Södertäljenyheter kom i andra hand

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 30 ÅR SEDAN ⌊

Sorg. Sve­ri­ge och världen var i chock ef­ter mordet på Palme och me­dia rapporterade om det senaste.Ar­kiv­foto: An­ders Andersson
Sorg. Sve­ri­ge och världen var i chock ef­ter mordet på Palme och me­dia rapporterade om det senaste. Ar­kiv­foto: An­ders Andersson

Ar­ti­klar om mordet på stats­mi­nis­ter Olof Palme do­mi­ne­rade i ut­gå­vorna
i mars 1986. Men LT be­va­k­ade Sö­der­täl­je ock­så.

Åter­blickar. Den första LT-ut­gå­van i mars 1986 gavs ut på en sön­dag. Tid­ningen handlade om mordet på Olof Palme och de­lades ut till alla hus­håll i Sö­der­täl­je. Alla ut­gå­vor den­na månad in­ne­håller nå­got rö­ran­de Palme.

Bland det lo­kala i LT den 3 mars får vi veta att det varit en kraf­tig ex­plo­sion hos Trävarubolaget. Or­saken miss­tänktes vara gnist­bild­ning. In­gen män­ni­ska skadades.

I föl­jan­de ut­gå­va be­rättar tra­fik­kon­sulten Stel­lan Lund­berg om sin idé. Hans för­slag var en ny tåg­ba­na som skulle gå ige­nom Sö­der­täl­je där sta­tionen skulle ligga un­der Stora torget.

Den 6 mars är ny­heterna bland an­dra om att piz­ze­rian ”Bella Roma” på Järnagatan eld­härjats och Sandax maskinförmedling i Mo­ra­berg skulle läg­gas ner.

I ut­gå­va 7 mars in­for­merades det om att Sluss­bron skulle stängas av en vecka för att få en väl­be­höv­lig re­no­vering och den po­pu­lära ut­ställningen Tom Tits ex­pe­ri­menten fö­re­slogs att per­ma­nentas i Cent­ri­fugen.

Den 11 mars vädjar ­Jär­na hoc­key­klubb till kommun­en om att få en is­hall. För­frågningen fick dock tummen ner re­dan i ut­gå­van ef­ter där vi även får veta att po­lisen sprängt en knark­li­ga. Från lä­gen­heter i Salt­skog hade tre per­soner sålt stora mängder am­fe­ta­min.

Den 15 mars be­gravdes Olof Palme i Adolf Fred­riks kyr­ka i Stock­holm ef­ter en kor­te­ge från stads­huset.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *