Södertälje skulle få ett nytt affärscentrum

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 25 ÅR SEDAN ⌊

För­vand­ling. Va­ru­hu­set Do­mus på Stor­ga­tan skul­le gö­ras om till af­färs­cent­rum.Ar­kiv­fo­to: Bengt Dahl­stedt
För­vand­ling. Va­ru­hu­set Do­mus på Stor­ga­tan skul­le gö­ras om till af­färs­cent­rum. Ar­kiv­fo­to: Bengt Dahl­stedt

Åter­blick. Va­ru­hu­sepoken hade gått i gra­ven. Do­mus sto­ra bu­tik på Stor­ga­tan skul­le gö­ras om till af­färs­cent­rum. Det skri­ver LT den 12 sep­tem­ber 1990.
Do­mus val­de där­med att följa efter många andra stör­re va­ru­hus med att låta and­ra ked­jor och bu­ti­ker få plats på den sto­ra ytan.
Bland an­nat skul­le Gu­lins, Gul & Blå, Polarn & Py­ret, JC samt de ko­o­pe­ra­ti­va buti­k­­erna Sko­rum och Kicks sam­sas på hu­sets sto­ra yta till­sam­mans med en stor Kon­sum­bu­tik.
Gert Hans­son, som ­arbe­tat 25 år i va­ru­hus och var chef för Do­mus, tyck­te att det var trå­kigt att varuhus­epoken i Sverige var över.
– Men jag tyc­ker att vi har kom­mit på en po­si­tiv och ro­lig lös­ning i Sö­der­täl­je. Det blir ett at­trak­tivt af­färs­hus där Kon­sum be­hål­ler de ytor man be­hö­ver, sa Gert Hans­son.
Även käl­lar­pla­net skul­le få en ny bu­tik men hy­res­gäst var för stun­den ej klar.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *