Socialtjänsten går framåt i Örebro kommun!

I morgon torsdag är det sammanträde med socialnämnderna, och då fattar vi bland annat beslut om årsberättelsen för 2016. Det är i det stora hela en redovisning av ett mycket framgångsrikt arbete.

På ett år har vi i socialnämnderna vänt ett rätt så stort underskott till ett hyfsat stort plus. Vi har minskat dyra externa placeringar till förmån för kvalitativa placeringar i egen regi. Vi har tack vare ett stärkt förebyggande arbete noterat en avmattning i ärendeökningen, trots att Örebro växer så kraftigt.

Under 2016 inträffade några viktiga och bra händelser. Ett socialkontor i Vivalla startades, som kommer att underlätta tillgängligheten till kontakt och stöd för de barn, ungdomar och familjer som blir aktuella där. Vi ökade antalet skyddsplatser för våldsutsatta kvinnor. Vi har startat upp en verksamhet genom en social investering som gör kartläggningar och individuella skolplaneringar som syftar till att öka förutsättningarna för goda skolresultat hos barn som växer upp i familjehem. Vi har via beslut i Kommunstyrelsen kunnat vara med i satsningar på förstärkt vuxennärvaro mot social oro under sommaren. Vi har startat upp en föräldrastödsverksamhet i grupp för att motverka våldsbejakande extremism.

Idag på kommunfullmäktigesammanträdet delades Örebro kommuns Jämställdhetspris ut till HVB-hemmet ”Snödroppen”, ett hem för ensamkommande flyktingbarn. Från den långa och fina motiveringen till priset minns jag särskilt formuleringen i stil med att trots att hemmet hade väldigt mycket att göra och en mycket tuff och ansträngd situation efter det stora mottagandet hösten 2015 kunde man prioritera ett viktigt utvecklingsarbete när det gäller jämställdhet, något verksamhetschefen lovade skulle fortsätta under 2017.

Sådant gör mig som ordförande i ansvarig nämnd mycket glad. Vi nöjer oss inte med segrar och priser, vi står inte still, utan vi går vidare och utvecklar verksamheten fortsatt.

Sammanfattningsvis var 2016 ett mycket framgångsrikt år. Men precis som jag skrev ovan så ska vi inte stå still. Vi saknar inte utmaningar. En stor utmaning är att fortsätta stärka och förbättra personalsituationen, egentligen på hela socialförvaltningen men inte minst på socialkontoret. Det är ett av våra fokusområden under året.

Jag vill tacka alla som arbetar inom Örebro kommuns socialtjänst. Jag vill tacka alla er som öppnat era hem, era hjärtan, som familjehem eller jourhem, som kontaktpersoner och på andra sätt bidrar och stöttar. Ni är ovärderliga.