När försvaret fick allt mindre i kassan

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 27 ÅR SEDAN ⌊

In­for­me­ra­de. Över­be­fäl­ha­va­re Bengt Gus­tavs­son kom till Ing 1 med tunga be­sked. Ar­kiv­fo­to: Ro­land Thun­holm
In­for­me­ra­de. Över­be­fäl­ha­va­re Bengt Gus­tavs­son kom till Ing 1 med tunga be­sked. Ar­kiv­fo­to: Ro­land Thun­holm

På Sve­ri­ges re­ge­men­ten hade det spe­ku­le­rats en tid och oron spri­dit sig allt mer. I slu­tet av sep­tem­ber 1988 blev ryk­tet allt mer sant.
Åter­blick. ”Det är vär­re för and­ra som läggs ner. Ing 1 finns ju ändå kvar”, sa Bengt Gus­tavs­son, över­be­fäl­ha­va­re, som var på plats på Svea in­gen­jörs­re­ge­men­te, Ing 1, den 30 sep­tem­ber 1988 och in­for­me­ra­de per­so­na­len och höll press­kon­fe­rens.
I för­sla­get som pre­cis släppts, även kal­lad ”för­svars­ut­red­ning 88”, fö­re­slog man för­änd­ring för tio av Sve­ri­ges 45 re­ge­­men­ten. Allt på grund av att för­sva­ret de kom­man­de fem åren skul­le få fem mil­jar­der kro­nor mind­re i kas­san.
All­ra värst skul­le det bli för sex styc­ken som fö­re­slogs läg­gas ner, me­dan de and­ra fyra skul­le flyt­tas. Ing 1 skul­le flyt­ta till Sö­der­man­lands re­ge­men­te i Strängnäs den 1 juli 1992. Sam­ti­digt skul­le FN-sko­lan flyt­ta till Tul­linge el­ler Kungs­äng­en. Flytt­ningen av Ing 1 skul­le be­rö­ra många och fle­ra var oro­li­ga. En av frå­gor­na många grun­na­de på var var­för man skul­le flyt­ta ifrån så mo­der­na lo­ka­ler. En an­nan var hur många av de an­ställ­da som skul­le få flyt­ta med till Sträng­näs. And­ra var oro­li­ga för Sve­ri­ges för­svar ef­ter re­ger­ing­ens be­slut om mind­re peng­ar till för­sva­ret.
– Vad är sjuk­för­säk­ring, barn­om­sorg och an­nan so­ci­al trygg­het värd om vi inte har den grund­läg­gan­de trygg­het att för­sva­ra vå­rat land? und­ra­de Lars-Åke Pers­son, övers­te och re­ge­ments­chef på Ing 1.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *