Politik, sabotage och tunga lyft i ishallen

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 30 ÅR SEDAN ⌊

Rekord. Naim Sjalamanov, 17 år, från Bul­ga­ri­en slog världs­re­kord un­der tyngd­lyft­nings-VM 1985. Arkivfoto: Kjell Gustavsson
Rekord. Naim Sjalamanov, 17 år, från Bul­ga­ri­en slog världs­re­kord un­der tyngd­lyft­nings-VM 1985. Arkivfoto: Kjell Gustavsson
Det spi­ka­des val­af­fi­scher i Sö­der­täl­je. Men den som inte gil­la­de po­li­tik kun­de i stäl­let se män lyf­ta skrot. 

Åter­blic­kar. Den 16 au­gus­ti 1985 var det pla­kat­pre­mi­är. Po­li­ti­ken fi­gu­re­ra­de se­dan tätt i LT res­ten av au­gus­ti in­för det stun­dan­de va­let i sep­tem­ber. Åsik­ter de­bat­te­ra­des fli­tigt och sa­bo­ta­ge fö­re­kom li­ka­så. I Ny­kvarn spräng­des So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas val­stu­ga och i Sö­der­täl­je revs val­af­fi­scher ner.
På Grö­dinge­vä­gen stod Bo-Hå­kan Stock­haus (FP) och pe­ka­de. Af­fi­scher­na för det på­gå­en­de mäs­ter­ska­pet tyngd­lyft­nings-VM hade klist­rats ovan­på Bengt Wes­ter­berg (FP).
– Det här är lite i fräc­kas­te la­get! Af­fisch­stäl­len har vi hyrt och be­ta­lat dry­ga peng­ar för. Visst är det sko­jigt med VM men lite stör­re re­spekt kun­de de ju visa, sa Bo-Hå­kan Stock­haus.
Tyngd­lyft­nings-VM gick av sta­peln i Sca­nia­rin­ken. Mäs­ter­ska­pet av­gjor­des i oli­ka klas­ser un­der nio da­gar och pu­bli­ken fick bland an­nat se två världs­re­kord sat­ta av Naim Sjalamanov och Alex­an­der Varbanov, båda från Bul­ga­ri­en.
Mäs­ter­ska­pet blev dock inte nå­gon höj­da­re pu­blik­mäs­sigt sett. Ef­ter hal­va VM snit­ta­de man runt 1 000 åskådare per dag.
Me­die­che­fen Mac Gäng­er sa i LT den 29 au­gus­ti att det sva­la ­in­tres­set möj­li­gen be­rod­de på att spor­ten inte hade så stor ut­bred­ning i Sö­der­täl­je och många sä­kert hade då­lig eko­no­mi ef­ter se­mes­tern samt att täv­ling­en avgjordes på vec­ko­da­gar.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *