Öppet hus lockade många till Igelsta

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 33 ÅR SEDAN ⌊

Pas­sa­de på. När Igelstaverket stod fär­digt 1982 bjöd man all­män­he­ten på pep­par­ka­ka och rund­tur. Ar­kiv­fo­to: Ro­land Thun­holm
Pas­sa­de på. När Igelstaverket stod fär­digt 1982 bjöd man all­män­he­ten på pep­par­ka­ka och rund­tur. Ar­kiv­fo­to: Ro­land Thun­holm

Ef­ter pla­ner­ing och byg­gan­de stod Igelstaverket klart. Ener­gi­mi­nis­tern ströd­de lov­ord vid in­vig­ning­en. Nu var det all­män­he­tens tur att be­sö­ka vär­me­ver­ket.

Åter­blic­k. Mån­da­gen den 13 de­cem­ber 1982 skri­ver LT att Igelstaverkets öp­pet hus på lör­da­gen loc­ka­de 1 300 ny­fik­na. Be­sö­kar­na kun­de förut­om att be­vitt­na den 140 me­terhöga skor­stenen, bygg­na­der­na in­vän­digt och skopelevatorn som las­tar kol ur bå­tar­na även ta del av ver­kets hi­sto­ria och in­for­ma­tion om hur ver­ket fun­ge­ra­de. Dess­utom bjöd man på kaf­fe och pep­par­­ka­kor.
Igelstaverket hade ett par da­gar före all­män­he­ten fick gå runt på vär­me­­ver­ket haft in­vig­ning med 300 gäs­ter.
Bir­git­ta Dahl, ener­gi­­­mi­nis­ter, un­der­strök i sitt tal å re­ger­ing­ens väg­nar vil­ken pi­on­jär­in­sats Sö­der­täl­je gjort som bli­vit förs­ta kom­mun i lan­det som vå­gat sat­sa i stor ska­la på kol för sin fjärr­vär­me. Hon lo­vade även att Sö­der­täl­je skul­le få mång­mil­jon­bi­drag för ver­k­ets av­svav­lings­an­lägg­ning.
Un­der rund­vand­ring­en be­rät­ta­de hon för LT att det el­da­des myc­ket kol i hem­met när hon var li­ten. Ef­ter­som hon var älds­ta bland sys­ko­nen var det hon som ofta fick stä­da och hål­la kol­dam­met bor­ta. Hon fa­sa­de ex­tra myc­ket inför jul­­städ­ning­ar­na. Se­na­re blev det mer van­ligt med ol­je­eld­ning i stäl­let.
– Nu är ko­let till­ba­ka igen men i ett slu­tet sy­stem i ett vär­me­verk långt bort från där man bor, sa Bir­git­ta Dahl.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *