Hon ville bomma igen turistmålet

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 30 ÅR SEDAN ⌊
Des­pe­rata åt­gärder. Mu­se­i­chefen Kers­tin Berg­dahl-Nör­by ville stänga To­re­käll­ber­get resten av året.Ar­kiv­foto: LT
Des­pe­rata åt­gärder. Mu­se­i­chefen Kers­tin Berg­dahl-Nör­by ville stänga To­re­käll­ber­get resten av året. Ar­kiv­foto: LT

Det sak­nades pengar på ”Berget” och Sö­der­täl­je­bor­na ogillade hur­ snö­röj­ningen sköttes. Utan­för landets gränser var det där­emot större be­kym­mer.

Åter­blickar. Mu­se­i­chefen Kers­tin Berg­dahl-Nör­by sa i LT:s ut­gå­va den 18 ap­ril 1986 att hon var så des­pe­rat att få or­dning på ­Torekällbergets ekonomi att hon fö­re­slagit att en­dast Strömstedska huset skulle få ha öp­pet resten av året.
– Det går inte att driva så här stort mu­se­um med den bud­get vi har, sa hon.
Inom kul­tur­för­valt­ningen på­gick dis­kus­sioner om att höja bud­get och även att börja ta be­talt in­trä­de.
I sam­ma tid­ning kritiser­ade Sö­der­täl­je­bor­na tio­ör­ingarnas fö­re­komst. Den räc­kte inte till nå­got, an­vändes ald­rig och tog ­för myc­ket plats i plån­boken, enades in­vå­na­rna om som även gjorde tummen ner för kom­munens snö­röj­ning.
Det går även att läsa om en ny­ut­gi­ven bok vars för­fat­ta­re in­spi­rerades av ­Au­ro­ra Nilsson – SSK-le­gend­aren Carl Ab­ra­hams­sons hus­tru. In­nan hon träf­fade ”­Cal­le Aber” var hon gift med en af­ghansk prins men för­hål­lan­det blev inte vad hon hade tänkt sig och hon tvingades fly och hamnade till sist i Sö­der­täl­je.
– Hon stod all­tid och hejade på hem­ma­matcherna, be­rättade SSK-le­gen­daren Gös­ta ”Käppen” Karlsson.
LT:s ­ut­ri­kes­del i ap­ril 1986 följde ut­vecklingen i kriget mel­lan USA och Li­by­en. Den 29 ap­ril kun­de lä­sa­rna även ta del av den första ny­heten om kärnkraftsolyckan i Tjer­no­byl, Ukrai­na.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *