de som allra bäst. Nu ville hon ge den till mig.

Men vi ser inte bakåt. Vi ser framåt. Liksom Leksand har vi den ljusaste tiden framför oss.

Det är 87 dagar till valet.

Förskolesatsningar ELLER skattesänkningar – du kan inte få båda

Med road min läste jag hur moderaten Maria Haglund i tidningen ”blir förvånad” över vårt vallöfte igår om 100 nya förskoleavdelningar kommande mandatperiod. Det är en enorm satsning vi vill göra.

Enligt Haglund är alla överens om detta. Moderaterna vill inte bara bygga lika många förskoleavdelningar som vi, de vill även bygga för färre barn (!). Förutom att det då följaktligen innebär att färre barn får förskoleplats i Moderaternas Örebro, kommer det givetvis inte att gå ihop sig. Moderaterna lovar nämligen också att de ska sänka skatten för ett belopp som motsvarar – håll i hatten nu – cirka 25 procent av Förskolenämndens budget!

Man kan inte både sänka skatten, på det sätt som Moderaterna vill, samtidigt som man gör de stora satsningar på förskolan som vi lovar. Man måste välja.

Och Moderaterna har valt skattesänkningar.

Vad väljer du, den 9 september?

Det är 88 dagar kvar till valet.

100 nya förskoleavdelningar och Sveriges bästa skollokaler

Den 9 september röstar Örebro om vi ska fortsätta utveckla Örebro framåt tillsammans, eller om vi ska sänka skatterna. Väljer vi den första veckan har vi socialdemokrater flera förslag på hur Örebro skulle kunna bli ännu bättre.

Och vi börjar med barnen. Idag har vi socialdemokrater presenterat fler vallöften inför valet. Vi har gått ut med vallöftet att 100 nya förskoleavdelningar, netto, kommer tillskapas under kommande mandatperiod.

Omvalrörelsen 2011 handlade bland annat om detta. När Moderaterna och dåvarande Folkpartiet (Liberalerna) styrde, växte förskoleköerna rejält. Vi vill inte tillbaka dit. Därför är en stor utbyggnad av förskolorna viktig.

Vårt andra tydliga vallöfte som vi presenterade idag handlar om att Örebros elever och lärare ska få jobba i Sveriges bäst anpassade skollokaler. Även här är det en fråga som vi har ärvt från moderatledningen 2006-2010. Då rustades inte en enda skola, fast det fanns färdiga planer på att rusta Vintrosaskolan, Lundbyskolan och Lillåns skola 7-9. Men inget hände.

Men nu sker väldigt mycket, och vårt vallöfte är att den utvecklingen ska fortsätta. Örebros elever förtjänar det bästa. För oss är det viktigare än skattesänkningar.

Det är 89 dagar till valet.

Säg nej till otrygga marknadshyror

Hyresgästföreningen har i en ny rapport visat på effekterna på hyrorna i fyra svenska kommuner om marknadshyror skulle införas, såsom alla högerpartier i olika former vill göra. Resultatet är slående. Enligt den oberoende konsultfirman som gjort rapporten skulle hyrorna öka med omkring 50 procent!

Även om inte Örebro är med i rapporten finns det ingenting som säger att vår kommun skulle vara undantaget, om högern skulle få bestämma här. Sist när Moderaterna styrde ville de göra stora utförsäljningar av ÖBO-lägenheter. Det, ihop med marknadshyror, skulle kraftigt öka otryggheten för kommunens alla hyresgäster.

Det finns all anledning att säga nej till högerpolitik den 9 september.

Det är 90 dagar kvar till valet.