När kriget kom till Södertälje

⌉ SÖDERTÄLJE ¦  FÖR 27 ÅR SEDAN ⌊

0415_LTFEA_Forsvarsovning1988Öv­ning. En värn­plik­tig öva­de för­svar i Sö­der­täl­je 1988. Stort fo­kus låg på Sö­der­täl­jes bro­ar.
Ar­kiv­fo­to: An­ni­ka Jons­son

Åter­blick. Den 11 maj 1988 kom kri­get till Sö­der­täl­je. En ba­tal­jon ur Svea ­liv­gar­de från Kungs­äng­en kom till und­sätt­ning för Sö­der­täl­je och med stor fo­kus på för­svar av bro­ar­na. Men allt var bara en öv­ning som LT skrev om den 13 maj 1988.
– Sö­der­täl­je har bli­vit oer­hört vik­tig för oss. ­Där­för övar vi så ofta här, sa överste­löjt­nant Cla­es Holm­gren, stabs­chef i Stock­holms för­svars­om­rå­de.
Cir­ka 1 000 värn­plik­ti­ga in­gick i öv­ning­en och var ut­sprid­da från Bot­kyr­ka till Sö­der­täl­je. Bro­ar­na i Sö­der­täl­je var vid hän­del­se av krig ex­tra vik­ti­ga att försvara för att inte skä­ra av riks­dag, re­ger­ing och myn­dig­he­ter från öv­ri­ga lan­det.
För­sva­ret i Sverige hade där­emot svagt för­tro­en­de av svens­ka fol­ket vid tid­punkt­en. I en un­der­sök­ning av Opi­ni­ons­in­sti­tu­tet svar­a­de 82 pro­cent nej på ­frå­gan om Sve­ri­ges för­svar var starkt nog att ­av­skräc­ka mot ett an­fall på Sverige.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *