Förebyggande åtgärder nyckeln till minskad hemlöshet i Örebro

Enligt Socialstyrelsen fanns det 217 hemlösa personer i Örebro kommun under 2017. I Örebro län uppgick motsvarande siffra till 595 personer. Vi närmar oss nu slutet av 2019 och mycket talar tyvärr för att denna siffra inte har minskat, utan snarare ökat. Vänsterpartiet kämpar ständigt för att hjälpa samhällets utsatta, våra hemlösa är en grupp som utan tvivel befinner sig i en ständig akut utsatthet.

Huvudfokus i hemlöshetsfrågan måste ligga på förebyggande arbete. När en människa väl har hamnat i hemlöshet så har samhället misslyckats. En viktig förutsättning för att lyckas i arbetet med att minska hemlösheten är att det finns tillgång till hyresrätter med rimliga hyror. Utan denna viktiga grundbult så kommer hemlösheten att fortsätta öka. Att det byggs bostäder i Örebro förnekar vi inte, problemet är bara det att det främst byggs bostäder för de rika. De flesta Örebroare har inte möjlighet att betala 10 000 kr eller mer i månadshyra. Vänsterpartiet värnar därför om allmännyttan och har länge argumenterat för att fler hyresrätter med rimlig hyra måste byggas.

Vi ser ett stort behov av förebyggande insatser och tror att många fall av hemlöshet helt skulle kunna undvikas om vi agerade i ett tidigt stadium. Genom att agera tidigt skulle drabbade människor kunna undvika både växande skulder och lidande – något som även kommunen och samhället i stort skulle vinna på i längden. Vi vill därför se ett fortsatt och utökat arbete med förebyggande projekt och viktiga åtgärder som Bostad Först och EKSAM. Orsakerna till hemlöshet kan vara många; psykisk ohälsa, missbruk och våld i hemmet kan vara bidragande faktorer till att människor blir hemlösa. Det finns även mindre uppenbara orsaker till hemlöshet, en av dessa kan vara högskolestudier. Vi har sett att studenter som blir antagna till Örebro universitet hinner påbörja sina studier innan de hinner ordna med ett boende. Rapporter vittnar om att studenter i vissa fall har varit utan bostad i sex månader efter att studierna har påbörjats, något som i sin tur kan leda till bland annat ökad stress, psykiska problem, kriminalitet och avbrutna studier.

Örebrobostäder bedriver idag ett viktigt arbete med socialt ansvar som innebär att de i viss mån kan vara flexibla vid exempelvis sen inbetalning av hyra. Det finns ett samarbete mellan ÖBO och bland annat Socialtjänsten för att fånga upp dessa personer, då det ofta finns en annan underliggande orsak till att hyran inte kan betalas i tid. Det öppnar för att individer ska våga ta emot hjälp eller åtminstone få en chans att motivera varför hyran ej är betald. Vi vill uppmana även privata hyresvärdar att ta till sig detta arbetssätt som skapar en viktig dialog och ett samarbete med hyresgästen.

Majoriteten av hemlösa är män, antalet kvinnor som är hemlösa ökar dock. Kvinnor som lever i en våldsam relation kan tvingas välja mellan hemlöshet eller att stanna kvar i den våldsamma relationen. I många fall finns det barn med i bilden och tyvärr så drabbas även de. Det innebär en dubbel utsatthet som vi inte kan tillåta i ett modernt välfärdssamhälle. I och med att barnkonventionen blir lag 1 januari så stärks även barnperspektivet. Vänsterpartiet anser att alla barn har rätt till trygghet och en plats som hen kan kalla sitt hem. Att ett barn ska behöva gå till skolan på morgonen och inte veta vart hen ska sova på kvällen är för oss helt oacceptabelt, det är inget som ett barn ska behöva förhålla sig till i Sverige 2019.

Så idag, den 17 oktober i ett regnigt och kallt Örebro, så skänker jag en tanke till alla de som saknar en trygg plats och en varm säng att lägga sig i. Från klockan 11 idag kommer jag att befinna mig på Våghustorget för att uppmärksamma hemlöshetens dag. Tillsammans med andra viktiga aktörer och politiker kommer vi att fortsätta diskutera frågan. Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för de utsatta. Vi kan inte lösa det själva, men jag är övertygad om att vi tillsammans kan göra Örebro till en stad för alla – även våra hemlösa.

Martha Wicklund,

Kommunalråd Vänsterpartiet Örebro