Kenth tyckte till om OS-dopningsskandal

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 27 ÅR SEDAN ⌊

Bit­ter. Kenth El­de­brink med sin fa­milj 1988. Kenth tyck­te till om Ben John­sons dop­ning i OS: ”sorg­ligt”. Ar­kiv­fo­to: LT
Bit­ter. Kenth El­de­brink med sin fa­milj 1988. Kenth tyck­te till om Ben John­sons dop­ning i OS: ”sorg­ligt”. Ar­kiv­fo­to: LT

Åter­blick. Den 27 sep­tem­ber 1988 skri­ver LT att värl­dens snab­bas­te man, Ben John­son, tes­tats po­si­tivt för dop­ning ef­ter OS-fi­na­len på 100 me­ter i Seoul, Syd­ko­rea.
I de föl­jan­de ut­gå­vor­na gick det att läsa många lo­ka­la rös­ter om dop­ning. Bland an­nat tyck­te Kenth El­de­brink, brons­me­dal­jör i spjut vid OS 1984, till om sa­ken.
– Det här med Ben John­son var en sorg­lig hi­sto­ria. Det för­stör så myc­ket med id­rot­ten, sa Kenth.
Han döm­de ing­en och an­såg att det var vik­tigt med be­vis men att det var oer­hört skräm­man­de. Som det var för stun­den var han tvek­sam till att låta hans barn syss­la med id­rott.
– Jag vill inte ut­sät­ta mina barn för ris­ken att äta me­del som se­na­re för­stör hela de­ras liv, sa han be­stämt.
Kenth, som av­slu­tat spjut­kar­ri­ä­ren, be­rät­ta­de hur det var när han täv­la­de:
– Jag blev ald­rig er­bju­den di­rekt att köpa el­ler få nå­got lik­nan­de. Mest be­ro­en­de på att alla kän­de till min in­ställ­ning i dop­nings­frå­gor.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *