SJ:s planer gillades inte av lokförarna

⌉ SÖDERTÄLJE ¦  FÖR 27 ÅR SEDAN ⌊

0415_LTFEA_KnutSvenssonSJ1988Då­lig idé. Kurt Svensson var en av lok­fö­rar­na som var missnöjda med SJ:s pla­ner 1988.
Ar­kiv­fo­to: An­ni­ka Jons­son

Lok­fö­rar­na var oro­li­ga för SJ:s nya idé­er om att de inte skul­le få köra fjärr­tå­gen utan bara pen­deln.
– Det här är inte alls bra, sa Kurt Svens­son.

Åter­blic­kar. I LT:s ut­gå­va den 11 maj 1988 kan man läsa om en kon­flikt mel­lan SJ och lok­fö­rar­na. Se­dan års­skif­tet var pen­del­tågs­tra­fi­ken en egen en­het inom SJ och un­der vå­ren hade man pla­ne­rat för­änd­ring­ar. En av förändringarna var att lok­fö­rar­na som kör­de pen­del­tå­gen bara skul­le få göra det och inte få rat­ta fjärr­tå­g.
– Ofrånkomligt skul­le det på­ver­ka kom­pe­ten­sen i po­si­tiv rikt­ning. Man kan for­do­net och tra­fi­ken bätt­re om man bara kör pen­del­tra­fi­ken, sa Karl-Axel Hå­kans­son, chef för pen­del­tra­fi­ken.
Men fö­rar­na höll inte med:
– Det är inte alls bra för vår kår om en del bara ska köra pen­del­tåg. Pen­del­fö­ra­re får inte sam­ma sta­tus som de som kör fjärr­tå­gen, sa Kurt Svens­son, som kört tåg i 31 år och rat­ta­de båda ty­per­na lika ofta.
En an­nan fö­ra­re, Chris­ter Lund­ström, höll med kolleg­an och tyck­te inte alls man blev bätt­re fö­ra­re av att köra pen­del­tåg. Det var sna­ra­re tvärtom och mer stress med pen­deln, an­såg han.

I sam­ma ut­gå­va går det att läsa att Ast­ra ta­git be­slut­ om att läg­ga ner sin forsk­ning för att fram läke­me­del mot hiv. An­led­ning­en var att man inte nått de mål som man satt upp.
Sö­der­täl­je SK och IK Täl­je hade skri­vit av­tal om att IK Täl­je skul­le bli far­mar­lag åt SSK. Det in­ne­bar att spe­la­re kun­de växa i IK Täl­je in­nan de tog kli­vet upp i SSK.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *