Tillväxtresan del 6 – Den operativa fasen (vem)

Tillväxtresan är en bloggserie som går igenom de moment och arbetssätt som behövs för att nå framgång. 

—–

Arbetet med att driva tillväxtresor genomgår vanligtvis genom tre faser. Idag får du lära om den tredje och sista fasen som är den Operativa. Med olika steg och aktiviteter som behövs internt och externt inom det rent operativa området (Vem) för att lyckas med arbetet.

—–

För att strategin ska bära operativt hela vägen ut mot marknaden kommer tydlighet kring Vem som ska uföra vad och hur att vara helt avgörande. Det handlar om att kravställa och samtidigt skapa motivation och fokusering.

Det finns områden som brukar skapa en god grund. Tydlighet i vem som ska göra vad. Med fastställda ramar och rollfördelningar. Med nyckeltal som förstärker och tydliggör. Och till det transparens och regelbunden feedback kring nuläge och prestation. Här handlar mycket om löpande dialog, och när det blir stökigt tydligt ledarskap.

—–

Fem steg som driver operativ fasen är:

– Styra och mäta
– Interna processer
– Säljledning
– Aktivitetsplaner
– Säljorganisation

—–

Viktiga nyckelfrågor för varje företag att ställa sig är t ex:

– Vad i nyckeltal och belöningssystem säkerställer att arbetet driver på de
övergripande målen?
– Vilka vardagliga rutiner finns för att säkerställa samspelet mellan
avdelningar och individer?
– Vad görs från närmsta chef för att säkerställa motivation hos säljande
personal?
– Vilka kanaler och aktiviteter används för att säkerställa rätt mix och
konsekvens i genomförandet?
– Hur är det säkerställt att teamet är rätt bemmannat och att alla bidrar på
ett effektivt sätt?

—–

Som vanligt har du möjlighet att ställa frågor direkt till mig. Du når mig alltid genom Tillväxtstudion på Facebook. En plattform i sociala medier för inspiration och kunskap.

—–

Nästa vecka går bloggen vidare med att borra ned i ett av de viktiga steg som ingår i fasen Strategi. Den del som sätter målen och pekar ut riktningen, ägaredirektiv. Utan mål – ingen karta och ingen väg att följa!

—–

Till dess vill jag önska dig en fortsatt framgångsrik vecka!

 

 

 

 

Tillväxtresan del 5 – Operativ strategi (Hur)

Tillväxtresan är en bloggserie som går igenom de moment och arbetssätt som behövs för framgång.

Just nu är vi inne en del som beskriver de olika faserna. Efter det kommer du att kunna läsa om alla de steg och arbetsmetoder som formar arbetet.

I fasen ”Operativ strategi”, Hur, styrs arbetssätt och processer, kärnan i det operativa. Vilken alltid behöver vara en aktiv och dynamisk process. Där chef och medarbetarna i det operativa möts löpande för att hantera den ständiga rörelsen av utmaningar och möjligheter som finns i marknaden. Och på så vis säkerställer att företaget inte står utan följsamhet mot dessa förändringar.

Allt för många tillväxtresor har för svag styrning och genomförs med obalanser i bemmaningens motivation och med otydlighet i vad som ska erbjudas och hur. Risken för inkonsekvens och motivationsbrist är stor. Framgången kommer att avgöras av med vilken precision och konsekvens fokus finns i dessa avgörande områden.

De fem steg som bygger operativa strategifasen (hur) är:

– Rätt bemanning
– Rätt kunderbjudande
– Rätt positionering
– Rätt affärsmodeller
– Rätt aktivitetsstyrning

Som grund behöver organisationen bemannas med rätt funktioner och individer för de strategier ska genomföras. Rätt lag ska vara på banan. Annars blir det inga mål. Vidare är det avgörande att forma ett starkt totalerbjudande för att möta marknaden.

Kopplat till det är det grundläggande att besluta om med vilka styrkor man som företag ska positionera sig för nya affärer. Och med vilken affärsmodell som ska skära genom konkurrens och informationsöverflöd. Till det behöver, som en brygga till det rent operativa, övergripande strategimål, tas fram för att styra det praktiska arbetet med aktiviteter som ska leda mot målen i ägaredirektiv.

Allt för många tillväxtresor har för svag styrning och genomförs med obalanser i bemmaningens motivation och med otydlighet i vad som ska erbjudas och hur. Och när det är så blir summan av arbetet ofta dåligt fokus, inkonsekvens och kortsiktighet. Vilket förstås är totalt förödande för slutresultatet.

Nästa vecka går Tillväxtresan vidare med att vi tittar på den Operativa fasen. Där arbetet ut mot marknad och kund verkställs i det dagliga.

TIll dess vill jag önska dig en fortsatt framgångsrik vecka!

Jonas

 

 

Tillväxtresan del 4 – Strategifasen (Vad)

Arbetet med att driva tillväxtresor genomgår vanligtvis genom tre faser. I denna veckas blogg presenteras den första – Strategifasen.

Strategifasen är den fas där ledningen med koppling mot styrelse och ägare fastställer Vad som ska göras och vilken väg som ska utgöra resan framåt mot  framgång. Och som i grunden är en fast ram som endast kan ändras på högsta ledningsnivå.

För att kunna fastställda vad tillväxtresan ska baseras på krävs ett tydligt Vad. Och för att styra mot ett aktivt och effektivt genomförande är det avgörande att analysera, kartlägga, välja strategi och resursstyra med precision.

Det handlar om att baserat på ett tydligt ägaredirektiv bygga strategier baserade på rätt fakta och förståelse. Och att på så sätt ha en trovärdig och väl motiverad väg framåt. Som är tydlig för såväl ledning som operativ personal.

Många små och medelstora företag ger sig ut på tillväxtresor baserat på idéer och motivation snarare än ett bra ägaredirektiv. Och det fungerar i stort sett aldrig.

Ledningen behöver ha en tydlig bild av bakgrund målbild. Och för att basera beslut på rätt faktorer är det avgörande att analysera och förståde interna och externa faktorer som kommer att påverka.

Sedan, innan det är dags att slå fast vägen fram genom strategival behöver alla företag kartlägga verkligheten. Sedan kan företaget börja rita kartan. Och fatta beslut om vilka strategier som ska bära framåt, och hur resurserna ska fördelas för att ska rätt förutsättningar från framgång.

Fem steg som grundar strategifasen är:

  • Ägaredirektivet
  • Affärsanalyser
  • Kartläggningar
  • Strategival
  • Resursstyrning

Tillväxtresan del 3 – Arbetssätt för tillväxt

Välkommen till bloggserien Tillväxtresan. Med nya inspel varje vecka. Med fokus på att hjälpa företag och individer att göra mera och bättre affärer.

Varje vecka repriseras även en läsarfavorit. Denna vecka är det bloggen om Arbetssätt för tillväxt – en viktig grund för framgång.

I dagens snabbrörliga och utvecklingsdrivna marknader behöver arbetssättet mötas i det som ofta ses som varandras motsatser. Strukturerat och metodiskt på ena sidan. Dynamiskt och flexibelt på den andra. Med olika delar i olika faser och moment.

Det ställer höga krav på ledning och medarbetare att fokusera och driva framåt. Vågorna av utmaningar sköljer, och kommer att fortsätta att skölja in över företag och medarbetare. I detta går det inte att stå still.

Man måste fokusera och gå framåt hela tiden. Hantera och fatta beslut. Annars sjunker man ned i dyningarna och tappar navigeringen.

Metodiskt arbetssätt säkrar genomförandekraft

På första nivån handlar det om att man som företag behöver arbeta metodiskt och och inkluderande med de olika faserna i affärsutvecklingen. Strukturerat, och inte hoppa över någon fas eller del och säkerställa att man har alla funktioner och individer som berörs av aktuella moment med på tåget.

På andra sidan finns otydlighet och målförvirring vilket är två tillstånd som äter strategier till frukost. Med rätt process och ledning kan detta undvikas och istället skapas starka krafter när alla går åt samma håll.

Dynamiskt arbetssätt balanserar förändringar

I nästa steg handlar det om att inte låsa fast sig vid de drivande delar som finns i faserna Operativ strategi och Operativ. Marknad och konkurrenter rör sig ständigt och förutsättningarna ändras från tid till annan. Här gäller det att skruva löpande i kunderbjudanden, affärsmodeller och styrning etc

Står företaget orörligt på grund av trögt beslutsfattande eller intern kultur som inte accepterar förändringar riskerar man att bli frånkörda. Ett processinriktat transparent arbetssätt med ständiga förbättrinar är nyckeln.

 

Tillväxtresan del 3 – Arbetssätt för tillväxt

Tillväxtresan behöver gå genom flera bärande faser och steg för att bli fokuserad och framgångsrik. Dessa presenteras i denna bloggserie (först ut, strategifasen, nästa vecka) – men innan dess ska vi resonera kring viktiga arbetssätt.

Hur vi kan, och måste, arbeta både metodiskt och flexibelt. För att få organisationen med oss, rätt fokus och samtidigt vara dynamiska för att ha en chans att balansera de ständiga förändringar och utmaningar som sköljer in.

I dagens snabbrörliga och utvecklingsdrivna marknader behöver arbetssättet mötas i det som ofta ses som varandras motsatser. Strukturerat och metodiskt på ena sidan. Dynamiskt och flexibelt på den andra. Med olika delar i olika faser och moment.

Det ställer höga krav på ledning och medarbetare att fokusera och driva framåt. Vågorna av utmaningar sköljer, och kommer att fortsätta att skölja in över företag och medarbetare. I detta går det inte att stå still. Man måste fokusera och gå framåt. Hantera och fatta beslut. Annars sjunker man ned i dyningarna och tappar navigeringen.

Metodiskt arbetssätt säkrar genomförandekraft

På första nivån handlar det om att man som företag behöver arbeta metodiskt och och inkluderande med de olika faserna i affärsutvecklingen. Strukturerat, och inte hoppa över någon fas eller del och säkerställa att man har alla funktioner och individer som berörs av aktuella moment med på tåget.

På andra sidan finns otydlighet och målförvirring vilket är två tillstånd som äter strategier till frukost. Med rätt process och ledning kan detta undvikas och istället skapas starka krafter när alla går åt samma håll.

Dynamiskt arbetssätt balanserar förändringar

I nästa steg handlar det om att inte låsa fast sig vid de drivande delar som finns i faserna Operativ strategi och Operativ. Marknad och konkurrenter rör sig ständigt och förutsättningarna ändras från tid till annan. Här gäller det att skruva löpande i kunderbjudanden, affärsmodeller och styrning etc

Står företaget orörligt på grund av trögt beslutsfattande eller intern kultur som inte accepterar förändringar riskerar man att bli frånkörda. Ett processinriktat transparent arbetssätt med ständiga förbättrinar är nyckeln.

Nästa vecka börjar vi fokusering på de olika faser som bär tillväxtresan.

# Tillväxtresan 4 – Strategifasen, fem steg framåt

Tillväxtresan del 2 – Att navigera i din bransch

Dags att kliva in i en ny vecka. Och för många är det huvudet rakt in i tumlaren (efter en skön semester) som gäller.

I Tillväxtresan del 2 är det bransch och angreppssätt som är i fokus. Nästa vecka börjar vi gå djupare i faser och metoder.

Jag vet inte vilken bransch just du befinner dig i men vi ser flera företag än någonsin som simmar i ”röda havet” med svag lönsamhet och tuff konkurrens. En syrefattig och blodig verklighet där skuggorna från hajjarna (konkurrenterna) är ständigt närvarande och bara väntar på felbeslut och skadade relationer.

Att välja fel strategi är som att ta fel avfart på en större trafikled i en av världens huvudstäder. Man hamnar fel och förlorar kontrollen.

I din bransch precis som i många andra finns det inte utrymme för felkörningar. Upp med blicken. Koll på vägen. Tydligare navigering.

Det händer så otroligt mycket från vecka till vecka och månad till månad att det går aldrig att släppa fokus. Och samtidigt går det inte heller att hålla på att ändra alla planer hela tiden. Det gäller att ha ett arbetssätt som hanterar dessa snabba rörelser.

Ett av mina egna tydligaste exempel är från när jag hade ett uppdrag i ganska stort svenskt bolag och vi i säljledningen skiljdes åt på fredagen med strategin klar för kommande period. Och veckan efter klev största  konkurrenten ut med ett klart vassare erbjudande än vårt! Vi hann inte ens sätta oss i båten innan nästa våg sköljde över oss. Och en vecka senare satt vi i samma rum igen. 

I dagens snabbrörliga och utvecklingsdrivna marknader behöver affärsutvecklingen därför mötas i det som ofta ses som varandras motsats. Strukturerad och Dynamisk affärsutveckling. Strukturerad och metodisk på ena sidan. Dynamisk och flexibel på den andra.

Det är en balansgång och det handlar om olika arbetssätt i olika faser. Det ställer höga krav på ledning och medarbetare att fokusera och driva framåt.

Många företag blir tyvärr för statiska och låsta i sitt arbete. Och man klarar inte av att möta vardagens snabba vågor av förändringar.

Bloggserien Tillväxtresan tar upp går in på djupet i båda perspektiven. Det strukturerade och det dynamiska. Och du får steg för steg kunskap om tre faser och femton steg som bär resan framåt.

Nästa vecka startar vi på allvar. Då fördjupar vi oss i den del som är Strukturerad och metodisk. Du får konkreta tips kring metoder mm.

# Tillväxtresan 3 – Om strukturerad metodisk affärsutveckling

 

Tillväxtresan del 1 – Det börjar här

Äntligen! Många har frågat och nu är det äntligen dags att köra igång med bloggen igen!

Att blogga och ha dialog med läsare och företagare ute i verkligheten genom denna kanal är ju bland det roligaste som finns. Det blir på riktigt, och det handlar om allas vardag och verklighet.

Under hela hösten och vintern kommer du varje vecka att få nya inspel på temat Tillväxtresan. Under 30 veckor kommer du att få ta del av faser och steg, insikter och metoder, för effektiv tillväxt.

Det börjar med en insikt. En inledning om att världen förändras i ett rasande tempo och att ditt företag behöver hitta rätt i vågorna av utmaningar och möjligheter.

Det är inte som förrut. Det som är nytt är det allt brutalare utvecklingstempo som råder i alla branscher sedan flera årtionden tillbaka. Globalisering, automatisering och digitalisering är bara tre av det supertrender som sköljt över näringslivet i hela världen. Och till det nya generationerna av personal som ska in på arbetsmarknaden. Som har en helt annan uppfattning om väldigt mycket som varit självklart tidigare.

Allt detta har medfört särskilt ett när det kommer till intäktssidan. En helt annan press på att  strategier blir rätt och att organisationen levererar. I allt detta behövs det verktyg för att göra tillväxtresor. Det är med med basen i det som detta häfte tagits fram.

Du får ta del av faser och steg som bär tillväxtresan framåt. Motiveringar och frågeställningar för arbetet. Blandat med enklare metodtips och nyckelbergrepp. Fokus för tillväxtresan ligger på vad som ska utföras, hur det behöver fungera och vem som ska utföra.

Förut fanns chansen att leva på sin affärsidé eller sina innovationer relativt länge. Eller för den delen sitt resultat betydligt längre. Och det var inte hela världen om ett företag körde i diket med en eller två strategiska satsningar. Nu går inte det. Man får inte många chanser.

Detta ställer nya krav. Bättre, tydligare och effektivare är ett måste. Oberoende om man gör tillväxtresor hela bolag eller för enskilda geografier eller områden för produkter och tjänster är det nya spelregler. Och sättet att bemöta detta är att jobba mera strukturerat och dynamiskt med sin affärsutveckling.

Detta är vad denna blogg kommer att bjuda på under hösten och vintern. Kunskap om vad, hur och vem när det gäller arbetssätt för effektiva tillväxtresor.

Följ bloggen. Nästa inlägg kommer måndag 14/8.

Jonas

Inspirerande tillväxtresa i magisk fjällmiljö!

Idag har jag haft förmånen att besöka Västerbottens inland för starten av arbetet med tillväxtprojektet Möjligheternas Region. Ett av många projekt där investeringar görs för att stödja ambitiösa företag med tillväxtpotential.

Där duktiga lokala nyckelpersoner tillsammans med företagen och med stöd av specialister skapar fokus och driv inom prioriterade områden.

Och oj vad det finns många duktiga entreprenörer, och många bra produkter och tjänster! Och i dessa viktiga projekt ges några av dessa möjlighet att ta nästa steg.

Det är roligt att arbeta med företagsutveckling. Och de dagar jag får göra det i magiskt vacker fjällmiljö blir det verklig symbios.

Jonas Ulander
Med fokus på Mera Affärer!
[email protected]

 

 

Gör effektiva tillväxtresor med rätt analyser som grund

Du har säkert stenkoll men för många är frågorna definitivt på sin plats. För mig är det avgörande när jag arbetar med regionens företag.

Att göra rätt analyser. För att välja rätt väg för framtiden.

Genom att omfördela resurser från det som är eller går dåligt kan ditt företag göra framgångsrika tillväxtsatsningar utan att behöva skjuta till mera resurser

För varje önskad tillväxtresa gäller det att ha uppdaterad kunskap om vart det går att växa. Och lika viktigt, vad ni eventuellt ska lämna för att slippa bära negativa resultat eller feldisponerade resurser.

Detta får du koll på genom att göra rätt affärsanalyser. När du ska skapa tillväxt behöver du veta:

– Vilka produkter och/eller tjänster går bra respektive mindre bra idag?
– Vilka geografiska marknader går bra respektive mindre bra idag?
– Vilka delar i organisationen levererar bra respektive mindre bra idag?

Svaren på dessa frågor visar vägen för nästa steg:

– Vilka strategiska val ska vi göra för framtiden?
– Inom vilka områden kan vi skapa tillväxt och lönsamhet?
– Vilka resurser behövs och hur kan vi omfördela och bli effektivare?

Vet vi inte detta går det inte att välja en välgrundad marknads- eller säljstrategi.

Som metod för affärsanalysen är den klassiska Portföljanalysen ett bra verktyg. Och den kan användas för betydligt flera områden än på produkter och tjänster som ju är det vanliga.

Med portföljanalysen kan man analysera såväl stjärnor som kassakor, frågetecken och hundar inom:

– Produkter och tjänster
– Geografiska marknader
– Kundsegment
– Interna avdelningar och funktioner

Allt för att analysera alternativ och möjligheter. För att sedan kunna göra rätt strategiska val för framgångsrika tillväxtsatsningar.

Dagens tips från mig är därför att starta aldrig en tillväxtresa utan att göra en riktig nulägesanalys. Självklart, ja kanske. Men det är otroligt många företag som springer förbi detta avgörande steg.

I nästa blogg ska vi kika på ett vasst verktyg för att göra strategival.

Tills dess, lycka till ute i verkligheten.

Jonas Ulander
Med fokus på Mera affärer!

 

Konsten att skapa tillväxt

Hur ska vi göra för att skapa tillväxt 2017?

En vanlig fråga inte bara i styrelserummen eller på marknadsavdelningen. Och även för mig som dagligen befinner mig i stormens öga som utvecklare på intäktssidan. Och vad är då svaret?

Självklart är det många delar som styr och påverkar.

Vare sig vi pratar tidiga delar i processen som tex affärsanalys, strategival, kartläggningar eller resursstyrning. Eller om vi pratar operativa strategier som affärsmodeller, strategiledning, erbjudandestrategi eller val av säljkanaler etc.

Men om jag får välja, och tipsa om, en avgörande del så blir det ändå ganska klart.

Många tillväxtidéer går för fort från konferensrum via kontor och korridorer till att direkt bli operativa alldeles för snabbt. Med det menar jag att många företag, framförallt små och medelstora, hoppar över avgörande moment i affärsutvecklingen. Och tror eller gissar att det kommer att fungera.

Man missar avgörande moment som kartläggning, resursstyrning, affärsmodell och erbjudandestrategi.  Det som ska visa om det är rätt vald strategi och skapa förutsättningar för rätt genomförandekraft.

Självklart, allt kan inte, och behöver inte, vara genomanalyserat in i minsta detalj. Men om ni som företag ska ge er in på en väg så måste ni veta att det är rätt väg. Och inte minst vart ni ska gasa och sänga för att nå fram till målet.

Ingen karta, ingen väg att följa. För många företag leder det till osäkerhet och inkonsekvens. Det man borde ha vetat innan upptäcker man allteftersom. Ofta med nya beslut, en annan färdväg, en osäker organisation och sämre resultat.

Genom att tänka efter före kan väldigt mycket av detta undvikas. Sedan kommer man förstås inte ifrån att det blir ändringar under resans gång i vilket fall.

Så till frågan hur det ser ut i just ditt bolag;
Har ni genomtänkta operativa strategier eller kör ni på volley?

Jonas Ulander
Med fokus på Mera affärer!