Här är några nyckelmeningar i domen om romregistret

Här är några viktiga meningar ur domen om polisens romregister, där staten döms till skadestånd. Det är rätt rejäl sågning av statens ståndpunkt.

”Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv…”

”Genom vad vittnet XX berättat är det utrett att kringresande har varit en historiskt vanligt förekommande benämning av romer bland svenska myndigheter, inklusive polisen.”

”Det är samtidigt ostridigt att ingen av kärandena har förts in registret för att de varit misstänkta för brott. De har också förekommit i ett register hos Polismyndigheten i Skåne trots att de alla är bosatta i Stockholmsområdet.”

”De omständigheter som framgår ovan är sammantagna sådana att det finns stark anledning att anta att kärandenas personuppgifter har behandlats i Kringresanderegistret enbart på grund av etnicitet. I enlighet med de principer som Europadomstolen uttalat ska det därför presumeras att så har skett.”

”Staten har anfört att kärandena förts in i Kringresanderegistret i anledning av ett utredningsuppslag i augusti 2011. Staten har dock inte åberopat någon bevisning till styrkande av detta, med hänvisning till att underlag har gallrats och att de involverade tjänstemännen hos Polismyndigheten inte minns vad uppslaget gällde. Staten har därmed inte förmått motbevisa den uppkomna presumtionen om diskriminering.”

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *