Bygget av Igelstaverket hade kommit igång

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 34 ÅR SEDAN ⌊

En bit kvar. Kol­schak­ten skul­le bli 60 me­ter dju­pa. För stun­d-en hade man grävt en tred­je­del. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt
En bit kvar. Kol­schak­ten skul­le bli 60 me­ter dju­pa. För stun­d-en hade man grävt en tred­je­del. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt
Åter­blick. Byg­get av Igelstaverket gick som pla­ne­rat. Skor­stenen var rest och vär­me­ver­kets sex bygg­na­der tog form. Det gick att läsa i LT den 5 no­vem­ber 1981. 200 man ar­be­ta­de på byg­get som skul­le ge vär­me åt tio­tu­sen­tals hus­håll i Sö­der­täl­je, Bot­kyr­ka och Hud­dinge. Även Sca­nia skul­le vär­mas från Igelstaverket, Hud­dinge sjuk­hus li­ka­så.
– Vi över­går nu mer och mer från bygg­ske­det till monteringsskedet. Nu ar­be­tar 200 man här. Till vå­ren blir vi dub­belt så många, sa Göte Matts­son, pro­duk­tions­le­da­re.
Igelstaverket be­räk­na­des slu­ka 250 000 ton kol per år och pum­pa ut 7 000 ku­bik­me­ter het­vat­ten var­je tim­me. Av­fal­let skul­le både upp­ar­be­tas och slut­för­va­ras. Den lät­ta flyg­as­kan skul­le säl­jas och an­vän­das för till­verk­ning av bland an­nat spac­kel. Av­fal­let från rök­gas­re­ning­en skul­le kö­ras till Lerhagatippen. Un­ge­fär 2–3 000 ton kvä­ve­ox­id, sva­vel och sot be­räk­na­des ham­na i na­tu­ren varje år.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *