Sydhamnens nya kaj invigdes med fest

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 34 ÅR SEDAN ⌊

Ny­byggd kaj. Hans Matts­son, (S), t v gav Modo Gorthons be­fäl­ha­va­re Kjell Åberg en gåva vid in­vig­ning­en. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt
Ny­byggd kaj. Hans Matts­son, (S), t v gav Modo Gorthons be­fäl­ha­va­re Kjell Åberg en gåva vid in­vig­ning­en. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt

Den hade kos­tat 90 000 kro­nor me­tern att byg­ga och bli­vit två må­na­der för­se­nad. Men när kaj­byg­get väl var fär­digt var alla nöj­da.

Åter­blick. Den 5 no­vem­ber 1981 rap­por­te­rar LT om vad som hän­de un­der in­vig­ning­en av Syd­ham­nens 160 me­ter nya kaj. Ett pro­jekt som blev två må­na­der för­se­nat och dy­ra­re än man tänkt. To­talt kos­ta­de byg­get 15 mil­jo­ner kro­nor, un­ge­fär två mil­jo­ner mer än man bud­ge­te­rat för. Främst var det pål­ning­en och mudd­ring­en som hade bli­vit dy­ra­re.
– Var­je borr­hål kos­tar cir­ka 10 000 kro­nor, sa hamn­di­rek­tör Mi­cha­el Samsioe (till hö­ger på bilden).
Byg­get in­ne­bar att Syd­ham­nen kun­de ta emot fle­ra och även stör­re far­tyg. Ka­jen var byggd så att fle­ra
så kal­lad roll on/roll off-far­tyg kun­de an­gö­ra ham­nen och få las­ten ut­körd ge­nom fö­ren i stäl­let för bli av­las­ta­de längs si­dan – även om det al­ter­na­ti­vet ock­så var möj­ligt i den nya ham­nen.
Un­der in­vig­ning­en spe­la­de Wasa Brass jazziga låtar och vid ka­jen låg pre­mi­är­far­ty­get Modo Gor­thon och los­sa­de Opel.
In­för de drygt 150 gäs­ter­na höll kom­mu­nal­råd Hans Matt­sson, (S), tal. Han fram­höll att Sö­der­täl­je ut­veck­lats till en mo­dern in­du­stri­stad och att det där­för var vik­tigt för sta­dens när­ings­liv med en ut­byggd hamn.
– Sö­der­täl­jes roll on/roll off-sats­ning har re­dan väckt upp­märk­sam­het, berömde ge­ne­ral­di­rek­tör Kaj Jané­rus (trea från vänster på bild).

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *