SL-krav riskerade sänka orienteringstävling

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 23 ÅR SEDAN ⌊

Sto­ra skul­der. Ori­en­ter­ing­ens ar­ran­ge­mang Fem­da­gars gick back. Fo­to: LT:s arkiv
Sto­ra skul­der. Ori­en­ter­ing­ens ar­ran­ge­mang Fem­da­gars gick back. Fo­to: LT:s arkiv

Åter­blick. LT skri­ver den 22 sep­tem­ber 1992 att det se­nas­te sto­ra ori­en­ter­ings­ar­ran­ge­mang­et ­Fem­da­gars blev en jät­te­för­lust. To­talt var skul­den nära fem ­miljon­er kro­nor var­av den störs­ta skul­den var till SL.
I föl­jan­de LT-ut­gå­va sä­ger Bo Lind­berg, eko­no­mi­chef på SL, att det fanns risk att SL be­gär kon­kurs om man inte fick be­talt.
– Jag hy­ser ändå ­sto­ra för­hopp­ning­ar om att vi ska få be­talt. Jag ser ett hot mot hela idén med så här ­sto­ra ar­ran­ge­mang om den som ar­ran­ge­rar ­Fem­da­gars inte kla­rar av att ­be­ta­la.
En räd­da­re kun­de bli Ori­en­ter­ings­för­bun­det.
– Först när den slut­gil­ti­ga eko­no­mis­ka re­do­vis­ning­en finns på bor­det har vi ­an­led­ning att se vil­ka ­kon­se­­­kven­ser­­­ det får både för sörm­ländsk ori­en­ter­ing och själv­klart för hela ­rö­rel­sen. Vi kom­mer att ta vå­rt mo­ra­lis­ka an­svar, sa Stig Carls­son, ge­ne­ral­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­sek­re­te­ra­re­.­­­­

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *