Innertaket på skolas aula rasade samman

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 28 ÅR SEDAN ⌊

För­ö­del­se. In­ner­ta­ket på Täljegymnasiets aula ra­sa­de i slu­tet av au­gus­ti 1987. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt
För­ö­del­se. In­ner­ta­ket på Täljegymnasiets aula ra­sa­de i slu­tet av au­gus­ti 1987. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt
En vec­ka ef­ter skol­star­ten hän­de det. In­ner­ta­ket på Täljegymnasiets aula ra­sa­de och låg som ett täc­ke över in­ven­ta­ri­er­na.
– Jag tac­kar Gud att det hän­de un­der en helg, sa Stig Er­ne­stam, sko­lans rek­tor.
Åter­blick. Skol­star­ten 1987 i Sö­der­täl­je fick sig ing­en trev­lig start. Un­der hel­gen ef­ter att de förs­ta da­gar­na var av­kla­ra­de ra­sa­de näm­li­gen hela Täljegymnasiets au­las in­ner­tak.
Det var vakt­mäs­ta­ren Anton Alouch som gjor­de upp­täck­ten mån­da­gen den 24 au­gus­ti 1987.
Han ru­sa­de ner till rek­torn och stu­die­rek­torn. Men de för­stod inte om­fatt­ning­en av för­ö­del­sen förr­än de fick se med egna ögon.
I LT:s ut­gå­vor de föl­jan­de da­gar­na kan man läsa om hän­del­sen.
In­ner­ta­ket som var ett par hund­ra kva­drat­me­ter stort. Det var fäst vid en ar­mer­ings­mat­ta och i mat­tan fanns ce­ment­puts. Allt­sam­mans hade en vikt på om­kring 45 ton och hade släppt från sina järnkrokfästen. Sko­lans rek­tor var ska­kad och kun­de inte slå bort tan­ken på vad som skul­le kun­na ha hänt.
– Det är näs­tan all­tid folk här se­dan mu­sik­lin­jen kom. På upp­ro­pet var det 350 ung­do­mar i au­lan, sa Stig Er­ne­stam och tit­ta­de på bän­kar­na som låg kros­sa­de un­der det tunga ta­ket.
In­ge­mar Eriks­son vid fas­tig­hets­kon­to­ret trod­de att vib­ra­tio­ner från de­cen­ni­er av hur­ra­rop och den öka­de om­gi­van­de tra­fi­ken bi­dra­git till ra­set.
Myc­ket ar­be­te. Stig Er­ne­stam, Hans Ale­ni­us och In­ge­mar Eriks­son sam­ar­be­ta­de och pla­ne­ra­de. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt
Myc­ket ar­be­te. Stig Er­ne­stam, Hans Ale­ni­us och In­ge­mar Eriks­son sam­ar­be­ta­de och pla­ne­ra­de. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt


Åter­blick.
Det mes­ta av in­red­ning­en i Täljegymnasiets aula för­stör­des när bygg­na­dens in­ner­tak ra­sa­de sam­man 1987. Hän­del­sen fick även ef­ter­spel i hela lan­det. Bygg­na­der som byggts ef­ter lik­na­de kon­struk­tion in­spek­te­ra­des. Två bygg­na­der bom­ma­des igen för när­ma­re ut­red­ning.
Ef­ter två år av ut­red­ning och pla­ner­ing stod Täljegymnasiets aula redo för an­vänd­ning. I LT-ut­gå­va 21 mars 1989 kan man läsa att Stig Er­ne­stam, sko­lans rek­tor, Hans Ale­ni­us, ar­ki­tekt, och In­ge­mar Eriks­son vid fas­tig­hets­kon­to­ret ar­be­tat myc­ket till­sam­mans och haft stor fo­kus på att åter­stäl­la in­te­ri­ö­ren till 1913. Det var då bygg­na­den res­tes men au­lan ge­nom­gick en mind­re lyc­kad re­no­ver­ing på 1950-ta­let. Då de­ko­re­rat en hel del in­red­ning med ma­so­nit. Nå­got som var mind­re om­tyckt 30 år se­na­re och er­sat­tes.
In­ner­ta­ket såg li­ka­dant ut som det gam­la men hade om­kon­struerats och skul­le ab­so­lut sit­ta på sin plats.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *