Blickarna mot Järna – ville bryta sig loss

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 25 ÅR SEDAN ⌊

Järna) Rösta. En folk­om­röstning skulle hållas i sam­band med riks­dags­valet om Jär­na skulle bli egen kom­mun. Ar­kiv­foto: Bengt Dahl­stedt
Rösta. En folk­om­röstning skulle hållas i sam­band med riks­dags­valet om Jär­na skulle bli egen kom­mun. Ar­kiv­foto: Bengt Dahl­stedt
Det dansades på isen, bi­lister fick fel­ak­tiga böter och Jär­na ville bli egen.
Åter­blickar. I bör­jan av ap­ril 1991 hade flera män­ni­skor blivit lurade på pengar för att hyra stu­gor i Sälen som inte fanns.
– Jag ville inte luras. Jag ville bara göra en mark­nads­un­der­sök­ning av in­tres­set för stu­gor i Sälen, för­svarade sig den åtalade.
I Sca­nia­rin­ken var sä­songen över för SSK och rinken hade un­der påsken för­vandlats till en dans­ba­na.
I LT den 3 ap­ril kun­de man läsa om hur det gick med ar­be­tet på motorvägsbron som skulle re­no­veras och i Taxinge, där flygplatsplan­erna ef­fek­tivt för­hindrats, pro­te­sterade man mot en gas­led­ning och tåg­ba­na.
Den 5 ap­ril skriver LT att flera in­vå­na­rna i Sö­der­täl­je fel­ak­tigt fått p-böter. Kom­munen hade näm­li­gen inte ställt om alla au­to­mater till som­mar­tid.
Curt Berg­gren har en krönika om te­le­fon­ka­ta­loger – hans 650:e kå­se­ri i LT (Läs en av Curts krönikor).
An­tro­po­soferna i Jär­na hade stora planer på gång. I ut­gå­van den 8 ap­ril fick man veta att de ville bygga ett ho­tell vid E4. Sö­der­täl­je kom­mun var där­emot inte så ro­ad av planerna. I Jär­na de­bat­terades det även om att in­vå­na­rna där ville bryta sig loss till­sam­mans med Hölö/Mörkö och Vår­dinge och bli egen kom­mun.
För att få klar­het i frå­gan skulle det un­der hösten röstas om saken. Det får man veta i ut­gå­van den 9 ap­ril där det även av­slöjas att ping­is­­lands­laget med Jan-Ove Waldner i spetsen tränade i Täl­je­hal­len in­för VM.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *