Bussarna stannade – Chaufförerna gick ut i strejk då lönen sänktes

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 22 ÅR SEDAN ⌊

STOPP. Bussarna stannade i Södertälje när parterna inte kom överens om chaufförernas löner. Arkivfoto: Roland Thunholm
STOPP. Bussarna stannade i Södertälje när parterna inte kom överens om chaufförernas löner. Arkivfoto: Roland Thunholm

Det såg dys­tert ut med för­hand­ling­ar­na, och när par­ter­na inte kom över­ens stan­na­de bus­sar­na. Fö­rar­na hade gått ut i strejk.

Åter­blick. Den 18 ok­to­ber 1993 skri­ver LT att busstrej­ken bli­vit verk­lig­het. Chauf­fö­rer­na och Swe­bus hade inte kom­mit över­ens.
Bak­grun­den till kon­flik­ten var att Swe­bus ta­git över buss­tra­fi­ken i Sö­der­täl­je av SL. SL-fö­rar­na er­bjöds där­ef­ter ar­be­te på Swe­bus fast med myc­ket säm­re av­tal än man haft med SL. Se­mes­ter­da­gar­na sänk­tes, pen­sio­närs­ål­dern höj­des och lö­nen blev läg­re – för sam­ma jobb man ti­di­ga­re haft.
– Den här kon­flik­ten hand­lar om är so­ci­al ned­rust­ning, sa Kom­mu­nals för­hand­lings­chef An­ders Wes­tin.
Har­ri­et Lo­vén, Swe­bus för­hand­lings­le­da­re, höll inte med. Hon me­na­de att Kom­mu­nal vil­le in­fö­ra en sär­skild Stockholmslön men att det inte fun­ka­de för Swe­bus hade fö­ra­re i hela lan­det.
Ef­ter en vec­kas strejk kom par­ter­na över­ens. Då hade Swe­bus gett med sig och höjt fö­rar­nas lö­ner.
– Inte till för­ra ni­vån men en god väg på rätt rikt­ning, tyck­te An­ders Wes­tin.
Strej­ken hade be­rört många, men all­män­he­ten hade va­rit för­stå­en­de var­för fö­rar­na strej­ka­de.
Många dam­ma­de av sina cyk­lar el­ler gick till sko­lan el­ler job­bet.
And­ra, som LT:s krö­ni­kör Ro­bert Ham­mar­löf, val­de att sam­å­ka. Han kon­sta­te­ra­de att man dock bör stäm­ma träff på en an­nan plats än en buss­håll­plats. Folk kun­de tro att han var dum som stod och vän­ta­de på bus­sen.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *