Tack REGERINGEN (inte Skolverket), för pengarna till läxhjälp

Skolorna i Örebro kommun tillförs 8,1 miljoner kronor i ett ”oväntat” tillskott för läxhjälp. Pengarna hade skolorna tydligen inte räknat med! Kul och bra att så sker, tycker jag. Läxhjälp är i sig en viktig verksamhet.

Utan att starta en lång diskussion om läxors vara eller inte vara, kan vi alla lätt konstatera att föräldrars och andra vuxnas möjligheter att stötta barnen i läxläsning är olika. Att skolorna då erbjuder läxhjälp är viktigt för att öka måluppfyllelsen och säkerställa att alla barn kan lyckas i skolan.

Vi socialdemokrater i Örebro lovade redan i valet 2006 att införa möjlighet till läxhjälp på alla skolor i Örebro.

NA skriver idag om hur statsbidraget fördelas till skolorna i kommunen. Det är sant att Skolverket fördelar pengarna, men det är inte Skolverket som har tagit fram pengarna.

Det har så klart den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort! Det här är nämligen en politisk satsning, i stället för de skattesänkningar som de borgerliga fortfarande tror ska lösa utmaningarna i skolan. En satsning som uppenbarligen rektorerna i Örebro gläds över.

Så tacka regeringen – inte Skolverket – för pengarna till läxhjälp!

Mitt budgetinlägg från dagens debatt

Idag var det budgetkommunfullmäktige dag 1. Det blev debatter kring kommunstyrelsens övergripande arbete, debatter kring skolan, debatter kring samhällsbyggnadsfrågor och så debatter kring frågor runt social välfärd där jag var aktiv. I morgon fortsätter debatten och jag har två inlägg planerade då, ett om övergripande ekonomi och jobb, och ett till inom det sociala välfärdsområdet om den långsiktiga finansieringen av välfärden och behovet av en röd linje i politiken (kioskvältare!)

Det här inlägget höll jag i debatten (åtminstone är detta mitt manus, men det talade ordet gäller.)

Kära örebroare,

Först och främst yrkar jag bifall till Kommunledningens förslag till budget, ”En växande kommun med nya möjligheter” samt kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet.

Det finns mycket bra i kommunledningens budget, men om jag ska ta en övergripande sak som gör mig extra nöjd så är det att vi förmår se hur allting hänger samman som en helhet i vår budget och i vår politik. 

Inom social välfärd arbetar vi därför med att höja resultaten i skolan, och vi arbetar med att göra hela kommunen mer attraktiv för kvinnor och män, flickor och pojkar. Vi arbetar för jobb åt alla.

Och vi arbetar intensivt med bostadsfrågan. Örebro växer, inte bara med alla de bostäder Björn Sundin pratade om.

Örebro kommun har också fortsatt en mycket hög takt med utbyggnad av boenden både för äldre och för människor med funktionsnedsättningar. 

Arbetet med bostadsfrågor är centralt för en trygg välfärd för alla individer. Boendefrågan arbetar vi med i kommunledningen, även för den som står långt från bostadsmarknaden. Att det finns ett stort bostadsbygge är här så klart A och O.
 

Vi säger i budgeten att antalet övergångsbostäder måste öka. För att lyckas med denna utmaning krävs det att kommunens samarbete med de privata fastighetsägarna och ÖBO förbättras ytterligare.

 
Under mandatperioden ska förbättringar inom boendekedjan för människor med beroendeproblematik göras. Vi ändrar inriktning på ett av husen på Mikaeligården som blir ett vård- och omsorgsboende för äldre missbrukare. Under 2017 fortsätter arbetet med att utveckla Bostad först, det framgångsrika arbetet mot hemlöshet i samarbete med Verdandi och Ria Dorkas, som nu har permanentats.

Under 2017 kommer arbetet med att göra arbetsvillkoren för socialsekreterarna bättre att fortsätta. Vi kommer fortsätta att arbeta med att stärka familjecentralerna, förbättra vårt förebyggande arbete och vi kommer att tack vare satsningen vi gör kunna stärka upp närvaron ute i våra stadsdelar med fler vuxna, bland annat fler fältassistenter.

En liten fråga i budgeten i kronor och ören, men en viktig fråga för många, är att vi än en gång visar Örebro kommuns stora tacksamhet för alla de människor som öppnat sina hem för att ta emot ett eller flera barn under en kort eller lång period, alla de som engagerar sig i föreningar för att jobba med olika former av verksamheter som gör Örebro bättre, alla kontaktpersoner, alla gode män och andra med frivilliguppdrag. Att synliggöra människors fantastiska insatser och visa uppskattning för dem är förhoppningsvis ett sätt att bidra till ökad samverkan mellan kommunen och dem, och får fler att engagera sig.

Avslutningsvis: jag vill med ordförandens morgontal [kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom höll ett tal inledningsvis om tonen, och att försöka se med varandras perspektiv i debatten] i åtanke säga att jag tror att vi inom det sociala välfärdsområdet kan göra mer för att diskutera och lösa stora utmaningar gemensamt. Tillsammans med medborgarna, tillsammans med civilsamhället, tillsammans över partigränserna. Jag ser fram emot det arbetet nästa år.

Och det tror jag örebroarna önskar av oss

Några korta intryck efter en kväll på Marieberg

Jag gick i egenskap av politiker tillsammans med Örebros och Kumlas fältassistenter, organiserade nattvandrare samt föräldrar ute på Marieberg under fredagskvällen. Ett trettiotal föräldrar och nattvandrare hade hörsammat uppmaningen från fältassistenterna och kommit ut till Marieberg för att tillsammans stärka upp vuxennärvaron, se till våra ungdomar och också samtala med dem. Imponerande!

Jag vill tacka alla er föräldrar för er insats. Men jag vill också tacka ungdomarna som kom fram till mig och ville prata, som ville berätta om deras bild och försöka få mig att förstå hur de ser på saken. Det betyder mycket.

Under kvällen träffade jag flera föräldrar vars barn var där ute under kvällen. Jag träffade en förälder till barn som aldrig varit där ute, men som åkte ut ”i och med att det hade kunnat vara mina barn”. Jag träffade också föräldrar som haft flera barn som i många år rört sig ute i området och som kunde ge en bild ur ett längre perspektiv. Jag mötte också en man som förlorat sin son på grund av rattfylla, och som nu nattvandrar och driver på arbetet för att ingen annan ska råka ut för det.

Det finns inte en sanning om vad som händer ute på Marieberg. Ikväll var det, åtminstone fram till att jag åkte därifrån, rätt så lugnt. Jag kan möjligen konstatera att kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter om maximalt en minuts tomgångskörning kanske inte var helt uppfyllda på speciellt många ställen. Men en sak kan jag slå fast som helt sann – ökad vuxennärvaro där ute gör mycket stor nytta!

Majoriteten i Örebro kommun gör i budget 2017 en stor satsning på social sammanhållning, sommaraktiviteter och ökad vuxennärvaro. Det är ett lysande exempel på ett sätt att skapa trygghet för ungdomar, men så klart även för äldre. Ökad vuxennärvaro behövs så klart inte bara ute på Marieberg.

Vi kan dock göra mer, inte minst genom att stötta upp de föreningar som finns som nattvandrar, församlingar som gör stora insatser och på olika sätt uppmuntra föräldrar och andra vuxna att göra en insats vid något tillfälle.

Du som avsätter en kväll i månaden, per kvartal eller per halvår/år för nattvandring måste få känna dig uppmuntrad. Om så bara med en smörgås och en kopp kaffe och möjligheten att gå in i värme och sätta sig några minuter.

Jag är också övertygad om att kommunernas fältassistenter i länet kan effektivisera sitt samarbete mellan varandra, det är inte enbart örebroungdomar som är ute på Marieberg, och jag har redan fört diskussioner med mina socialnämndsordförandekollegor i länet om detta.

Jag gör inte anspråk på att ha en fullständig bild av läget ute på Marieberg efter en kväll där, så klart. Men jag vill ändå påstå, att utifrån det jag fick se, behövs det många vuxna som är där ute, som åker förbi och tittar till ungdomarna och frågar hur de mår och om de behöver hjälp.

Det finns också givetvis andra frågor som inte kvällens insats rörde, exempelvis störningar för boende i närheten och så vidare. Självklart måste även de frågorna in i ett större arbete med hur vi går vidare.

Har du egna förslag på hur vi kan arbeta smartare för att skapa trygghet åt våra ungdomar får du mer än gärna kontakta mig.

86,3 miljoner kronor till fler lärare och mindre klasser – eller nya skattesänkningar?

Örebro kommun får över 40 miljoner kronor av regeringens satsning på fler anställda i de lägre årskurserna. Kommunerna i Örebro län får sammanlagt 86,3 miljoner.

Det är pengar som kommer att gå till fler lärare, mindre klasser, fler fritidspedagoger – en bättre skola för våra barn helt enkelt. Och det är pengar som vi socialdemokrater lovade i valrörelsen och som vi nu levererar.

Dessa 40 miljoner kronor är UTÖVER de över 100 miljoner Örebro kommun får från välfärdsmiljarderna, de 10 miljarder regeringen satsar på välfärden i kommunerna som ansvarar för skola, äldreomsorg och förskola och på landstingen som ansvarar över sjukvården.

Visst är det bra? Jag tycker det.

Och om två år kan du säga ja till den politiken i fyra år till. Alternativ finns. För när jag ögnar igenom de fyra borgerliga riksdagspartiernas budgetalternativ är det egentligen fyra nyanser av skattesänkningar som jag ser. Lägger man samman de splittrade budgetförslagen landar man i smått ofattbara 80 miljarder i skattesänkningar. Exempelvis Liberalernas skattesänkningar går till allra yttersta delen till de som tjänar mer än 38 000 kronor per månad.

Jag är glad och stolt över att vi prioriterar barnen före högavlönade.

Om att gå som på räls och komma som ett brev på posten

Idag presenterade regeringen sin stora infrastrukturproposition, den samlade politiken för vägar, järnvägar, sjöfart och flyg för kommande år.

Den stora och mest glädjande nyheten var att anslaget till drift och underhåll av järnvägen ökar med totalt hela 47 procent perioden 2018-2029 jämfört med perioden 2014-2025. Även resurserna till vägunderhåll ökar.

Det är bra att vi äntligen har en regering som satsar på järnvägsunderhållet. Snabba tåg är viktiga, men det är minst lika viktigt att angivna tågtider hålls och att resenärer eller företag som väntar på gods vet att det som är sagt om ankomsttider gäller.

Regeringen agerar också när det gäller haveriet med Posten. Om inte Post- och telestyrelsen vidtar åtgärder kommer regeringen initiera lagförslag som säkerställer postens samhällsserviceuppdrag tydligt.

Allt annat är egentligen galet. Det är inte klokt att Posten har fått försämras på det sätt som har skett. Idag är Sveriges postorgan Postnord bara den 15:e bästa av 27 i EU. För fyra år sedan låg Sveriges post på sjunde plats.

Tåg och posthantering ska vi kunna lita på. Det är så viktiga samhällsinstanser att de måste fungera. Personalen gör ett fantastiskt jobb under de förutsättningar som finns, men det krävs krafttag.

Att regeringen nu gör en storsatsning på järnvägsunderhållet är därför mer än önskvärt. Posten måste också tas tag i rejält.

Annars kommer inte tågen alls gå som på räls, och de fortsatta svarta rubrikerna om posten kommer definitivt komma som ett brev på posten.

I alla fall om posten hade fungerat som förr.

 

 

Nä, det blev inte så spännande den här gången heller

Jag måste erkänna att jag hade hoppats en del på den här dagen. Jag hade trott att när Moderaterna idag presenterade sin skuggbudget skulle den innehålla en politik som bröt mot den man saluförde 2006-2014 och som kanske skulle kännas litet ”up to date” utifrån de behov vi ser idag.

Men nej, så blev det inte. Det blev helt enkelt samma gamla högerpolitik som alltid. Skattesänkningar istället för viktiga satsningar.

Lite trist. Väldigt väntat. Och inte alls särskilt spännande.

 

Hej läsare, en stark budget och hej då Rasmus

Hej!

Jag uppskattar att Nerikes Allehanda väljer att låta politiker från hela länet börja blogga. För mig som haft flera bloggar under de senaste åren blir det en möjlighet att återuppta ett regelbundet skrivande och förhoppningsvis också en möjlighet till flera samtal med och inspel från er läsare.

Min målsättning är att skriva så ofta som möjligt och att svara på kommentarer och frågor.

Jag heter John Johansson och är snart 35 år. Jag är född och uppvuxen i Köping, men bor sedan 2002 i Örebro. Det var universitetet och studier i rättsvetenskap och statskunskap som tog mig hit, och jag är väldigt glad över det. I Örebro trivs jag! Jag älskar allt som hela kommunen har att erbjuda, jag tycker om de senaste årens ökning av restaurangutbud, gillar evenemangen som skapar liv och rörelse i stan, samtidigt som jag uppskattar närheten att kunna ta en långpromenad vid Oset eller i Karlslundsspåret.

I över tretton år har jag haft kommunpolitiska uppdrag. Sedan valet 2010 sitter jag i kommunfullmäktige och de senaste åren har jag haft ordförandeuppdrag både i skolnämnd och nu i socialnämnd. Idag är jag ordförande i Socialnämnd öster, vice ordförande i Örebro brottsförebyggande råd, ledamot i Programnämnd social välfärd och ledamot i kommunfullmäktige.

Jag kommer på min blogg skriva huvudsakligen om kommunpolitik, men jag kommer också skriva om mina stora intressen – amerikansk och europeisk politik, film, idrott, litteratur och musik.


Idag presenterade den politiska ledningen i Örebro vår budget. Det är en budget som på ett tydligt sätt sätter välfärden i fokus! Jag är särskilt glad över den stora satsningen som går till skolan för att höja måluppfyllelsen, och fortsatta satsningar på att rusta skolor.  Målet är tydligt – Örebro ska nå det övergripande målet att vara Topp 25 år 2025 i SKL:s sammanvägda ranking över skolresultat. 

Jag är också glad över att vi fortsätter bygga trygga boenden för äldre. Jag är helt övertygad om att detta är en av de stora framtidsutmaningarna vi står inför – och här ger kommunledningens politik arbetet en stor skjuts framåt.

I kommande blogginlägg kommer jag att ytterligare berätta om budgeten, ställa den i relation till oppositionspartiernas budgetförslag och också berätta om den stora budgetdebatt som kommer i slutet av oktober på kommunfullmäktige.

Jag avslutar mitt första blogginlägg här genom att tacka Rasmus Persson för gott samarbete! Idag gjorde Rasmus Persson, kommunalråd för (C) och ordförande i Programnämnd Social välfärd sin sista dag i kommunpolitiken – för den här gången. Han har gjort fantastiska insatser för vår kommun och bidragit till ett gott samarbete de senaste åren. Tack!