Innertaket på skolas aula rasade samman

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 28 ÅR SEDAN ⌊

För­ö­del­se. In­ner­ta­ket på Täljegymnasiets aula ra­sa­de i slu­tet av au­gus­ti 1987. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt
För­ö­del­se. In­ner­ta­ket på Täljegymnasiets aula ra­sa­de i slu­tet av au­gus­ti 1987. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt
En vec­ka ef­ter skol­star­ten hän­de det. In­ner­ta­ket på Täljegymnasiets aula ra­sa­de och låg som ett täc­ke över in­ven­ta­ri­er­na.
– Jag tac­kar Gud att det hän­de un­der en helg, sa Stig Er­ne­stam, sko­lans rek­tor.
Åter­blick. Skol­star­ten 1987 i Sö­der­täl­je fick sig ing­en trev­lig start. Un­der hel­gen ef­ter att de förs­ta da­gar­na var av­kla­ra­de ra­sa­de näm­li­gen hela Täljegymnasiets au­las in­ner­tak.
Det var vakt­mäs­ta­ren Anton Alouch som gjor­de upp­täck­ten mån­da­gen den 24 au­gus­ti 1987.
Han ru­sa­de ner till rek­torn och stu­die­rek­torn. Men de för­stod inte om­fatt­ning­en av för­ö­del­sen förr­än de fick se med egna ögon.
I LT:s ut­gå­vor de föl­jan­de da­gar­na kan man läsa om hän­del­sen.
In­ner­ta­ket som var ett par hund­ra kva­drat­me­ter stort. Det var fäst vid en ar­mer­ings­mat­ta och i mat­tan fanns ce­ment­puts. Allt­sam­mans hade en vikt på om­kring 45 ton och hade släppt från sina järnkrokfästen. Sko­lans rek­tor var ska­kad och kun­de inte slå bort tan­ken på vad som skul­le kun­na ha hänt.
– Det är näs­tan all­tid folk här se­dan mu­sik­lin­jen kom. På upp­ro­pet var det 350 ung­do­mar i au­lan, sa Stig Er­ne­stam och tit­ta­de på bän­kar­na som låg kros­sa­de un­der det tunga ta­ket.
In­ge­mar Eriks­son vid fas­tig­hets­kon­to­ret trod­de att vib­ra­tio­ner från de­cen­ni­er av hur­ra­rop och den öka­de om­gi­van­de tra­fi­ken bi­dra­git till ra­set.
Myc­ket ar­be­te. Stig Er­ne­stam, Hans Ale­ni­us och In­ge­mar Eriks­son sam­ar­be­ta­de och pla­ne­ra­de. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt
Myc­ket ar­be­te. Stig Er­ne­stam, Hans Ale­ni­us och In­ge­mar Eriks­son sam­ar­be­ta­de och pla­ne­ra­de. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt


Åter­blick.
Det mes­ta av in­red­ning­en i Täljegymnasiets aula för­stör­des när bygg­na­dens in­ner­tak ra­sa­de sam­man 1987. Hän­del­sen fick även ef­ter­spel i hela lan­det. Bygg­na­der som byggts ef­ter lik­na­de kon­struk­tion in­spek­te­ra­des. Två bygg­na­der bom­ma­des igen för när­ma­re ut­red­ning.
Ef­ter två år av ut­red­ning och pla­ner­ing stod Täljegymnasiets aula redo för an­vänd­ning. I LT-ut­gå­va 21 mars 1989 kan man läsa att Stig Er­ne­stam, sko­lans rek­tor, Hans Ale­ni­us, ar­ki­tekt, och In­ge­mar Eriks­son vid fas­tig­hets­kon­to­ret ar­be­tat myc­ket till­sam­mans och haft stor fo­kus på att åter­stäl­la in­te­ri­ö­ren till 1913. Det var då bygg­na­den res­tes men au­lan ge­nom­gick en mind­re lyc­kad re­no­ver­ing på 1950-ta­let. Då de­ko­re­rat en hel del in­red­ning med ma­so­nit. Nå­got som var mind­re om­tyckt 30 år se­na­re och er­sat­tes.
In­ner­ta­ket såg li­ka­dant ut som det gam­la men hade om­kon­struerats och skul­le ab­so­lut sit­ta på sin plats.

Orkanen Katrina dränkte södra USA

⌉ UTRIKES ¦ FÖR 10 ÅR SEDAN ⌊

New Orleans dagen efter orkanen Katrina drog förbi. Foto: TT / David J. Phillip

Återblick. Den 29 augusti 2005 nådde det fruktade ovädret och kraftiga orkanen Katrina USA:s sydkust. Med vindstyrkor upp till 70 meter per sekund svepte orkanen bort allt i sin väg och lämnade efter sig en stor förödelse. Orkanen passerade på New Orleans östra sida och ett dygn efter orkanens framfart var 80 procent av staden översvämmad och hade totalförstört stora delar. Även mindre orter i närheten av New Orleans drabbas hårt. I media jämförde man med tsunamikatastrofen som inträffade i Thailand i slutet av 2004.

När staden och dess omnejd återhämtat sig kunde man konstatera att det är en av de allra värsta naturkatastrofen i modern tid på västra halvklotet. Ett år efter katastrofen bekräftades antal döda vara omkring 1 800 och 700 saknades. Katrinas framfart uppgavs även ha orsakat materiella skador på 1 500 miljarder kronor.

Spektakulär rånkupp mot värdetransport

⌉ INRIKES ¦ FÖR 10 ÅR SEDAN ⌊

STOCKHOLM 20050829 - Den söndersprängda värdetransportbilen.  Ett ovanligt våldsamt rån genomfördes söder om Stockholm på måndagen. Flera beväpnade män sprängde och rånade en värdetransport från vaktbolaget Securitas. Under flykten tände rånarna eld på upp till tio bilar. Polisen satte in stora resurser i spaningarna efter rånarna och efter omkring en kvart kunde en av dem gripas i ett skogsparti vid Skyttbrinks industriområde i Botkyrka.  Foto: Pontus Lundahl kod 1053  COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN
Beväpnade män sprängde och rånade en värdetransport från vaktbolaget Securitas. Foto: Pontus Lundahl / TT

Återblick. Den 28 augusti 2010 strax efter tolv stoppades en värdetransport från Securitas vid en påfart till E4 i Hallunda. Fyra maskerade och beväpnade män sprängde sedan bakdelen av värdetransporten, roffade åt sig förvaringsboxar och försvann från platsen. Tio fordon sattes sedan i brand och fotanglar kastades på marken för att hindra polisen. Samtidigt placerades misstänkta bombväskor på Vårby- och Fittjabron.

Bytet uppgavs blivit 14,8 miljoner kronor. Rånet var det andra på en vecka mot Securitas och orsakade stor oro och frågeställning om man kunde fortsätta verksamheten när de anställdas säkerhet inte kunde garanteras. I början av 2006 inleddes rättegången mot fem personer i åldrarna 20 till 27 år.

Invigning av snurrig skyskrapa

⌉ INRIKES ¦ FÖR 10 ÅR SEDAN ⌊

MALMÖ 20050827 Turning Torso invigs idag den 27 augusti 2005. Photo: Drago Prvulovic / SCANPIX Code 70040
MALMÖ 20050827
Invigningen av Turning Torso avslutades med ett mäktigt fryverkeri. Foto: Drago Prvulovic / TT

Återblick. Den 27 februari 2005 invigdes skyskrapan Turning Torso i Västra hamnen i Malmö. Byggnaden är ritad av spanjoren Santiago Calatrava och det 190 meter höga huset ägs av HBS Malmö. Bostadshuset är Europas tredje högsta och har 147 lägenheter fördelade på 54 våningar. Byggnaden kostade 1,6 miljarder att bygga.

"Snickerboa" brann ner

⌉ INRIKES ¦ FÖR 10 ÅR SEDAN ⌊

VIMMERBY 2007-05-29 Pressvisning på tisdagen i Astrid Lindgrens barndomshem på gården Näs i Vimmerby. Foto Hans Runesson / SCANPIX / Kod 200
Astrid Lindgrens barndomshem på gården Näs i Vimmerby. Foto: Hans Runesson / TT

Återblick. Natten till den 27 augusti 2005 brann två mycket populära turistmål ner i Vimmerby. Det rörde sig om Emil i Lönnbergas ”snickerboa” och Ösjöfors gamla handpappersbruk. Dessutom vandaliserades Astrid Lindgrens barndomshem och vid kyrkan i Pelarne hade någon försökt att orsaka brand med hjälp av att stearinljus.

Varken ”snickerboa” eller Ösjöfors gamla handpappersbruk gick att rädda. ”Snickerboa” användes vid filmningen av Lindgrens böcker om Emil medans Ösjöfors gamla handpappersbruk då var ett av världens äldsta i sitt slag. En man, kallad ”Gryningspyromannen” i media, greps för dåden men friades i brist på bevis.

Vals, foxtrot och schottis dansades i skogen

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 30 ÅR SEDAN ⌊

Full fart. Här stod dansbanan på Kusens backe för 60 år sedan, berättade Astrid Johansson. Arkivfoto: Roland Thunholm
Full fart. Här stod dansbanan på Kusens backe för 60 år sedan, berättade Astrid Johansson. Arkivfoto: Roland Thunholm
Återblick. I skogsområdet mitt i Södertälje, Kusens backe, gick Astrid Johansson, 79 år, runt och letade. Plötsligt kände hon igen sig.
– Där! Just där stod dansbanan. Undras om inte stenar står kvar, sa Astrid.
Hon letade bland buskarna och fann dem. På stenarna stod dansbanan 60 år tidigare och där träffade hon sin blivande man Gustav ”Gurra-Jocke” Johansson – en känd profil i Södertälje och inom Folkets park.
I LT-utgåva 22 augusti 1985 går det att läsa ett porträtt på Astrid Johansson där hon berättar om att Kusens backe var stadens festplats under början av 1900-talet.
Platsen fick däremot aldrig rang som en folkpark och revs i samband med att Folkets park invigdes en bit därifrån 1927.
– Och vi var på folkparken och dansade första kvällen, det minns jag, sa Astrid.
Med tiden hade det växt fram motionsspår och stigar på Kusens backe. Bara en glänta vittnade om vad det en gång var på platsen.

Politik, sabotage och tunga lyft i ishallen

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 30 ÅR SEDAN ⌊

Rekord. Naim Sjalamanov, 17 år, från Bul­ga­ri­en slog världs­re­kord un­der tyngd­lyft­nings-VM 1985. Arkivfoto: Kjell Gustavsson
Rekord. Naim Sjalamanov, 17 år, från Bul­ga­ri­en slog världs­re­kord un­der tyngd­lyft­nings-VM 1985. Arkivfoto: Kjell Gustavsson
Det spi­ka­des val­af­fi­scher i Sö­der­täl­je. Men den som inte gil­la­de po­li­tik kun­de i stäl­let se män lyf­ta skrot. 

Åter­blic­kar. Den 16 au­gus­ti 1985 var det pla­kat­pre­mi­är. Po­li­ti­ken fi­gu­re­ra­de se­dan tätt i LT res­ten av au­gus­ti in­för det stun­dan­de va­let i sep­tem­ber. Åsik­ter de­bat­te­ra­des fli­tigt och sa­bo­ta­ge fö­re­kom li­ka­så. I Ny­kvarn spräng­des So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas val­stu­ga och i Sö­der­täl­je revs val­af­fi­scher ner.
På Grö­dinge­vä­gen stod Bo-Hå­kan Stock­haus (FP) och pe­ka­de. Af­fi­scher­na för det på­gå­en­de mäs­ter­ska­pet tyngd­lyft­nings-VM hade klist­rats ovan­på Bengt Wes­ter­berg (FP).
– Det här är lite i fräc­kas­te la­get! Af­fisch­stäl­len har vi hyrt och be­ta­lat dry­ga peng­ar för. Visst är det sko­jigt med VM men lite stör­re re­spekt kun­de de ju visa, sa Bo-Hå­kan Stock­haus.
Tyngd­lyft­nings-VM gick av sta­peln i Sca­nia­rin­ken. Mäs­ter­ska­pet av­gjor­des i oli­ka klas­ser un­der nio da­gar och pu­bli­ken fick bland an­nat se två världs­re­kord sat­ta av Naim Sjalamanov och Alex­an­der Varbanov, båda från Bul­ga­ri­en.
Mäs­ter­ska­pet blev dock inte nå­gon höj­da­re pu­blik­mäs­sigt sett. Ef­ter hal­va VM snit­ta­de man runt 1 000 åskådare per dag.
Me­die­che­fen Mac Gäng­er sa i LT den 29 au­gus­ti att det sva­la ­in­tres­set möj­li­gen be­rod­de på att spor­ten inte hade så stor ut­bred­ning i Sö­der­täl­je och många sä­kert hade då­lig eko­no­mi ef­ter se­mes­tern samt att täv­ling­en avgjordes på vec­ko­da­gar.

Gruvarbetare hade änglavakt

⌉ UTRIKES ¦ FÖR 5 ÅR SEDAN ⌊

När gruvarbetarna väl var funna fick de ström, mat och möjligheten att spela in hälsningar till omvärlden via kamera. Foto: TT / Chiles regerings video

Återblick. Den 5 augusti 2010 rasade en del av koppar- och guldgruvan i Copiapó i Chile ihop och 33 män befarades ha omkommit. Men den 17:e dagen in på sökningsarbetet fick man livstecken från en borr där männen fäst en lapp för att meddela att samtliga var okej. De hade överlevt på lite tonfisk, kex och mjölk från ett förråd och befann sig i ett skyddsrum som var ungefär lika stort som en mindre lägenhet. Räddningsarbetet kom att ta två månader och genomfördes genom att man borrade ett hål som man sedan hissade upp samtliga gruvarbetare en efter en med hjälp av en räddningskapsel.

Folkparkernas centralorganisation fyllde 100 år

⌉ INRIKES & SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 10 ÅR SEDAN ⌊

Södertäljes Folkets Park fyller också snart tresiffrigt. Arkivfoto: Bengt Dahlstedt.
Södertäljes Folkets Park fyllde aldrig tresiffrigt. Arkivfoto: Bengt Dahlstedt.

Återblick. De svenska folkparkernas centralorganisation fyllde den 20 augusti 2005 100 år. Det firades stort i över 100 parker runt om i landet. I Nävekvarns Folkpark uppträdde Jerry Williams och slog Gösta ”Snoddas” Nordgrens publikrekord från 1952 med 800 personer – från 2 200 till 2 965.

Parkerna användes i början till stor del för demonstrationer och politik men med tiden fick kulturen allt större utrymme.

I Södertälje öppnade Folkets park 1927 efter att ha kostat omkring 68 tusen kronor. Tidigare hade föreningen Folkets hus fått hålla till på Kusens backe med dansbana men området fick inte inhägnas vilket medförde en del problem och diskussion för en alternativ plats. Valet föll slutligen på ett område i Rosenlund.

Kostnaden för att komma in på Folkets park i Södertälje var till en början bara ett par öre men en bit in på 1950-talet höjdes den till fem kronor. Populärt att se under parkens första år var bland annat Malmstensgruppen som uppträdde med akrobater och cyklister.

Men på 1970-talet började intresset för att besöka Folkets park ge vika och besöken sjönk allt mer med åren. Detta trots arrangörerna kämpade tappert men slutligen förgäves. Marken såldes och Södertäljes Folkets Park revs i mitten av 1990-talet. I dag står bara statyn av S-politikern Hjalmar Branting kvar på platsen omgärdad av nya bostäder.

Se en video med klipp från Södertälje folkets park på 1930-talet:
https://www.youtube.com/watch?v=TnuFPRFUtUY

USA-trupper lämnade Irak

⌉ UTRIKES ¦ FÖR 5 ÅR SEDAN ⌊

Många demonstrerade när USA invaderade Irak 2003. Foto: TT

Återblick. Drygt sju år efter att USA invaderade Irak skred USA:s president Barack Obama plan och löften på att amerikansk närvaro i Irak skulle minska till verket. De flesta stridande soldater hade lämnat Irak den 19 augusti 2010 men den amerikanska försvarsmakten planerade ha ett visst antal soldater och ambassadörer ett par månader till för rådgivning, utbildning och stöd för att hjälpa irakierna på väg mot fred och demokrati. Sedan USA lämnat Irak har landet lidit av en stark ökning på våldet mellan Iraks regering och motståndarrörelser.