Så här illa får det inte vara, Västerås!

Torsdag 26 april klockan 14.45
VLT har i flera uppmärksammade artiklar granskat bristerna inom Västerås äldreomsorg.
Nu hävdar personalen som arbetar på en kommunal enhet att avdelningschefen vid ett flertal möten sagt att denne vet att det är någon av dem som har pratat med VLT och att ”de får göra det, men att det inte är bra och att det inte kommer att göra att någonting blir bättre”.
Detta är naturligtvis allvarligt och fullständigt oacceptabelt.
3 maj är det Pressfrihetens dag.
Sverige har en lång tradition av press- och yttrandefrihet.
Det är en tradition som vi ska vara stolta över – och en tradition som vi ständigt måste arbeta för att bevara.
Den är nämligen helt central i ett demokratiskt samhälle.

Sverige ligger ännu bra till när det gäller pressfrihet, detta enligt Reportrar utan gränsers årliga globala pressfrihetsindex.
Men det finns oroande tendenser.
Fyra av de fem länder som fallit mest i pressfrihet är EU-länder.
”Europa, som tidigare alltid varit en bastion för pressfrihet, är den världsdel där utvecklingen går snabbast nedåt, jämfört med andra regioner i världen”, skriver Reportrar utan gränser.

I Sverige finns offentlighetsprincipen. Jag citerar från regeringskansliets sajt:
”Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet”

Nu befarar anställda inom vården i Västerås att de ska drabbas av repressalier om de pratar med VLT,
– De förbjuder oss inte, men det känns verkligen som ett hot. Det finns ingen här som kommer att våga säga något om VLT kommer hit, säger de anställda.
Äldreomsorgens personal har meddelarfrihet.
För en arbetsgivare inom offentlig sektor är det straffbart att efterforska källor eller att efterforska vem som har pratat med medier.
Offentliga arbetsgivare får heller inte bestraffa den som använt sig av meddelarfriheten, den arbetsgivare som bryter mot förbudet kan få upp till ett års fängelse.
Ändå inträffar detta.
I Sverige. I Västerås. År 2018.
Det är häpnadsväckande, sorgligt och mycket allvarligt.

Avdelningschefen i detta fall är uppenbarligen mycket medveten om vad lagen säger. Det är förmodligen därför denne inte fullt ut förbjuder de anställda att prata med medier, men samtidigt påpekar att det inte är bra om det görs.
På så sätt anser nog avdelningschefen att denne har ryggen fri.
Det är ett mycket fult spel.
Genom sitt agerande försöker utan tvekan avdelningschefen att sätta munkavle på sina anställda. Det är svårt att tolka agerandet på ett annat sätt.

Yttrandefriheten är grundlagsskyddad.
Den kan däremot komma i konflikt med lojalitetsplikten.
Då gäller olika regler för privatanställda och offentligt anställda.
På vilket sätt utreds på ett pedagogiskt sätt i en artikel av Kirsi Piispanen, förbundsjurist på Lärarförbundet. 
”Yttrandefriheten i den offentliga anställningen skyddas genom att arbetsgivaren är skyldig att respektera den och får inte vidta åtgärder som har karaktär av bestraffning eller något slags sanktion mot den anställde för att han eller hon har utnyttjat sin rätt. Yttrandefriheten i den offentliga anställningen skyddas också genom att om den anställde vänder sig till media så får arbetsgivaren inte försöka ta reda på vem som gjort detta”, skriver Piispanen.

VLT har talat med Solveig Nilsson (S), äldreomsorgens ordförande.
Hon säger så här om VLT:s uppgifter att anställda uppmanas att inte prata med VLT.
– Det är katastrof, det är precis så här vi inte ska ha det och jag förstår inte varför chefer agerar så här. Det förbättrar ju inte verksamheten vare sig för anställda eller boende. Om vi ska kunna ha en god och bra vård i Västerås måste de anställda kunna föra fram sina synpunkter, det är viktigt att alla missförhållanden anmäls.
Hon säger förstås det självklara.
Illa hade det varit annars.
Solveig Nilsson säger även att hon ska prata med saken med cheferna.
Jag räknar med att det sker snarast.
För så här illa får det inte vara.
Västerås måste vara en stad som i alla lägen står upp för yttrandefriheten.
Det är det självklara och enda rimliga.

Publicerat av

12 reaktioner till “Så här illa får det inte vara, Västerås!”

 1. Jag har hundratals sidor dokumentation som bortom allt tvivel visar att Västerås stad är synnerligen väl medvetna om vad som händer. Det är ett häpnadsväckande lagtrots som har pågått i många år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har medvetet låtit ofoget pågå. Oklart varför. Patienterna är helt rättslösa eftersom polis, åklagare, JO och JK hänvisar till IVO som låter ofoget fortsätta. Det som sedan länge pågår i Västerås är en vårdskandal av episka mått.

  1. Tillägg. En artikel i Equal om min 84-åriga mamma som behöver basal hjälp men istället utsätts för stora plågor av Västerås stad:
   Vanvård och maktmissbruk – en bild av vård och omsorg i Sverige 2018
   https://www.equalsthlm.se/artiklar/vanvard-och-maktmissbruk/

   Artikeln slutar såhär:
   ”Myndigheter har makt. Det ska de ha. Men med makt följer ansvar. Om makten inte tar ansvar för sina beslut och heller inte avkrävs ansvar, är samhället inne på en farlig väg. Att kräva sin rätt är något djupt mänskligt. Att bli utsatt för makt och bli felbehandlad, att läsa lagar och upptäcka hur myndigheter struntar i att efterfölja dem, utan påföljd, skapar frustration hos vem som helst. Situationen i Västerås visar hur maktlös man är som patient och anhörig. De flesta av oss ger upp inför övermakten. De som inte gör det motarbetas hårt av myndigheterna med maktmissbruk.”

   Det är så tragiskt och så onödigt. Det finns TYDLIGA lagar och bestämmelser. VARFÖR kan inte verksamheterna följa dessa? Och VARFÖR kan inte IVO kolla så att allt går rätt till? HUR svårt kan det vara?

  2. Tillägg. Kommunen har ett utmärkt dokument som heter ”Riktlinjer för hälso- och sjukvård i Västerås stad”:
   https://www.vasteras.se/download/18.7957636115873a6aff12199/1497969745391/Riktlinjer+f%C3%B6r+h%C3%A4lso-+och+sjukv%C3%A5rd.pdf

   Problemet är bara att kommunen inte alls följer det. På sidan 7 finns mycket tydliga punktlistor för ”Verksamhetschefen/ledningsansvarig” och ”MAS/MAR” (medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering).

   Kommunens verksamhetschef Lotta Tronét på Vård och Omsorg har delegerat ledningsansvaret till enhetscheferna på respektive boende:
   https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/vasteras-stad-vard-och-omsorg.html

   Under Lotta Tronét finns också medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Håkan Falknäs.

   Lotta Tronét och Håkan Falknäs kanske skulle kunna svara här och förklara VARFÖR bestämmelserna INTE följs?

   Som framgår av artikeln i Equal (se min förra kommentar) så har Håkan Falknäs sedan november 2016 gett upp och hänskjutit sitt ansvar till IVO. Det är fullständigt orimligt. HUR förklarar kommunen det?

  3. Tillägg. Det finns två huvudskäl till att det är såhär i äldreomsorgen i Västerås: 1) Ett systematiskt fuskande med dokumentation och avvikelsehantering och 2) de ansvariga, inklusive IVO, håller varandra om ryggen.

   Det är extremt allvarligt eftersom människor lider och dör i onödan när de ansvariga systematiskt åsidosätter tydliga lagar och bestämmelser. Här finns ett människoförakt som liknar det som satirtecknaren Kalle Strokirk så skickligt fångar i en ny teckning idag: http://kallestrokirk.se/2018/04/27/den-slutgiltiga-losningen-3/

   När fel och brister INTE rapporteras på avsett vis fungerar INTE den enkla uppföljning som görs. Därmed ”finns inte” felen och bristerna och alla kan fortsätta att bedyra att de gör rätt. Och upprepa devisen ”Alltid bästa möjliga möte”.

   Patienter och närstående som protesterar motarbetas med härskartekniker och maktövergrepp. Detta ofog har pågått under lång tid i Västerås. Det är groteskt och svårt att ta till sig. HUR har det kunnat gå så snett i vårt samhälle? VARFÖR?

  4. Tillägg. Det systematiska fusket med dokumentation och avvikelser medför två synnerligen allvarliga konsekvenser: 1) Patientsäkerhet och rättssäkerhet sätts ur spel och 2) den politiska ledningen får fel signaler från verksamheterna.

   För politikerna verkar allt handla om pengar och budget. Felaktig återkoppling från verksamheterna innebär att politikerna har felaktiga beslutsunderlag. De ödesdigra konsekvenserna ser vi tydligt i VLT:s granskning.

   I detta läge förväntar sig varje förnuftigt tänkande människa en viss ödmjukhet och en vilja till bot och bättring hos politikerna. Men icke. Trots faktiska förhållande så bedyrar Elisabeth Wäneskog (KD), 1:e vice ordförande äldrenämnden i Västerås, att äldreomsorgen fungerar:
   2018-03-16: Wäneskog (KD): Västerås äldreomsorg fungerar
   https://www.vlt.se/opinion/insandare/waneskog-kd-vasteras-aldreomsorg-fungerar

   Jag har bemött Wäneskog (KD) i en insändare och också personligen informerat henne, och övriga politiker, om mängder av fel och brister:
   2018-03-19: Äldre bollas runt mellan olika instanser
   https://www.vlt.se/opinion/insandare/aldre-bollas-runt-mellan-olika-instanser

   Citat: ”Elisabeth Wäneskog ger inga belägg för sitt påstående att äldreomsorgen fungerar. Jag menar att hon har fel. Jag vågar påstå att Västerås äldreomsorg i stora delar är en katastrof. Det skulle behövas en katastrofkommission.”

   Inte ett ord till svar från någon. Däremot har äldrenämnden och förvaltningarna sedan länge aktivt motarbetat lagar och bestämmelser genom att använda stadsjuristen som ”gatekeeper” på ett sätt som rimligen bryter mot såväl grundlagen som förvaltningslagen.

   Elisabeth Wäneskog (KD) kanske kan svara här och förklara VARFÖR hon inte svarat och VARFÖR äldrenämnden använder stadsjuristen för att hindra lagstadgat vårdarbete?

 2. Gud bevare mig för att komma på någon kommunal ”vård”inrättning
  Har alltid önskat att få dö hemma som min morfar gjorde.
  Är 87 och skall försöka hålla ut några år till

 3. För den som upplever att äldrevården i Västerås inte fungerar kan problemen te sig oöverstigliga. Det beror sannolikt på att problemen ÄR oöverstigliga. Det i sin tur beror på att kommunen och regionen INTE ALLS följer de lagar och bestämmelser som finns.

  Egentligen är det ENKELT. Men ett litet antal chefer inom kommunen och regionen förstör väldigt mycket. Det är givetvis helt orimligt att några få personer tillåts att förstöra för så många så länge.

  VAD är det då som gäller? Jo, enligt lag (hälso- och sjukvårdslagen) ska chefen för boendet, alternativt hemsjukvården, SÄKERSTÄLLA att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet tillgodoses. Om det finns behov, eller patienten så önskar, ska en så kallad ”fast vårdkontakt” utses.

  Den fasta vårdkontaktens uppgift är att överblicka patientens hela vårdsituation och därigenom skapa trygghet, kontinuitet och samordning. När en patient har kontakt med flera enheter och vårdgivare kan den fasta vårdkontakten hjälpa patienten att samordna insatser, vara kontaktperson för andra delar av vården, socialtjänsten, andra myndigheter och så vidare. Här finns en information från Socialstyrelsen:
  https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18864/2012-10-21.pdf

  Det är alltså enhetscheferna på kommunen som ska SÄKERSTÄLLA att allting fungerar och att de fasta vårdkontakterna samarbetar. Samordningsansvaret ligger hos kommunen, INTE hos patienten eller dennes närstående.

  Finns det någon som upplever att samordning och fasta vårdkontakter fungerar i Västerås? Jag gör det inte. Personligen är jag säker på att äldrevården skulle kunna fungera mycket bra om bara cheferna gjorde sitt lagstadgade jobb, vilket de alltså INTE gör. Tvärtom så motarbetar de patient och närstående. Det är helt obegripligt.

 4. Jag vill på detta sätt lyfta fram en insändare av signaturen ”Anhörig” i VLT idag:
  ”Ansvariga chefer tiger”
  https://www.vlt.se/opinion/insandare/ansvariga-chefer-tiger

  Insändaren kompletterar på ett bra sätt det som Daniel Nordström skriver. Och den stämmer precis med mina erfarenheter. Jag har under åren också pratat med många drabbade människor som ger precis samma bild.

  De flesta jag pratat med känner INTE till att VLTs chefredaktör har en blogg, vilket kan förklara varför det är så få personer som skriver kommentarer. Jag vet att det finns ett stort intresse kring dessa frågor.

  Det är viktigt att förstå att alla problem kokar ner i att enhetscheferna gravt åsidosätter sina skyldigheter och de äldres rättigheter. Det är grova lagöverträdelser och utstuderat maktmissbruk som sker systematiskt.

  Insändaren tar upp att enhetscheferna struntar i att följa socialtjänstlagen gällande de rättigheter de äldre har. Det är nog så viktigt. Men enhetscheferna struntar också i sina långtgående skyldigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen.

  Det är en nästan ofattbar vårdskandal som pågått i Västerås i många år.

 5. Det är tyst härinne. Det kan bero på att det är svårt att komma på något mer att säga. Det är relativt lätt att se VAD som inte fungerar inom äldreomsorgen. Men VARFÖR är det så? Den analysen saknas i medierna.

  Paradoxalt nog så har direktören för Sociala nämndernas förvaltning, Eva Sahlén, själv gett förklaringen i en debattartikel i VLT i mars 2015:
  ”Landsting kastar sten i glashus”
  https://www.vlt.se/opinion/debatt/landsting-kastar-sten-i-glashus

  Citat: ”Kommunen och landstinget ansvarar var för sig och tillsammans för att äldre ska få sina behov av hälso- och sjukvård och omsorg tillgodosedda. […] Enskilda personer har ofta sammansatta behov från båda huvudmännen. Det förutsätter en samverkan mellan parterna …”

  Denna samverkan ska bland annat ske i form av samordnade planeringar med den äldres behov i fokus. Men tyvärr smiter regionen regelmässigt från sitt ansvar, vilket Eva Sahlén också påtalar:

  Citat: ”Tyvärr lyser ofta primärvården, landstingets ena huvudansvar, med sin frånvaro i dessa vårdplaneringar/stödinsatser … […] Vi har tyvärr noterat att en del äldre genomgått upp till åtta vårdplaneringar inför utskrivning från lika många sjukhusvistelser det senaste året.”

  Jag vågar påstå att väldigt många problem orsakas av bristen på samordning och planering. Den äldre skickas hem eller till ett boende utan någon planering. Personalen vet därför inte vad den äldre behöver eller vad som ska göras. Det kan snabbt bli kaotiskt och den äldre får inte de insatser som behövs. Det blir en ond cirkel. Eller snarare en nedåtgående spiral där såväl den äldre och dennes närstående som personalen på golvet drabbas och far illa.

  Det är alltså ledningsproblem. Med en fungerande planering, som dessutom är lagkrav, skulle allt fungera mycket bättre och effektivare.

 6. Ny information. Otroligt nog har kommunen, regionen och IVO länge känt till att äldreboenden och vården inte fungerar men valt att tysta ner och motarbeta kritik. Redan sommaren 2016 anmälde jag stora problem på Zethelius. Då hade problemen pågått länge. IVO startade ett eget ärende, 8.5-15057/2016, men fortsatte att ignorera problem i det enskilda fallet. IVO ser uppenbart mellan fingrarna i enskilda fall, vilket kommunen och regionen cyniskt och hänsynslöst utnyttjar.

  För några dagar sedan begärde jag ut IVO:s beslut i ärende 8.5-15057/2016 och det var en skrämmande läsning. IVO har känt till problemen hela tiden men underlåtit att agera – det är nästintill obegripligt.

  Det finns ett så kallat åtgärdsbeslut från augusti 2017 som innehåller mycket skarp kritik och påvisar stora brister. IVO uttrycker att boendet är en fara för patienterna och att det saknas förutsättningar för god vård. IVO bedömer att det länge saknats styrning och ledning av verksamheten. Och så vidare. Det är synnerligen skarp kritik av ett uppenbart dysfunktionellt och farligt boende.

  Men VAD hände sen då? Såvitt jag kan bedöma har problemen fortsatt som tidigare. När det gäller min mamma och andra fall som jag känner till har kommunen, regionen och IVO fortsatt att ignorera och förhala precis som tidigare. De motarbetar patienter och närstående med vad som närmast kan liknas vid mobbarmetoder: ignorans, utebliven information, lögner, förvanskningar, personangrepp och så vidare. Vanvård och maktmissbruk. Som möts av tystnad eller motstånd från myndigheterna. Ett häpnadsväckande lagtrots, år efter år. TROTS att problemen är väl kända av de ansvariga. Det är fullständigt obegripligt.

 7. Jag vill åter tacka för den utmärkta artikelserien om bristerna inom Västerås äldreomsorg. Den senaste artikeln om Hälleborgs äldreboende är mycket belysande och underlättar förståelsen av VARFÖR problemen uppstår:
  https://www.vlt.se/artikel/vastmanland/vasteras/personal-protester-mot-nya-neddragningar-enhetschefen-bekraftar-pengarna-racker-inte

  Enhetschef Maria Sandhagen är enligt lag skyldig att säkerställa att den boendes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet tillgodoses. Eftersom de boende ofta har sammansatta behov behövs planering, insatser och samordning ur ett helhetsperspektiv. Detta är också tydligt uttryckt i boendets uppdragsbeskrivning.

  Uppdragsbeskrivningen från Sociala nämndernas förvaltning uttrycker tydligt att grunden i omvårdnadsarbetet ska vara ett ”multiprofessionellt teambaserat arbete” där den boendes behov av vård och omsorg tillgodoses ur ett helhetsperspektiv. Yrkeskategorier i det multiprofessionella teamet kan exempelvis vara läkare, verksamhetschef, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, biståndshandläggare, kurator, logoped och undersköterska. Men Hälleborgs äldreboende är inte ens i närheten av att uppfylla kraven.

  När lagkraven och uppdragsbeskrivningen inte kan efterlevas är det Maria Sandhagens skyldighet att rapportera detta enligt tydliga riktlinjer. Även klagomål från boende eller närstående ska hanteras enligt tydliga rutiner. Min erfarenhet är att Maria Sandhagen systematiskt åsidosätter det som gäller för uppgiften som enhetschef och det får ödesdigra konsekvenser för den boende och närstående.

  Enhetschefen/Verksamhetschefen har långtgående skyldigheter och verksamheten bygger på att regelverket efterlevs. När en central aktör som enhetschefen åsidosätter sina skyldigheter rasar systemet som ett korthus eftersom fungerande kontrollmekanismer och tillsyn saknas i Västerås. Enhetschefens åsidosättande av det som gäller för uppgiften gör att patientsäkerheten och rättssäkerheten sätts ur spel på grund av efterföljande aktörers underlåtelse att agera.

  I Västerås är det uppenbart att överordnade chefer, politiker och även IVO hänvisar tillbaka till verksamheten och enhetschefen som inte fullgör sina skyldigheter. Därmed uppstår en förlamande rundgång och låsning som innebär att lagtrotset kan fortsätta år efter år. Samhället ger genom underlåtenhet att agera legitimitet åt systematiskt lagtrots hos kommunen, vilket givetvis är oacceptabelt. De ödesdigra konsekvenserna framkommer tydligt i VLT:s artikelserie.

  Med rätt använd klagomåls- och avvikelsehantering och fungerande tillsyn skulle problemen inte kunna finnas. Det är politikernas självklara skyldighet att se till att lagar och bestämmelser följs. Det duger inte att huka under tystnad eller spela ovetande.

 8. ÄNTLIGEN tycks slanten ha ramlat ner, åtminstone hos M+L. Och det är givetvis VLT:s artikelserie som lett fram till detta. I en ny debattartikel idag tar M+L upp ”fast vårdkontakt”. Jag vågar påstå att avsaknaden av fasta vårdkontakter, som är lagkrav sedan 2010, är roten till alla problem inom äldrevården i Västerås.

  Idag 2018-06-27: S-styret tar sommarledigt trots larmrapporter inom äldreomsorgen
  https://www.vlt.se/artikel/opinion/debatt/s-styret-tar-sommarledigt-trots-larmrapporter-inom-aldreomsorgen

  Citat: ”Genom att kalla till extra nämndsammanträde vill Moderaterna och Liberalerna säkerställa att det över sommaren finns medicinsk kompetens tillgänglig för de äldre, att delegering av läkemedelshantering i en vikariesituation sker på ett säkert sätt och att behovet av en fast vårdkontakt säkerställs.”

  Jag lovar att den som börjar gräva i HUR ”fast vårdkontakt”, samordning och risk- och avvikelsehantering fungerar i Västerås kommer att finna en vårdskandal av episka mått.

  Det pratas väldigt tyst, i princip inte alls, om fasta vårdkontakter i Västerås TROTS att de är fundamentala för att vård och omsorg ska fungera på avsett vis. Som sagt – en vårdskandal av episka mått. Jag hoppas att VLT gräver vidare i detta. Människor lider och dör i onödan eftersom fasta vårdkontakter enligt lagkraven saknas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *