Trygga omklädningsrum

Skolan måste varje dag jobba med värdegrundsfrågor. Hela tiden ska lärare, rektorer och övrig personal prata med eleverna om hur vi ska vara mot varandra, vad som är OK och vilka beteenden som inte accepteras i samhället eller i skolan.

 Att ständigt jobba med trygghet i skolan kräver tid, rätt inställning och förståelse för hur viktig tryggheten är för att elever ska lyckas i skolan.

Så fort något händer måste läraren, rastvakten, städerskan eller personalen som serverar mat ingripa om en elev blir kränkt. För det värsta som kan hända är att en elev upplever att vuxna på skolan väljer att inte se vad som pågår.

Idag tar NA:s Evelyn Schreiber, på ledarplats, upp situationen i skolans omklädningsrum. Det är bra att hon lyfter denna viktiga fråga. Omklädningsrummen är en plats ”som gjord” för kränkningar om vuxna inte är närvarande. Likaså är just ämnet Idrott och hälsa ett ämne som många elever har tveksamheter kring just beroende på hur utsatta de känner sig.

 Men det stämmer inte att politiken inte bryr sig om frågan – Jag har själv initierat att grundskolorna i Örebro tittar just på detta. Hur garanteras tryggheten i våra omklädningsrum?

Jag anser att det ska finnas vuxna i omklädningsrummen och att mobiltelefoner med kamera och inspelningsfunktion ska vara förbjudna.

På torsdag står frågan på dagordningen när Grundskolenämnden sammanträder – Då ska verksamheten presentera hur de garanterar att Örebroeleverna är trygga i skolans omklädningsrum. Är svaren ofullständiga kommer jag, och vi Moderater, fortsätta att agera.

Mer pengar till skolan

I början av veckan presenterade jag tillsammans med min kollega Anders Åhrlin Nya Moderaternas budgetförslag för Örebro kommun 2017. Det är en budget som fokuserar på att ta ekonomiskt ansvar för Örebro och att lösa den fråga som idag engagerar flest väljare – integrationen.

Fler människor i arbete och egen försörjning är bra för individen och för Örebro. Därför måste vi göra mer för att integrera alla de örebroare som har ett annat ursprung än det genuint svenska.

Integration handlar också om att vi måste klara skolan. Med bättre förutsättningar för varje skola att klara sitt uppdrag kommer fler unga gå ur skolan med fullgoda kunskaper. Det gäller för alla barn och unga oavsett ursprung.

Vi behöver ge varje lärare förutsättningar att se varje elev och kunna tillgodose varje elevs behov av stöd. För detta krävs en satsning på färre barn per grupp och klass och på kompetensutveckling för lärare i att undervisa elever som har ett annat modersmål än svenska. På detta satsar vi totalt 14 miljoner under nästa år.

Vi tror också på att fler lärare behövs i skolan och att annan personal behövs för att stötta upp så att lärare får vara lärare. Vi vill lyfta bort administrativa uppgifter från lärarna, utöka antalet studie- och yrkesvägledare och satsa på elevhälsan. Om lärare får koncentrera sig på att möta eleverna i undervisningssituationen så kommer kunskapsresultaten.

För skolan gäller det att ha rätt resurser för att ge elever förutsättningar att klara skolan. Det handlar om att ha möjlighet anpassa elevgrupperna efter det behov som finns, ha rätt sorts personal och pengar till att utveckla kompetensen på skolan.

Detta ser vi Moderater. Vi vill ge varje skola ett tydligt kunskapsuppdrag och förutsättningar för att klara det uppdraget.

 

Nolltolerans mot dåliga skolor

Idag presenterar Nya Moderaterna sin budget för Sverige. Den, liksom den budget vi Örebromoderater kommer presentera i nästa vecka, har fokus på att bryta utanförskap och bättre integrera de flyktingar som kommit till vårt land.

I den Moderata budgetmotionen för 2017 föreslås reformer på fem områden:
– Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
– Nolltolerans mot dåliga skolor
– Arbete och ansträngning måste alltid löna sig
– Tillväxt i hela landet
– Trygghet att lita på

I Örebro vet vi så väl de utmaningar som möter skolor i våra utanförskapsområden. På exempelvis Vivallaskolan sliter rektorer, lärare och övrig personal varje dag för att elever med annat modersmål än svenska ska klara kunskapsmålen.

Alla skolor ska vara bra men det är särskilt viktigt att skolan klarar sitt uppdrag för dem som växer upp i utanförskap. För barnen i våra utanförskapsområden är skolan vägen in i det svenska samhället.

I dag finns skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kunskapskraven. Det är oacceptabelt. Därför välkomnar jag förslaget att elever ska gå en timme längre i skolan per dag med start i lågstadiet och att det även föreslås mer matematikundervisning, högre lärarlöner samt obligatorisk lovskola och läxhjälp för dem som riskerar att halka efter. Sammantaget handlar det i budgeten som presenteras idag om satsningar som på 12 miljarder kronor per år.

Vi måste höja ambitionsnivån för skolorna i Örebro – Varje elev ska klara skolans kunskapskrav. Därför är det bra att Moderaterna centralt ger tydliga besked om att vi måste klara skolan för att klara integrationen och jobben.

DN debatt

NA

Katastrofresultat i skolrankning

Idag kom Lärarförbundets ranking av landets skolor och Örebro hamnar på en föga imponerande 160:onde plats. Det är ett tapp på 62 placeringar jämfört med förra året och ett katastof-betyg för de styrande partierna.

För en kommun i framkant är det ett misslyckande att skolresultaten och en rankning av denna kaliber visar så dålig nivå.

Men, det allvarligaste är att bakom statistiken står en mängd barn och ungdomar som inte får den skola de har rätt till. För socialdemokraterna är det en debatt att ta mot mig och mina kollegor i oppositionen men för eleverna är det verklighet och en framtid som för allt för många inte blir vad den borde.

Det som resultatet i rankningen visar är snart två mandatperioder med socialdemokratiskt styre i Örebro. Vi Moderater har länge påpekat de fallande skolresultaten och föreslagit tydliga satsningar på skolan för att garantera alla barn en likvärdig och högkvalitativ skolgång.

Vi vill bland annat öka antalet lärare och minska storleken på klasser och barngrupper.

Trygg skola

Barn måste vara trygga för att ta till sig den kunskap som skolan förmedlar. Därför är det viktigt att vi politiker har höga förväntningar på tryggheten i våra skolor.

När jag läser vad som skrivs om skolan i S/KD/C-budgeten för Örebro 2017 ägnas ett stycke och någon punkt åt trygghet i skolan. Det är bra men jag anser att man åter igen saknar tydlighet i sitt budskap och de fallerar helt när målet för andelen elever som ska vara trygga inte har en siffra.

För mig finns endast ett målvärde att ha. Varje elev, 100%, ska vara trygga i Örebros skolor!

Grunden till trygghet på våra skolor är att skolan har en genomarbetad värdegrund som är förankrad bland personal och elever. Varje skola ska ha ordningsregler för hur alla på skolan ska bete sig mot varandra och hur man tillsammans tar ansvar för varandra och de lokaler man är i.

Med detta i ryggen är det sedan viktigt att varje lärare, varje dag följer upp och jobbar med värdegrundsfrågorna. Problem som uppstår ska tas tag i direkt och det ska finnas ett engagemang från vara varje vuxen på skolan.

Trygga elever har lättare att i lugn och ro ta tag i skolarbetet och lära sig saker. För om man inte behöver oroa sig över vad som ska hända på nästa rast fastnar glosorna bättre och mattetalen är lättare att förstå.

Allt detta är rektors ansvar och det är vi politiker som ska ha en tydlig målsättning och tillsätta rätt resurser för att varje skola ska vara en trygg plats för varje elev.